Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4501. Odločba o razveljavitvi Odloka o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica, stran 10668.

Številka: U-I-26/06-9
Datum: 28. 9. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 28. septembra 2006
o d l o č i l o :
Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/95, 24/95 in 19/96 ter Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/99) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada izpodbija Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da je na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 ur. p. b. – ZDU-1) pozvala Občino Ilirska Bistrica, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bil v neskladju z Zakonom o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82 in nasl. – v nadaljevanju ZKD), Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. – v nadaljevanju ZLS) ter s 147. in 153. členom Ustave. Vlada navaja, da Občina ni sledila njenemu pozivu. Meni, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi 3. člena ZKD ter 21. in 65. člena ZLS, vendar po njenem stališču citirane določbe zakonov ne predvidevajo možnosti za uvedbo sporne dajatve. ZKD naj bi namreč v 3. členu le našteval komunalne dejavnosti. Tudi 21. člen ZLS naj bi zgolj navajal zadeve lokalnega pomena in v 65. členu določal, s kakšnimi akti se urejajo zadeve iz njihove pristojnosti. Meni, da je Odlok zato v neskladju s 147. in 153. členom Ustave.
2. Občina na navedbe Vlade ni odgovorila.
B.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-26/06 z dne 16. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 23/06) do končne odločitve zadržalo izvrševanje Odloka.
4. Z Odlokom se odreja plačevanje komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Ilirska Bistrica (1. člen Odloka). Komunalno pristojbino so dolžne plačevati vse fizične in pravne osebe – uporabniki komunalnih objektov skupne rabe, ki imajo uvozno-izvozne carinske obveznosti na mejnih prehodih ali so le v tranzitnem prometu z vozili z nosilnostjo nad 3500 kg (2. člen Odloka). Komunalno pristojbino so dolžni plačati vozniki pri vstopu v državo ali izstopu iz države ter znaša 800 SIT. Znesek se revalorizira dvakrat letno, in sicer 15. januarja ter 15. julija na podlagi koeficienta rasti cen na drobno (3. člen Odloka).
5. V 147. členu Ustave je določeno, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon, kar pomeni, da mora imeti lokalna skupnost za predpisovanje posameznih virov podlago v zakonu. Komunalne pristojbine, ki jo predpisuje Odlok, ni mogoče šteti za okoljsko dajatev v smislu določb Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 – ZVO-1), saj je razlika med obema tako v namenu javne dajatve kot tudi v predmetu obremenitve s tako javno dajatvijo. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da glede na določbo 147. člena Ustave, Odlok zgolj s sklicevanjem na 21. člen ZLS, ki občinam nalaga določene obveznosti, ne more utemeljiti predpisovanja sporne komunalne pristojbine, če za to ni konkretne podlage v zakonu (tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-13/04 z dne 23. 3. 2006, Uradni list RS, št. 35/06 in OdlUS XV, 21). Konkretna podlaga za njeno predpisovanje ni niti 65. člen ZLS, saj se z njim določajo le vrste pravnih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz njihove pristojnosti. Prav tako 3. člen ZKD zgolj našteva lokalne komunalne dejavnosti, zato ni pravna podlaga za uvedbo sporne komunalne pristojbine. Odlok torej predpisuje komunalno pristojbino brez konkretne podlage v zakonu, kar je v neskladju s 147. členom Ustave. Ustavno sodišče ga je zato razveljavilo. Ustavno sodišče Odloka ni odpravilo, temveč ga je razveljavilo, ker je tako predlagala Vlada. Ker je Ustavno sodišče Odlok razveljavilo že iz navedenega razloga, ni ocenilo še drugih očitkov predlagateljice.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti