Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4496. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, stran 10659.

Na podlagi desetega odstavka 75. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ
za potrjevanje semenskega materiala
kmetijskih rastlin
1. člen
V Pravilniku o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 117/03, 34/04 – popr., 135/04 in 68/05) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(pogoji)
(1) Organ za potrjevanje mora izpolnjevati naslednje splošne in organizacijske pogoje:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti; če je organ za potrjevanje del organizacije, ki opravlja tudi druge dejavnosti poleg tistih, ki so povezane z uradnim potrjevanjem, mora biti organ za potrjevanje v vseh dokumentih organizacije jasno definiran, druge dejavnosti organizacije ne smejo biti konkurenčne nalogam, ki jih opravlja organ za potrjevanje in zagotovljeno mora biti, da osebje organa za potrjevanje ni pod komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na rezultate uradne potrditve;
2. je neodvisen, nepristranski in nediskriminatoren v razmerju do dobaviteljev, za katere izvaja postopek uradne potrditve, in da se ne ukvarja z dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v nepristranskost njegovih odločitev;
3. ima vzpostavljen in dokumentiran sistem kakovosti, ki ga redno vzdržuje in izboljšuje z namenom, da se zagotovi stalna učinkovitost sistema in pravočasna odprava pomanjkljivosti in napak v postopku;
4. ima za vodenje sistema kakovosti izdelan poslovnik kakovosti v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
5. ima imenovano osebo, ki je odgovorna za vodenje sistema kakovosti kot je določeno s poslovnikom kakovosti ter za poročanje upravnemu organu o izvajanju določil iz poslovnika kakovosti z namenom pregledovanja in izboljševanja sistema kakovosti;
6. ima sprejete in dokumentirane postopke in metode, ki jih uporablja pri uradnem potrjevanju semenskega materiala kmetijskih rastlin;
7. vodi in hrani zapise o vseh izvedenih postopkih najmanj tri leta od končanega postopka;
8. zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov.
(2) Glede strokovne, tehnične in prostorske usposobljenosti mora organ za potrjevanje izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima v delovnem razmerju najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju strokovnih pregledov semenskih posevkov in nasadov vrste ali skupine kmetijskih rastlin, ki so predmet uradne potrditve, in ki je v celoti odgovoren za to, da se naloge uradne potrditve izvajajo v skladu s predpisi, navedenimi v 5. členu tega pravilnika;
2. ima zaposleno najmanj eno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki je s strani vodstva pooblaščen za vodenje in za sprejemanje odločitev o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin;
3. ima glede na vrste in skupine kmetijskih rastlin iz 7. člena tega pravilnika, za katere se mu dodeli javno pooblastilo, zaposlene strokovne delavce z najmanj srednješolsko izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami pri izvajanju strokovnih pregledov semenskih posevkov in nasadov oziroma pri jemanju vzorcev semenskega materiala posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin;
4. ima glede na vrste in skupine kmetijskih rastlin iz 7. člena tega pravilnika, za katere se mu dodeli javno pooblastilo, zaposlene strokovne delavce, ki jim je bilo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnih pregledov posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin;
5. zagotavlja redno strokovno izpopolnjevanje osebja organa za potrjevanje v skladu s programom izpopolnjevanja;
6. ima za testiranje vzorcev, odvzetih v postopku uradne potrditve, laboratorij, ki je imenovan v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, oziroma mu je bilo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;
7. ima prostore in opremo, ki so potrebni, da se naloge organa za potrjevanje izvedejo v skladu z veljavnimi predpisi in drugimi akti, ki določajo postopke in metode uradne potrditve;
8. ima sprejeta in dokumentirana navodila za pravilno ravnanje z opremo ter program rednega vzdrževanja in kalibriranja opreme oziroma preverjanja primernosti opreme za uporabo;
9. zagotavlja, da se prostori in oprema redno vzdržujejo oziroma preverjajo v skladu s programom iz prejšnje točke, z namenom da so tehnično brezhibni in ves čas primerni za uporabo, za katero so namenjeni; oprema, za katero je predvidena kalibracija, mora biti redno kalibrirana.
(3) Organ za potrjevanje, ki sam ne izpolnjuje pogojev iz 3., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka, sme določene naloge v postopku uradne potrditve opraviti z zunanjim laboratorijem ali zunanjimi strokovnimi sodelavci, pod pogojem, da je zunanji laboratorij imenovan oziroma pooblaščen v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, oziroma mu je bilo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov, in pod pogojem da zunanji strokovni sodelavci zagotavljajo izpolnjevanje pogojev iz tega člena; način sodelovanja med njimi mora biti urejen s pogodbo.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev)
(1) Organ za potrjevanje izkaže izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena z naslednjimi listinami:
1. aktom o ustanovitvi ali statutom organa za potrjevanje ali organizacije, katere del je organ za potrjevanje;
2. aktom ali drugim uradnim dokumentom, iz katerega je razvidna notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest organa za potrjevanje ali organizacije, katere del je organ za potrjevanje;
3. listino, s katero je vodstvo organa za potrjevanje ali organizacije, katere del je organ za potrjevanje, imenovalo osebo, ki je odgovorna za vodenje sistema kakovosti;
4. listinami, s katerimi je vodstvo organa za potrjevanje ali organizacije, katere del je organ za potrjevanje, pooblastilo osebe, ki vodijo in odločajo v upravnem postopku;
5. poslovnikom kakovosti;
6. pogodbo oziroma drugo listino, ki v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena dokazuje, da so pogoji iz prejšnjega člena izpolnjeni tudi v primeru, ko se posamezne naloge v postopku uradne potrditve izvajajo z zunanjimi laboratoriji ali strokovnimi delavci.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko organ za potrjevanje, ki je za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin akreditiran v skladu s standardom ISO/IEC 17020:2004 – Splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo, ali s standardom EN 45011:1998 – Splošna merila za certifikacijske organe za področje certificiranja sistemov proizvodov, izkaže izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena z akreditacijsko listino, ki mu jo je podelil pristojni akreditacijski organ.
(3) Poslovnik kakovosti iz pete alinee prvega odstavka tega člena mora vsebovati elemente, določene s standardom ISO/IEC 17020:2004 – Splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo, ali s standardom EN 45011:1998 – Splošna merila za certifikacijske organe za področje certificiranja sistemov proizvodov, ali najmanj:
1. izjavo o politiki kakovosti;
2. navedbo pravno-organizacijske oblike;
3. organizacijsko shemo organa za potrjevanje ali organizacije, katere del je organ za potrjevanje, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene;
4. obseg pooblastil in odgovornosti vsakega posameznika;
5. osebno ime, izobrazbo, delovne izkušnje in dodatno strokovno usposobljenost osebe, ki je v celoti odgovorna za to, da se naloge uradne potrditve izvajajo v skladu s predpisi, navedenimi v 5. členu tega pravilnika;
6. osebna imena, izobrazbo, delovne izkušnje in dodatno strokovno usposobljenost oseb, odgovornih za odločanje v postopku uradne potrditve;
7. osebna imena strokovnih delavcev organa za potrjevanje in zunanjih sodelavcev, s podatki o njihovi izobrazbi, dodatni strokovni usposobljenosti in delovnih izkušnjah in podatki o njihovih pooblastilih in odgovornosti pri izvajanju posameznih nalog v postopku uradne potrditve;
8. seznam predpisov, metod in postopkov ter drugih aktov, ki so podlaga za izvajanje uradne potrditve, vključno s podatkom o organu oziroma osebi, odgovorni za njihov sprejem;
9. navodila za izvajanje metod in postopkov potrjevanja, specifična za posamezne skupine kmetijskih rastlin; sestavni del navodil morajo biti obrazci, ki se uporabljajo v postopku uradne potrditve: prijava za uradno potrditev, zapisniki o pregledih, zapisnik o vzorčenju, uradne etikete, potrdila o uradni potrditvi;
10. navodila za izvajanje administrativnih postopkov, vključno s kontrolo dokumentov;
11. postopke nadzora zunanjih laboratorijev ali zunanjih strokovnih sodelavcev;
12. postopke za vodenje notranjega nadzora, zlasti:
a) postopke ravnanja, kadar strokovni delavci iz kakršnegakoli razloga ravnajo v nasprotju s poslovnikom kakovosti. Kadar tako ravnanje vpliva na rezultate potrjevanja, mora poslovnik kakovosti določati, da se delo takoj prekine. Z delom se nadaljuje po odpravi napak;
b) ukrepe za odpravo napak;
13. postopke ravnanja v primeru pritožb in sporov.
(4) Poslovnik kakovosti iz prejšnjega odstavka mora organ za potrjevanje redno dopolnjevati glede na nastale spremembe.«.
3. člen
Obstoječi organi za potrjevanje lahko do 1. januarja 2008 izkazujejo izpolnjevanje pogojev s posamičnimi listinami, izjavami oziroma podatki iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prvega odstavka ter 1. do 8. točke tretjega odstavka novega 4. člena tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-257/2006
Ljubljana, dne 2. oktobra 2006
EVA 2006-2311-0127
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti