Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4493. Pravilnik o trženju semenskega krompirja, stran 10642.

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, petega odstavka 15. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o trženju semenskega krompirja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60; z vsemi spremembami) in Direktivo Komisije 93/17/EGS z dne 30. marca 1993 o določitvi stopenj Skupnosti za osnovni semenski krompir, skupaj s pogoji in označbami, ki se uporabljajo za te stopnje (UL L št. 106 z dne 30. 4. 1993, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/17/EGS) ureja kategorije in stopnje semenskega krompirja, za posamezno kategorijo in stopnjo določa zahteve za uradno potrditev in za trženje, zahteve glede sortiranja, pakiranja, pečatenja in označevanja semenskega krompirja, barvo, obliko in vsebino uradne etikete, izjeme glede zahtev za trženje, postopek uradne potrditve semenskega krompirja, nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja ter naknadno kontrolo.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za pridelavo z namenom trženja in za trženje semenskega krompirja v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za semenski krompir, ki je dokazljivo namenjen izvozu v tretje države.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. uradni ukrepi so ukrepi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom sprejmeta oziroma izvajata:
– organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve oziroma
– pristojni fitosanitarni inšpektor pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru dobaviteljev in semenskega krompirja;
2. organ za potrjevanje je organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semenskega krompirja;
3. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega krompirja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki mu je v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;
4. karantenski škodljivi organizmi so škodljivi organizmi, določeni s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
5. GERK je grafična enota rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja evidenco grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev, ki je enoznačno označena z neponovljivo identifikacijsko številko GERK-PID;
6. nasad semenskega krompirja so rastline krompirja na njivi znotraj enega GERK-a, ki so iste sorte, kategorije in stopnje ter porekla in so namenjene za pridelavo semenskega krompirja.
4. člen
(kategoriji semenskega krompirja)
Kategoriji semenskega krompirja po tem pravilniku sta:
1. osnovno seme, to so gomolji krompirja,
– ki so bili pridelani v skladu z uveljavljeno metodo vzdrževanja sorte in zdravstvenega stanja,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo certificiranega semena,
– ki izpolnjujejo minimalne zahteve, predpisane za osnovno seme v prilogi 1 in v prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne zahteve, navedene v tej točki;
2. certificirano seme, to so gomolji krompirja,
– ki so bili pridelani neposredno iz osnovnega ali certificiranega semena ali iz generacije ali kategorije pred osnovnim semenom, za katero je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve za osnovno seme,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo krompirja, ki ni semenski krompir,
– ki izpolnjujejo minimalne zahteve, predpisane za certificirano seme v prilogah 1 in 2 tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne zahteve, navedene v tej točki.
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE
5. člen
(splošne zahteve za trženje semenskega krompirja)
(1) Semenski krompir se lahko trži le, če je bil uradno potrjen v kategorijo osnovnega semena ali certificiranega semena in če izpolnjuje najmanj zahteve, določene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora semenski krompir za trženje izpolnjevati tudi zahteve, določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(3) Če semenski krompir iz prvega odstavka tega člena na trgu ne izpolnjuje več vseh zahtev iz priloge 2 tega pravilnika, se sme ponovno sortirati. Tak semenski krompir se pred trženjem ponovno uradno pregleda in potrdi, ali po sortiranju ustreza vsem zahtevam iz priloge 2 tega pravilnika.
(4) Semenski krompir, ki je bil tretiran z inhibitorji kalitve, se ne sme tržiti.
6. člen
(zahteve glede velikosti gomoljev v partiji)
(1) Semenski krompir se pred trženjem sortira glede na velikost gomoljev (kalibrira). Velikost gomoljev se določi s kvadratno mrežo.
(2) Gomolji semenskega krompirja, ki padejo skozi kvadratno mrežo dimenzij 25 mm x 25 mm, ne smejo biti dani na trg.
(3) Če so gomolji semenskega krompirja večji od tistih, ki padejo skozi kvadratno mrežo dimenzij 35 mm x 35 mm, se določita spodnja in zgornja mejna velikost gomoljev v partiji z večkratnikom števila pet. Največja dovoljena razlika med zgornjo in spodnjo mejno velikostjo gomoljev v partiji je 25 mm. Spodnja in zgornja mejna velikost gomoljev v partiji se navedeta na uradni etiketi, s katero se označijo pakiranja uradno potrjenega semenskega krompirja v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(4) Partija semenskega krompirja ne sme vsebovati več kot 3 utežne % gomoljev, ki so manjši od navedene spodnje mejne velikosti, ali več kot 3 utežne % gomoljev, ki so večji od navedene zgornje mejne velikosti.
7. člen
(zahteve glede pakiranja)
Uradno potrjen semenski krompir kategorij osnovno seme in certificirano seme se lahko trži le v homogenih partijah in v zaprtih pakiranjih (npr. v vrečah, zabojih ali kontejnerjih), ki morajo biti zapečateni in označeni v skladu z 8. členom tega pravilnika. Vreče morajo biti nove, zaboji ali kontejnerji morajo biti čisti.
8. člen
(zahteve glede pečatenja in označevanja)
(1) Pakiranja uradno potrjenega semenskega krompirja morajo biti zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem pečatenja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja. Sistem pečatenja mora omogočati, da se ob zapečatenju pakiranj uradna etiketa vpne ali pritrdi z uradno plombo, razen če se uporablja sistem pečatenja za enkratno uporabo.
(2) Na vsakem pakiranju uradno potrjenega semenskega krompirja mora biti na zunanji strani pritrjena uradna etiketa, ki pred tem še ni bila uporabljena. Uradna etiketa mora biti bele barve za osnovno seme in modre barve za certificirano seme. Uradna etiketa mora izpolnjevati tudi dodatne zahteve iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, mora biti njena pritrditev vedno zavarovana z uradno plombo. Dovoljena je uporaba samolepilnih etiket, če je semenski krompir v embalaži, s katere samolepilne etikete ni možno odstraniti. Če se uradna samolepilna etiketa zamenja, mora biti to opazno na uradni etiketi ali embalaži.
(3) Vsako pakiranje uradno potrjenega semenskega krompirja mora vsebovati tudi uradni dokument iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz tretje, četrte in šeste alineje 1. točke priloge 3 tega pravilnika.
(4) Uradni dokument iz prejšnjega odstavka ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če se uporabi samolepilna etiketa iz drugega odstavka tega člena ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(5) Na vseh etiketah, potrdilih ali drugih dokumentih, uradnih ali neuradnih, ki so pritrjeni na pakiranjih oziroma ki spremljajo partije semenskega krompirja gensko spremenjenih sort, mora biti jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena.
(6) Če so bili gomolji semenskega krompirja pred pakiranjem tretirani s fitofarmacevtskim ali drugim kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradni etiketi, na pakiranju oziroma na vsakem dokumentu, uradnem ali neuradnem, ki je na ali v posameznem pakiranju semenskega krompirja.
(7) Uradno zapečatenih in označenih pakiranj se ne sme ponovno zapečatiti in označiti drugače kot uradno ali pod uradnim nadzorom. Pri ponovnem pečatenju in označevanju se na uradni etiketi navede datum zadnjega ponovnega pečatenja in označevanja ter uradni organ, ki je za to odgovoren.
9. člen
(stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir
in dodatne zahteve za te stopnje)
(1) Uradno potrjen semenski krompir kategorije osnovno seme se lahko potrdi v eno od stopenj za osnovni semenski krompir, ki jih določa Direktiva 93/17/EGS (v nadaljnjem besedilu: stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir), če izpolnjuje zahteve za kategorijo osnovno seme iz 1. točke 4. člena tega pravilnika in če:
– glede zdravstvenega varstva izpolnjuje pogoje in zahteve, določene v Direktivi Sveta z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju krompirjevega raka (UL L št. 323 z dne 24. 12. 1969, str. 1; z vsemi spremembami), Direktivi Sveta z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju rumene krompirjeve ogorčice (UL L št. 323 z dne 24. 12. 1969, str. 3; z vsemi spremembami), Direktivi Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1; z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/29/ES) in Direktivi Sveta 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe (UL L št. 259 z dne 18. 10. 1993, str. 1; z vsemi spremembami);
– izvira iz materiala, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge I Direktive 93/17/EGS in dodatne ali strožje zahteve iz Priloge II Direktive 93/17/EGS.
(2) Oznake za stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir iz prejšnjega odstavka in pogoji za potrditev v posamezno stopnjo so:
– 'ES stopnja 1'; za potrditev v to stopnjo morajo biti poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjene zahteve iz Priloge I Direktive 93/17/EGS, razen podtočke (b) točke 3.3, ter iz točke 1 Priloge II Direktive 93/17/EGS;
– 'ES stopnja 2'; za potrditev v to stopnjo morajo biti poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjene zahteve iz Priloge I Direktive 93/17/EGS, razen podtočke (a) točke 3.3, ter iz točke 2 Priloge II Direktive 93/17/EGS;
– 'ES stopnja 3'; za potrditev v to stopnjo morajo biti poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjene zahteve iz Priloge I Direktive 93/17/EGS, razen podtočke (a) točke 3.3, ter iz točke 3 Priloge II Direktive 93/17/EGS.
(3) Izpolnjevanje dodatnih zahtev, določenih v tem členu, mora biti ugotovljeno z uradnimi pregledi v postopku uradne potrditve.
(4) Če so zahteve, določene v tem členu, izpolnjene, se ustrezna stopnja Skupnosti za osnovni semenski krompir iz drugega odstavka tega člena označi na uradni etiketi, predpisani za kategorijo osnovno seme v drugem odstavku 8. člena tega pravilnika, pod »stopnja«.
10. člen
(posebne zahteve za semenski krompir generacije
ali kategorije pred osnovnim semenom)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 5. člena tega pravilnika se lahko trži tudi semenski krompir generacij ali kategorij pred osnovnim semenom, če izpolnjuje najmanj naslednje pogoje in zahteve:
– pridelan mora biti v skladu z uveljavljeno metodo vzdrževanja sorte in zdravstvenega stanja,
– namenjen mora biti predvsem za pridelavo semenskega krompirja kategorije osnovno seme,
– izpolnjevati mora najmanj zahteve iz prilog 1 in 2 tega pravilnika za kategorijo osnovno seme in
– izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alineje mora biti ugotovljeno z uradnimi pregledi v postopku uradne potrditve.
(2) Semenski krompir iz prejšnjega odstavka mora biti pakiran v skladu s 7. in 8. členom tega pravilnika.
(3) Etikete, s katerimi morajo biti označena pakiranja semenskega krompirja iz prvega odstavka tega člena, morajo biti bele barve z vijoličasto črto, na njih pa morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki:
– organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice,
– identifikacijska številka pridelovalca ali referenčna številka partije,
– mesec in leto zapečatenja,
– botanično ali splošno ime vrste ali oboje; ime vrste mora biti navedeno najmanj v latinici, botanično ime je lahko v skrajšani obliki (brez navedbe avtorjev),
– sorta, navedena najmanj v latinici,
– oznaka kategorije: »predosnovno seme«.
11. člen
(posebne zahteve glede označevanja)
(1) Semenski krompir, ki glede kategorije ali sorte ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje, predpisanih s tem pravilnikom, se lahko začasno trži na podlagi dovoljenja, ki ga izda Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Ne glede na določbe 8. in 10. člena tega pravilnika mora biti uradna etiketa, s katero se označi semenski krompir iz prejšnjega odstavka:
– enake barve, kot je predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom, če semenski krompir ne izpolnjuje vseh zahtev, predpisanih za to kategorijo s tem pravilnikom,
– rjave barve za semenski krompir sorte, ki ni vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte kmetijskih rastlin v sortno listo, oziroma v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1; z vsemi spremembami).
(3) Na uradni etiketi iz prejšnjega odstavka mora biti poleg podatkov, predpisanih v 1. točki priloge 3 tega pravilnika in v tretjem odstavku prejšnjega člena navedeno tudi, da kategorija semenskega krompirja izpolnjuje manj stroge zahteve od predpisanih.
III. URADNA POTRDITEV SEMENSKEGA KROMPIRJA
12. člen
(postopek uradne potrditve – splošno)
(1) Postopek uradne potrditve semenskega krompirja izvaja organ za potrjevanje v skladu zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in s tem pravilnikom. Postopek uradne potrditve se izvede na podlagi prijave dobavitelja na obrazcu, ki ga dobavitelj pridobi pri organu za potrjevanje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka organ za potrjevanje ne izvede postopka uradne potrditve, če na podlagi vložene popolne prijave ugotovi, da:
– dobavitelj ni vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
– se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo oziroma v skupni katalog sort poljščin; razen če gre za uradno potrditev na podlagi posebnega dovoljenja Uprave, ki se izda v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin,
– pred zasaditvijo semenskega nasada, na katerega se nanaša prijava, ni bil opravljen pregled zemljišč ali objektov v skladu s 13. členom tega pravilnika ali
– je iz prijave oziroma iz prilog k prijavi razvidno, da je bil za zasaditev semenskega nasada uporabljen semenski krompir kategorije certificirano seme.
(3) Semenski krompir, za katerega se v postopku uradne potrditve ugotovi, da izpolnjuje pogoje in zahteve za uradno potrditev, predpisane v tem poglavju in v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, organ za potrjevanje uradno potrdi v eno od naslednjih kategorij in stopenj:
1. v kategorijo predosnovno seme, ki ima naslednje stopnje:
– stopnjo 'IS' (izvorno seme): to so rastline, mikrogomolji ter minigomolji, pridobljeni oziroma razmnoženi v skladu z 'in vitro' metodo vzdrževalne selekcije, predpisano v Metodah vzdrževalne selekcije in pridelovanja predosnovnega semena, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive,
– stopnjo 'S 1': to so gomolji, pridelani iz semena stopnje 'IS', ali pridobljeni oziroma razmnoženi v skladu z metodo klonske selekcije, predpisano v Metodah vzdrževalne selekcije in pridelovanja predosnovnega semena,
– stopnjo 'S 2': to so gomolji, pridelani iz semena stopnje 'S 1';
2. v kategorijo osnovno seme, ki ima naslednje stopnje:
– stopnjo 'SE 1': to so gomolji krompirja, pridelani iz predosnovnega semena,
– stopnjo 'SE 2': to so gomolji krompirja, pridelani neposredno iz osnovnega semena stopnje 'SE 1',
– stopnjo 'E': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'SE 2', lahko pa tudi iz osnovnega semena stopnje 'SE 1' ali iz predosnovnega semena, če ne izpolnjujejo zahtev za potrditev v stopnjo 'SE 1' ali v stopnjo 'SE 2';
3. v kategorijo certificirano seme, ki ima naslednje stopnje:
– stopnjo 'A': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli stopnje predosnovnega ali osnovnega semena, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo od stopnje 'A',
– stopnjo 'B': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli stopnje predosnovnega ali osnovnega semena, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo od stopnje 'B',
– stopnjo 'C': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli stopnje predosnovnega ali osnovnega semena, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo od stopnje 'C'.
(4) Za semenski krompir iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje uradne etikete, ki se štejejo hkrati za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje rastlinskih potnih listov. Uradne etikete morajo v tem primeru poleg zahtev iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi zahteve, določene v predpisu, ki ureja izdajanje rastlinskih potnih listov. Dodatno morajo biti označene s serijskimi (zaporednimi) številkami, na njih pa morajo biti navedeni še naslednji podatki:
– oznaka »Rastlinski potni list ES«;
– botanično ime vrste: Solanum tuberosum L.;
– pod »stopnja« ustrezna stopnja iz prejšnjega odstavka.
(5) Na zahtevo dobavitelja lahko organ za potrjevanje uradno potrjen semenski krompir kategorije osnovno seme označi tudi z eno od stopenj Skupnosti za osnovni semenski krompir iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika, in sicer:
– kot 'ES stopnja 1', če semenski krompir izpolnjuje pogoje in zahteve, predpisane v tem poglavju in v prilogi 4 tega pravilnika za kategorijo osnovno seme stopnje 'SE 1' ali stopnje 'SE 2';
– kot 'ES stopnja 2', če semenski krompir izpolnjuje pogoje in zahteve, predpisane v tem poglavju in v prilogi 4 tega pravilnika za kategorijo osnovno seme stopnje 'E'.
(6) Organ za potrjevanje pridobiva po uradni dolžnosti podatke iz uradnih evidenc, ki jih v postopku uradne potrditve semenskega krompirja uporablja zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev in zahtev iz tega pravilnika.
(7) O prejetih prijavah iz prvega odstavka tega člena obvesti organ za potrjevanje fitosanitarno inšpekcijo in Upravo najpozneje 14 dni pred prvim pregledom semenskih nasadov. Skupaj z obvestilom o prejetih prijavah dostavi organ za potrjevanje Upravi poročilo o izvedenih postopkih potrditve in o količinah uradno potrjenega semenskega krompirja v preteklem letu, po sortah, kategorijah in stopnjah.
13. člen
(pregled zemljišč in objektov pred saditvijo)
(1) Semenski krompir se lahko prideluje le na zemljiščih ali v objektih:
– ki izpolnjujejo zahteve iz 1.2 in 1.3 točke priloge 4 tega pravilnika ali iz 2.1 točke priloge 4 tega pravilnika in
– za katere se s testiranjem zemlje ali rastnega substrata v imenovanem laboratoriju ugotovi, da v zemlji ali rastnem substratu niso prisotne krompirjeve cistotvorne ogorčice, navedene v 4.4 točki priloge 4 tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: krompirjeve cistotvorne ogorčice).
(2) Dobavitelj mora v letu pred nameravano zasaditvijo do 1. avgusta organu za potrjevanje prijaviti v pregled vsa zemljišča in objekte, na oziroma v katerih namerava v naslednjem letu pridelovati semenski krompir, da lahko organ za potrjevanje pravočasno opravi pregled teh zemljišč in objektov ter odvzame vzorce zemlje ali rastnega substrata za testiranje na krompirjeve cistotvorne ogorčice.
(3) Prijavo iz prejšnjega odstavka vloži dobavitelj na obrazcu, ki ga pridobi pri organu za potrjevanje. V prijavi navede zlasti naslednje podatke:
– o dobavitelju (osebno ime in naslov ali firmo in sedež, neponovljivo registrsko številko dobavitelja),
– o mestu pridelave (naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva /KMG-MID/, ki mu pripadajo prijavljena zemljišča; če dobavitelj ni nosilec tega kmetijskega gospodarstva in bo semenski krompir prideloval na podlagi pogodbe, tudi podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva),
– o zemljiščih, na katerih bodo v naslednjem letu nasadi semenskega krompirja (GERK-PID in domače ime GERK-a, površina GERK-a oziroma njegovega dela, če bo semenski nasad le na delu GERK-a),
– o predhodnih posevkih na posameznem prijavljenem GERK-u (vrste rastlin, ki so se pridelovale na tem GERK-u za pretekla 3 leta; če se prijava nanaša na zemljišča, na katerem se bo prideloval semenski krompir kategorije predosnovno seme, se podatki o predhodnih posevkih navedejo za pretekla 4 leta).
(4) Če prijavljena zemljišča, ki pripadajo kmetijskemu gospodarstvu, katerega nosilec je druga oseba kot dobavitelj, je trebno pridobiti soglasje nosilca kmetijskega gospodarstva.
(5) Na prijavljenih zemljiščih ali v objektih odvzame organ za potrjevanje vzorce zemlje ali rastnega substrata in jih pošlje imenovanemu laboratoriju v testiranje na krompirjeve cistotvorne ogorčice.
(6) Posameznemu zemljišču, za katero se na podlagi podatkov o predhodnih posevkih iz četrte alineje tretjega odstavka tega člena in na podlagi rezultatov testiranja iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so izpolnjene zahteve iz 1.2 in 1.3 točke priloge 4 tega pravilnika ali iz 2.1 točke priloge 4 tega pravilnika, organ za potrjevanje z zapisnikom o opravljenem pregledu dodeli številko, s katero dobavitelj v naslednjem letu označi semenski nasad.
(7) Če se s testiranjem iz petega odstavka tega člena ugotovi, da je zemljišče ali rastni substrat okužen s krompirjevimi cistotvornimi ogorčicami, organ za potrjevanje o najdbi takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in dobavitelja.
(8) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena pregled pred saditvijo ni obvezen v objektih za pridelavo predosnovnega semena iz 1.1 točke priloge 4 tega pravilnika, če se za pridelavo uporabi razkužen rastni substrat.
14. člen
(prijava za uradno potrditev)
(1) Dobavitelj vloži prijavo za uradno potrditev pri organu za potrjevanje praviloma do 1. aprila tekočega leta oziroma, po predhodni najavi, najpozneje tri tedne pred prvim pregledom semenskega nasada. Če je prijava nepopolna, organ za potrjevanje pozove dobavitelja na dopolnitev. Dobavitelj lahko nepopolno prijavo dopolni v roku, ki ga določi organ za potrjevanje, vendar najpozneje do prvega uradnega pregleda semenskih nasadov.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov o dobavitelju ter mestu pridelave iz prve, druge in tretje alineje tretjega odstavka prejšnjega člena vsebovati najmanj še naslednje podatke:
– številko in datum zapisnika o pregledu zemljišč ali objektov iz šestega odstavka prejšnjega člena ter številko, ki jo je s tem zapisnikom dodelil organ za potrjevanje semenskemu nasadu, na katerega se nanaša prijava (v nadaljnjem besedilu: številka semenskega nasada),
– o semenskem nasadu na tem zemljišču: o sorti, kategoriji in stopnji, poreklu ter o količini uporabljenega semena, o dejanski površini semenskega nasada ter o roku saditve in gostoti sajenja,
– o posebnih zahtevah glede potrjevanja, če gre za pridelavo semena zavarovane sorte oziroma če gre za pridelavo semena, ki se razmnožuje za tujega naročnika,
– številko in datum dovoljenja Uprave iz druge alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, če se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo oziroma v skupni katalog sort poljščin.
(3) Prijavi iz prejšnjega odstavka se priloži seznam vseh drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave (GERK-PID in domače ime GERK-ov, na katerih so drugi nasadi krompirja).
(4) Če gre za prijavo za uradno potrditev semenskega krompirja kategorije predosnovno seme, se poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena v prijavi navedejo tudi podatki o objektih za pridelavo predosnovnega semena, o načinu pridobitve izhodiščnega materiala, uporabljenega za pridelavo predosnovnega semena (o metodi vzdrževalne selekcije) ali, če je dobavitelj izhodiščni material pridobil od vzdrževalca sorte, o njegovem poreklu (o vzdrževalcu sorte, od katerega je pridobil izhodiščni material).
15. člen
(zahteve, ki jih mora izpolniti dobavitelj)
(1) Dobavitelj, ki pri organu za potrjevanje vloži prijavo za uradno potrditev semenskega krompirja, mora izpolnjevati obveznosti dobavitelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. Za zagotavljanje skladnosti semenskega krompirja s tem pravilnikom in s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, mora dobavitelj:
– vsak semenski nasad označiti z dodeljeno številko semenskega nasada;
– v najkrajšem možnem času izvesti ukrepe, ki jih odredi organ za potrjevanje ob uradnih pregledih, najpozneje pa do naslednjega uradnega pregleda;
– voditi evidence o pridelavi semenskega krompirja. Vsak semenski nasad se v evidenci vodi pod dodeljeno številko semenskega nasada. V evidenco se vpišejo po datumih agrotehnični in drugi ukrepi, izvedeni v nasadu, datumi pojava škodljivih organizmov ter druge opombe in opažanja. Vpiše se datum spravila, količina pospravljenega pridelka ter lokacija skladiščenja krompirja iz posameznega semenskega nasada;
– semenski krompir po izkopu uskladiščiti v za ta namen primernem skladišču, ki mora biti pred tem očiščeno in dezinficirano. Tla v skladišču morajo biti brez ostankov zemlje, gladka in pralna. Ves čas skladiščenja je treba vzdrževati ustrezno čistočo skladišča. Izjemoma se lahko v istem skladišču skladišči tudi drugi (jedilni) krompir, pod pogojem, da je del skladišča, namenjen skladiščenju semenskega krompirja, fizično ločen od ostalih delov skladišča;
– pri pridelavi oziroma za prevoz, sortiranje ali pakiranje semenskega krompirja uporabljati druge stroje, prevozna sredstva in opremo, kot jih uporablja za drugi (jedilni) krompir; če uporablja iste stroje, prevozna sredstva in opremo, mora imeti na razpolago ustrezen sistem za njihovo čiščenje in razkuževanje ter jih pred uporabo obvezno temeljito očistiti in razkužiti;
– zagotoviti, da so partije semenskega krompirja v skladišču med seboj fizično ločene. Seme ene partije se lahko skladišči, odvisno od skupne količine semena v partiji, v eni ali več skladiščnih enotah (celica, paletni zaboj, zabojnik, jumbo vreča, vreča). Vsaka skladiščna enota mora biti označena z naslednjimi podatki: sorta, kategorija in stopnja, leto pridelave, oznaka partije ali številka semenskega nasada, iz katerega izhaja, skupna količina semenskega krompirja iz tega semenskega nasada, količina semena v skladiščni enoti. Če je bil semenski krompir pred skladiščenjem tretiran, mora biti naveden tudi podatek o uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu. Semenski krompir mora biti skladiščen na način, ki omogoča dostop do vsake posamezne partije;
– voditi skladiščno evidenco po partijah semenskega krompirja. V skladiščno evidenco se vpišejo tudi datum sortiranja in pakiranja, način pakiranja, količina sortiranega in pakiranega semenskega krompirja, pripravljenega za trženje, ter količina odpadka. V evidenco se vpišejo vsi ukrepi, izvedeni v času skladiščenja.
(2) Dobavitelj mora organu za potrjevanje na njegovo zahtevo omogočiti pregled evidenc iz tretje in sedme alineje prejšnjega odstavka, dokazil o semenskem krompirju, uporabljenem za zasaditev semenskega nasada, in drugih dokazil, na podlagi katerih vodi te evidence.
16. člen
(pregledi objektov in nasadov za pridelavo
predosnovnega semena)
(1) Na podlagi prijave iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika izvede organ za potrjevanje preglede, s katerimi preveri, ali so izpolnjene zahteve, predpisane v 1. točki priloge 4 tega pravilnika za semenske nasade za pridelavo semenskega krompirja kategorije predosnovno seme.
(2) Izpolnjevanje zahtev v skladu s prejšnjim odstavkom preveri tako, da opravi:
– najmanj dvakrat v rastni dobi vizualne preglede rastlin in objektov za pridelavo predosnovnega semena, s katerimi vizualno preveri sortno pristnost in čistost ter zdravstveno stanje oziroma odsotnost škodljivih organizmov iz 4. točke priloge 4 tega pravilnika, v primeru suma na navzočnost karantenskih škodljivih organizmov iz 4. točke priloge 4 tega pravilnika odvzame vzorce in jih pošlje v analizo imenovanemu laboratoriju ter o tem takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja,
– pregled evidenc, iz katerih mora biti razvidno, da se vzdrževalna selekcija izvaja v skladu z eno od metod vzdrževalne selekcije, predpisanih v Metodah vzdrževalne selekcije in pridelovanja predosnovnega semena (o poreklu izvornih rastlin, o izvedenih postopkih preverjanja sortne pristnosti, o številu razmnoženih rastlin, mikrogomoljev in minigomoljev, razmnoženih po metodi in vitro, o količini gomoljev, pridelanih po metodi klonske selekcije),
– pregled evidenc, iz katerih mora biti razvidno, da so bili izvedeni ukrepi za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov,
– pregled zapiskov o morebitnih drugih ukrepih v objektih in na zemljiščih, kjer se izvaja predpisana vzdrževalna selekcija, oziroma dodatnih vzorčenjih ter analizah in testiranjih rastlin, gomoljev ali rastnega substrata, ter poročil o rezultatih teh analiz oziroma testiranj.
(3) Pri pregledih iz prve alineje prejšnjega odstavka odvzema vzorce za testiranje rastlin, gomoljev, zemlje in rastnega substrata na prisotnost škodljivih organizmov v skladu s 1. točko priloge 4 tega pravilnika. Pri zadnjem pregledu oceni tudi pridelek semenskega krompirja in odvzame vzorce za kontrolo zdravstvenega stanja pridelanega semenskega krompirja po izkopu.
(4) Če se predosnovno seme prideluje v mrežniku ali pod prekrivno tkanino, organ za potrjevanje preveri tudi, ali je semenski nasad v celoti na zemljišču, ki je bilo predhodno pregledano na navzočnost krompirjevih cistotvornih ogorčic. Preglede iz prve alineje drugega odstavka tega člena izvede tudi na površinah v oddaljenosti 100 m od nasada (v nadaljevanjem besedilu: 100-metrski izolacijski pas), če so na teh površinah drugi nasadi krompirja. Izvede lahko tudi druge preglede iz tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika.
17. člen
(pregledi semenskih nasadov za pridelavo osnovnega
in certificiranega semena krompirja)
(1) V semenskih nasadih, v katerih se prideluje osnovno ali certificirano seme krompirja, izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika preglede in testiranja, s katerimi preveri, ali so izpolnjene zahteve, predpisane v 2. točki priloge 4 tega pravilnika. Praviloma izvede štiri preglede, ki sestojijo iz pregleda dokumentacije in evidenc pri dobavitelju, pregledov nasada semenskega krompirja in površin v 100-metrskem izolacijskem pasu.
(2) Preglede iz prejšnjega odstavka izvede v skladu z Metodo za potrjevanje semenskega krompirja, ki jo sprejme Uprava, kjer je tudi dosegljiva. Pri pregledih upošteva tudi posebne zahteve glede potrjevanja, če so bile le-te navedene v prijavi.
(3) Pri posameznem pregledu semenskega nasada in 100-metrskega izolacijskega pasu lahko organ za potrjevanje:
– preveri, ali je semenski nasad v celoti na zemljišču, ki je bilo predhodno pregledano na navzočnost krompirjevih cistotvornih ogorčic, ugotovi dejansko površino semenskega nasada, gostoto saditve ter odstotek praznih mest in oceni izenačenost nasada,
– preveri izolacijo semenskega nasada, ugotovi sortno pristnost in čistost ter oceni splošno stanje semenskega nasada in zapleveljenost,
– vizualno preveri zdravstveno stanje oziroma prisotnost škodljivih organizmov v prijavljenem semenskem nasadu in v morebitnih drugih nasadih krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu,
– v primeru suma na navzočnost karantenskih škodljivih organizmov iz 4. točke priloge 4 tega pravilnika odvzame vzorce in jih pošlje v analizo imenovanemu laboratoriju ter o tem takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja ter dobavitelja,
– izvede poskusni izkop gomoljev, da ugotovi njihovo zdravstveno stanje, določi okvirni rok za uničenje krompirjevke in oceni pridelek semenskega krompirja,
– preveri, ali so bili odrejeni ukrepi, zlasti uničenje krompirjevke, pravočasno in pravilno izvedeni,
– odvzame vzorce gomoljev za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu semenskega krompirja.
(4) Pri posameznem pregledu lahko preveri tudi, ali je dobavitelj izpolnil zahteve iz 15. člena tega pravilnika. Izvede lahko pregled morebitnih drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave, in pregled skladišča semenskega krompirja.
(5) Pri gomoljih semenskega krompirja, ki jih je odvzel za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu v skladu s sedmo alinejo tretjega odstavka tega člena, preveri prisotnost virusov, določenih za posamezno kategorijo in stopnjo v Razpredelnici 1 priloge 4 tega pravilnika, v 2. točki. Prisotnost virusov se ugotovi s testiranjem gomoljev v skladu z Metodo za potrjevanje semenskega krompirja iz drugega odstavka tega člena.
18. člen
(razlogi za zavrnitev uradne potrditve po opravljenih pregledih semenskih nasadov in objektov)
(1) Organ za potrjevanje z odločbo zavrne uradno potrditev, če po opravljenih pregledih, vzorčenjih in testiranjih iz 16. in 17. člena tega pravilnika ugotovi, da zahteve za uradno potrditev, predpisane v tem poglavju pravilnika in v 1. oziroma 2. točki priloge 4 tega pravilnika niso izpolnjene.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka z odločbo zavrne uradno potrditev tudi, če:
– pri prvem uradnem pregledu semenskega nasada ugotovi, da sega semenski nasad na zemljišča, ki niso bila pregledana v skladu s 13. členom tega pravilnika,
– ugotovi, da morebitni nasadi krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu glede zdravstvenega stanja ne izpolnjujejo zahtev za potrditev semenskega krompirja kategorije certificirano seme, stopnje 'A', določenih v 2. točki priloge 4 tega pravilnika,
– je bila zaradi napada škodljivih organizmov, ki niso navedeni v 4. točki priloge 4 tega pravilnika, zaradi poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ter zaradi vremenskih ali drugih dejavnikov močneje uničena listna površina, tako da ni bilo mogoče izvajati postopkov potrjevanja,
– je bil semenski nasad močno zapleveljen,
– krompirjevka v nasadu ni bila uničena.
19. člen
(izdaja uradnih etiket)
(1) Semenski krompir, ki je bil pridelan v objektih ali nasadih, za katere je organ za potrjevanje na podlagi pregledov, vzorčenj in testiranj iz 16. in 17. člena tega pravilnika ugotovil, da izpolnjujejo zahteve, predpisane v tem poglavju in v 1. ali 2. točki priloge 4 tega pravilnika, se dodela in pripravi za trženje v skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika.
(2) Dodelan semenski krompir iz prejšnjega odstavka se označi v skladu z 8. členom tega pravilnika z uradnimi etiketami iz četrtega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki jih je izda organ za potrjevanje na podlagi zahtevka dobavitelja.
(3) Zahtevek za izdajo uradnih etiket, ki se šteje hkrati tudi za prijavo za pregled semenskega krompirja pred trženjem iz 20. člena tega pravilnika, vloži dobavitelj pri organu za potrjevanje najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom priprave posamezne partije semenskega krompirja za trg.
(4) Na zahtevku za izdajo uradnih etiket navede dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju iz prve in druge alineje tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika še številko semenskega nasada, iz katerega izhaja semenski krompir, ki ga namerava pripraviti za trg, ter podatke o:
– sorti, kategoriji in stopnji semenskega krompirja, na katerega se nanaša zahtevek,
– količini semenskega krompirja, ki ga namerava pripraviti za trg,
– velikosti gomoljev v partiji (navede se zgornja in spodnja mejna velikost gomoljev),
– vrsti in velikosti embalaže ter masi semenskega krompirja v enoti pakiranja,
– zahtevanem številu uradnih etiket in načinu zapiranja embalaže,
– lokaciji obrata in predvidenem času priprave semenskega krompirja za trg,
– uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu, če je bil semenski krompir tretiran.
(5) Organ za potrjevanje izda dobavitelju uradne etikete do datuma, ki je na zahtevku naveden kot predvideni datum priprave semenskega krompirja za trg.
20. člen
(pregled partij semenskega krompirja pred trženjem)
(1) Dobavitelj ne sme dati semenskega krompirja iz prejšnjega člena na trg, dokler organ za potrjevanje na podlagi pregleda partij semenskega krompirja pred trženjem ne izda potrdila o uradni potrditvi iz 21. člena tega pravilnika.
(2) Organ za potrjevanje opravi pregled partij semenskega krompirja pred trženjem na podlagi obvestila dobavitelja o končani pripravi semenskega krompirja za trg. Pri pregledu pred trženjem semenskega krompirja:
– pregleda skladiščne evidence dobavitelja iz sedme alineje prvega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– preveri količine semenskega krompirja, pripravljenega za trženje, in prevzame morebitne neuporabljene etikete,
– preveri, ali so pakiranja semenskega krompirja označena v skladu z 8. členom tega pravilnika,
– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali semenski krompir ustreza predpisanim zahtevam za uradno potrditev partij semenskega krompirja iz 3. točke priloge 4 tega pravilnika in ali so izpolnjeni pogoji za trženje iz 6. in 7. člena tega pravilnika, in
– odvzame vzorce za naknadno kontrolo v skladu z 28. členom tega pravilnika.
(3) Embalažo, ki je bila že uradno zapečatena in označena in je bila zaradi vzorčenja v skladu s četrto in peto alinejo prejšnjega odstavka ponovno odprta, organ za potrjevanje ponovno uradno zapečati in na uradno etiketo odtisne besedilo 'URADNO PREGLEDANO' ter žig organa za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri pregledu iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da semenski krompir ne ustreza zahtevam tega pravilnika, z odločbo zavrne uradno potrditev neustrezne partije semenskega krompirja. V odločbi odredi dobavitelju, da organu za potrjevanje nemudoma vrne uradne etikete, s katerimi je označena zavrnjena partija semenskega krompirja, krompir te partije pa odstrani iz skladišča semenskega krompirja.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko dobavitelj partijo semenskega krompirja, ki je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala zahtev iz 6. člena tega pravilnika oziroma iz druge alineje 3. točke priloge 4 tega pravilnika, ponovno dodela in po dodelavi ponovno zahteva izdajo uradnih etiket in pregled partij semenskega krompirja pred trženjem.
21. člen
(izdaja potrdila o uradni potrditvi)
(1) Organ za potrjevanje izda za partije semenskega krompirja, za katere je s pregledom pred trženjem ugotovil, da izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, potrdilo o uradni potrditvi najpozneje tri delovne dni po opravljenem pregledu.
(2) Potrdilo o uradni potrditvi mora poleg podatkov iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika vsebovati še naslednje podatke:
– botanično ime: Solanum tuberosum L.,
– skupno količino semenskega krompirja v partiji,
– število pakiranj v partiji,
– datum izdaje potrdila o uradni potrditvi.
(3) Semenski krompir se sme tržiti od dneva izdaje potrdila o uradni potrditvi.
22. člen
(ponovno zapečatenje in označitev)
(1) Semenskega krompirja, ki je bil uradno zapečaten in označen v skladu s tem pravilnikom, ni mogoče ponovno zapečatiti in označiti brez vednosti organa za potrjevanje.
(2) Če želi dobavitelj prepakirati uradno zapečateno in označeno partijo oziroma del partije semenskega krompirja, mora zahtevati izdajo novih uradnih etiket v skladu z 19. členom tega pravilnika. Zahtevku za izdajo novih uradnih etiket mora priložiti stare uradne etikete, ki so bile izdane za partijo semenskega krompirja, ki jo želi prepakirati.
(3) Organ za potrjevanje izda za prepakirani semenski krompir nove uradne etikete, opravi pregled prepakiranega semenskega krompirja pred trženjem v skladu z 20. členom tega pravilnika in v skladu s prejšnjim členom izda potrdilo o uradni potrditvi, če so izpolnjene zahteve za trženje po tem pravilniku.
23. člen
(izjema za minigomolje)
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika se lahko semenski krompir generacije ali kategorije pred osnovnim semenom iz 10. člena tega pravilnika uradno potrdi in trži tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede kalibriranja, kadar se trži kot minigomolji, ki so bili pridelani neposredno iz rastlin krompirja, vzgojenih v 'in vitro' pogojih.
24. člen
(izjeme za rogljičaste sorte)
(1) Ne glede na določbe četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika in ne glede na minimalne zahteve za partije semenskega krompirja, predpisane v točki A. priloge 2 tega pravilnika in v Razpredelnici 2 priloge 4 tega pravilnika, se lahko semenski krompir sort, katerih lastnost je, da tvorijo dolge gomolje nepravilnih oblik (rogljičaste sorte), uradno potrdi in trži, če je v partiji semenskega krompirja:
– največ 10 utežnih % gomoljev, ki so manjši od navedene spodnje mejne velikosti, ali največ 10 utežnih % gomoljev, ki so večji od navedene zgornje mejne velikosti;
– največ 6 utežnih % deformiranih ali poškodovanih gomoljev.
(2) Za semenski krompir iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje etikete, na katerih mora biti poleg podatkov, določenih v petem odstavku 12. člena tega pravilnika, obvezno tudi navedba 'Trženje dovoljeno le na območju Republike Slovenije'.
25. člen
(majhna pakiranja)
(1) Za majhna pakiranja semenskega krompirja lahko izda organ za potrjevanje uradne etikete za majhna pakiranja, če dobavitelj v zahtevku za izdajo uradnih etiket iz 19. člena tega pravilnika posebej navede, da namerava semenski krompir spakirati in dati na trg v obliki majhnih pakiranj.
(2) Za majhna pakiranja iz prejšnjega odstavka se štejejo pakiranja semenskega krompirja z neto maso do vključno 10 kg.
(3) Uradne etikete, ki jih izda organ za potrjevanje za majhna pakiranja, lahko glede velikosti odstopajo od zahtev iz priloge 3 tega pravilnika. Biti morajo v barvi, ki je predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom, na njih pa morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki:
– 'Rastlinski potni list EU',
– koda države: 'SI',
– oznaka organa za potrjevanje,
– neponovljiva registrska številka dobavitelja,
– številka partije semena,
– botanično ime vrste: 'Solanum tuberosum L.',
– sorta,
– količina v enoti pakiranja,
– 'Trženje dovoljeno le na območju Republike Slovenije'.
(4) Ne glede na določbe 8. in 21. člena tega pravilnika za semenski krompir v majhnih pakiranjih nista obvezna uradni dokument iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika ter izdaja potrdila o uradni potrditvi iz 21. člena tega pravilnika.
26. člen
(premeščanje nedodelanega semenskega krompirja)
(1) Premeščanje nedodelanega semenskega krompirja iz skladišča v drugi obrat dobavitelja, kjer se krompir dodela in pripravi za trženje, se ne šteje za trženje. Semenskega krompirja pred premeščanjem ni treba uradno zapečatiti in označiti, vendar pa mora biti vsak zaboj, paletni zaboj, zabojnik, vreča ali druga embalaža, v kateri se semenski krompir premešča, nedvoumno označena. Na oznaki mora biti navedeno najmanj: sorta, kategorija in stopnja, oznaka pridelovalca, leto pridelave, oznaka partije semenskega krompirja. Pošiljko mora spremljati spremni dokument, na katerem se poleg prej naštetih podatkov navede še skupna količina semenskega krompirja v posamezni partiji.
(2) Dobavitelj mora organ za potrjevanje obvestiti o premestitvi nedodelanega semenskega krompirja iz prejšnjega odstavka in o lokaciji obrata, kjer se bo vršila dodelava in priprava semenskega krompirja za trg.
(3) Izjemoma je dovoljena prodaja nedodelanega semenskega krompirja drugemu dobavitelju, če dobavitelj sam nima opreme za dodelavo in pripravo za promet. Partija nedodelanega semenskega krompirja mora biti zaprta tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja, in označena z uradnimi etiketami za nedodelano seme. Partijo mora spremljati potrdilo o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja.
(4) Dobavitelj najmanj pet dni pred predvidenim datumom odpreme vloži pri organu za potrjevanje zahtevo za izdajo uradnih etiket za nedodelan semenski krompir, ki se šteje hkrati tudi kot prijava za pregled partije nedodelanega semenskega krompirja. V zahtevi navede najmanj:
– sorto,
– številko, ki jo je semenskemu nasadu, iz katerega izhaja prijavljena partija nedodelanega semenskega krompirja, dodelil organ za potrjevanje v skladu s šestim odstavkom 13. člena tega pravilnika,
– oznako partije,
– količino nedodelanega semenskega krompirja,
– število uradnih etiket za nedodelano seme, ki naj jih izda imenovani organ,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja, ki bo semenski krompir dodelal, in njegovo neponovljivo registrsko številko,
– predvideni datum odpreme.
(5) Organ za potrjevanje opravi pregled partije nedodelanega semenskega krompirja v skladišču dobavitelja najmanj dva delovna dneva pred datumom, ki ga v prijavi navede dobavitelj kot predvideni datum odpreme.
(6) Ob pregledu organ za potrjevanje:
– pregleda skladiščne evidence dobavitelja iz sedme alineje prvega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– preveri, ali je dobavitelj izpolnil zahteve glede skladiščenja semenskega krompirja iz četrte, šeste in sedme alineje prvega odstavka 15. člena tega pravilnika,
– preveri količine nedodelanega semenskega krompirja po posameznih partijah in oceni količine semena po partijah po dodelavi in
– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali nedodelan semenski krompir ustreza zahtevam iz 3. točke priloge 4 tega pravilnika.
(7) Če se s pregledom v skladišču ugotovi, da partija nedodelanega semenskega krompirja izpolnjuje zahteve iz 3. točke priloge 4 tega pravilnika, izda uradne etikete in potrdilo o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja.
(8) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka so sive barve, na njih pa morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki:
– 'Rastlinski potni list EU',
– koda države: 'SI',
– oznaka organa za potrjevanje,
– registrska številka dobavitelja,
– botanično ime vrste: 'Solanum tuberosum L.',
– sorta,
– številka semenskega nasada ali številka partije semena,
– kategorija in stopnja,
– 'Ne dokončno potrjeno seme'.
(9) Potrdilo o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati še naslednje podatke:
– skupno količino semenskega krompirja v partiji,
– število pakiranj v partiji,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja, ki bo semenski krompir dodelal, in njegovo neponovljivo registrsko številko,
– datum izdaje potrdila o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja.
IV. NADZOR IN NAKNADNA KONTROLA
27. člen
(nadzor dobaviteljev)
(1) Na podlagi obvestila o prejetih prijavah za uradno potrditev iz sedmega odstavka 12. člena tega pravilnika lahko fitosanitarni inšpektor izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega odstavka v obsegu in na način, ki je določen v priročniku fitosanitarne inšpekcije.
28. člen
(naknadna kontrola)
(1) Za preverjanje skladnosti semenskega krompirja, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami, predpisanimi s tem pravilnikom, se uradno odvzamejo vzorci za naknadno kontrolo sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot predosnovno seme ali osnovno seme,
– od določenega deleža partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot certificirano seme.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semenskega krompirja, ki so dane na trg, ne glede na kategorijo in stopnjo oziroma ne glede na državo pridelave oziroma uradne potrditve.
(4) Delež odvzetih vzorcev iz druge alineje drugega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka je odvisen od rezultatov naknadne kontrole iz preteklega leta, kot je razvidno iz naslednje tabele:
-------------------------------------------------------------------------
    Delež vzorcev,          Delež uradno potrjenih partij,
  ki v preteklem letu niso      ki se vključijo v naknadno kontrolo
 ustrezali (glede na skupno           v tekočem letu
  število odvzetih vzorcev
   za naknadno kontrolo)
-------------------------------------------------------------------------
     manj kot 0,5%                 5%
  od 0,5% do vključno 3,0%              10%
     več kot 3,0%                 20%
-------------------------------------------------------------------------
(5) Vzorci, odvzeti v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, se preverijo v poskusih na kontrolnem polju, ki jih opravi izvajalec preizkušanja sort, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: izvajalec naknadne kontrole), in z laboratorijskimi testi. Vzorce za laboratorijsko testiranje pošlje izvajalec naknadne kontrole v imenovani laboratorij. Na podlagi laboratorijskih izvidov ter rezultatov, dobljenih na kontrolnem polju, pripravi izvajalec naknadne kontrole poročilo o opravljeni naknadni kontroli za tekoče leto, ki ga najpozneje do 30. septembra pošlje Upravi in fitosanitarni inšpekciji. V poročilu mora navesti, ali je posamezni vzorec semenskega krompirja ustrezal zahtevam za trženje po tem pravilniku.
(6) Šteje se, da je odvzeti vzorec semenskega krompirja ustrezal zahtevam tega pravilnika, če je bilo v naknadni kontroli ugotovljeno, da:
– odstotek rastlin, okužen z virusnimi boleznimi, ni presegal največjih dovoljenih odstotkov, predpisanih za posamezno kategorijo v 2. točki Razpredelnice 1 priloge 4 tega pravilnika;
– je bilo največ 1% rastlin druge sorte in 1% netipičnih rastlin,
– je bilo največ 2% rastlin okuženih s črno nogo,
– je bilo največ 5% praznih mest, ki niso posledica okužbe s črno nogo.
(7) Vzorčenje iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter poskusi na kontrolnem polju in laboratorijski testi se izvedejo v skladu z metodo naknadne kontrole semenskega krompirja, ki jo sprejme Uprava, kjer je tudi dosegljiva.
V. EVIDENCA UVOŽENEGA SEMENSKEGA KROMPIRJA
29. člen
(evidenca uvoženega semenskega krompirja)
(1) Uprava vodi evidenco uvoženega semenskega krompirja, v kateri se za vsako partijo semenskega krompirja iz uvoza, ki je večja od 2 kg, vodijo podatki o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor,
– državi pošiljateljici,
– uvozniku,
– količini semenskega krompirja.
(2) Uprava vodi evidenco iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih izda ob uvozu pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(semenski krompir letine 2006)
(1) Za semenski krompir, ki je bil v letu 2006 pridelan in uradno potrjen oziroma dan na trg v skladu s Pravilnikom o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 31/04), se šteje, da je bil pridelan, uradno potrjen oziroma dan na trg v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za semenski krompir, ki je bil pridelan v letu 2006 in do uveljavitve tega pravilnika še ni bil dokončno uradno potrjen oziroma dan na trg, lahko dobavitelj zahteva izdajo uradnih etiket v skladu z 19. členom tega pravilnika, če je organ za potrjevanje za ta semenski krompir izdal dobavitelju dovoljenje v skladu s 25. členom Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 31/04). Tak semenski krompir lahko dobavitelj dodela in pripravi za trženje v skladu s tem pravilnikom.
(3) Za semenski krompir iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje uradne etikete in potrdila o uradni potrditvi semenskega krompirja, če s pregledi partij pred trženjem ugotovi, da so izpolnjene zahteve za trženje v skladu s tem pravilnikom.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 31/04).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 007-249/2006
Ljubljana, dne 2. oktobra 2006
EVA 2006-2311-0038
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
   PRILOGA 1
 
  MINIMALNE ZAHTEVE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEMENSKI KROMPIR V NASADU MED
RASTJO
 
  1. Osnovno seme mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  a) število rastlin, okuženih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v
nasadu ne sme presegati 2%;
  b) število rastlin, ki niso sortno pristne, v neposrednem potomstvu ne sme
presegati 0,25% in število rastlin druge sorte ne sme presegati 0,1%;
  c) število rastlin, ki kažejo simptome blagih ali težkih virusnih okužb, v
neposrednem potomstvu ne sme presegati 4%.
  2. Certificiran semenski krompir mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  a) število rastlin, prizadetih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v
nasadu ne sme presegati 4%;
  b) število rastlin, ki niso sortno pristne, v neposrednem potomstvu ne sme
presegati 0,5% in število rastlin druge sorte ne sme presegati 0,2%;
  c) število rastlin, ki kažejo simptome težkih virusnih okužb, v
neposrednem potomstvu ne sme presegati 10%. Blagi mozaik, ki povzroči le
razbarvanje, ne pa deformacije listov, se ne upošteva.
  3. Pri ocenjevanju potomstva sorte, okužene s kronično virusno boleznijo,
se manjši simptomi, ki jih je povzročil ta virus, ne upoštevajo.
  4. Kriteriji, določeni v točkah 1.c), 2.c) in 3. se uporabljajo le, če
virusne bolezni povzročajo virusi, ki so navzoči v Evropi.
  5. Zemlja, kjer se prideluje semenski krompir, ne sme biti okužena z
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
  6. Nasad ne sme biti okužen s:
  a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
  b) Clavibacter michiganensus ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al.
  PRILOGA 2
 
  MINIMALNE ZAHTEVE ZA KAKOVOST PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA
 
  A. Za semenski krompir so glede primesi, poškodb in bolezni dovoljena
naslednja odstopanja:
 
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|1. prisotnost zemlje in tujih primesi            |2 utežna %  |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|2. suha trohnoba in mokra gniloba, razen če jo povzroča   |1 utežni %  |
|Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter   |       |
|michiganensus ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)  |       |
|Davis et al. ali Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (=  |       |
|Ralstonia solanacearum (Smith) Yabbuchi et al.)       |       |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|3. zunanje poškodbe, npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji |3 utežne %  |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|4. navadna krastavost krompirja: gomolji, prizadeti po več  |5 utežnih %  |
|kot tretjini površine                    |       |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupno dovoljeno odstopanje za točke od 2 do 4.       |6 utežnih %  |
+-------------------------------------------------------------+--------------+
 
  B.  Semenski krompir ne sme biti okužen  z Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens, Schytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter
michiganensus ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. in
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. (= Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabbuchi et al.)
   PRILOGA 3
 
  ZAHTEVE ZA URADNO ETIKETO
 
  1. Obvezni podatki:
  – »Pravila in standardi ES«,
  – organ za potrjevanje in država članica ali njune oznake,
  – identifikacijska številka pridelovalca ali referenčna številka partije,
  – mesec in leto uradnega zapečatenja,
  – sorta (vsaj v latinici),
  – država pridelave,
  – kategorija oziroma stopnja,
  – velikost gomoljev,
  – deklarirana neto masa.
  2. Najmanjša velikost uradne etikete: 110 mm x 67 mm.
   PRILOGA 4
 
  ZAHTEVE ZA URADNO POTRDITEV SEMENSKEGA KROMPIRJA
 
  1.  Zahteve za pridelavo predosnovnega semena
  1.1  Za pridelovanje predosnovnega semenskega krompirja se lahko uporabi
le izvorni material (izvorne rastline ter rastline in mikrogomolji, vzgojeni
in vitro), ki je bil pridelan v zaprtem objektu, v katerem je mogoče
učinkovito izvajati priporočene ukrepe za preprečevanje pojava oziroma
širjenja škodljivih organizmov (objekt z dvojnimi vrati s predprostorom,
razkuževanje opreme in obutve, zaščitna obleka), ki je sortno pristen in za
katerega je bilo z vizualnimi pregledi med rastjo ugotovljeno, da je brez
škodljivih organizmov iz 4. točke te priloge, z obveznim testiranjem pa
potrjeno, da je brez:
  – karantenskih škodljivih organizmov iz 4.1, 4.2 in 4.3 točke te priloge
in
  – naslednjih virusov: PLRV, PVX, PVY, PVS, PVM, PVA.
  1.2  Rastni substrat ali zemlja, v kateri se prideluje predosnovni
semenski krompir, mora biti brez ogorčic, navedenih v 4.4 točki te priloge.
Odsotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic Globodera rostochiensis in
Globodera pallida mora biti potrjena s testiranjem. Testiranje ni potrebno, če
gre za pridelavo v zaprtih objektih iz 1.3 točke te priloge in pridelovalec
predloži dokazila, da je za pridelavo uporabil razkužen rastni substrat.
  1.3  Na zemljišču za pridelavo predosnovnega semena pod prekrivno tkanino
ali na prostem, se najmanj štiri predhodne rastne dobe ni prideloval krompir.
  1.4  Če gre za pridelavo predosnovnega semena na prostem, v nasadu ne sme
biti samosevnih rastlin. V 100-metrskem izolacijskem pasu ne sme biti drugih
nasadov krompirja, razen semenskih, ki izpolnjujejo najmanj zahteve za
kategorijo 'osnovno seme' stopnje SE2, navedene v tej prilogi v Razpredelnici
1.
  1.5  Z uradnimi pregledi med rastjo oziroma na podlagi uradnih vzorčenj
in testiranj mora biti ugotovljeno, da na rastlinah niso prisotni karantenski
škodljivi organizmi iz 4.1, 4.2 in 4.3 točke te priloge. Pri preverjanju
sortne pristnosti ne smejo biti ugotovljene rastline z lastnostmi, ki bistveno
odstopajo od uradnega opisa sorte.
  1.6  Poleg zahtev iz te točke morajo biti izpolnjene tudi zahteve iz 2.3,
2.4 in 3. točke te priloge, ki se nanašajo na kategorijo 'predosnovno seme'.
 
  2. Zahteve za semenske nasade za pridelavo osnovnega in certificiranega
semena
  2.1 Zemljišče mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  – na njem se najmanj 3 predhodne rastne dobe ni prideloval krompir;
  – v zemlji niso prisotne ogorčice, navedene v 4.4. točki te priloge.
Odsotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic Globodera rostochiensis in
Globodera pallida mora biti potrjena s testiranjem.
  2.2 V semenskih nasadih ne smejo biti navzoči karantenski škodljivi
organizmi iz 4. točke te priloge. Z vizualnimi pregledi semenskih nasadov mora
biti ugotovljeno, da so ostali škodljivi organizmi iz 4. točke te priloge v
semenskih nasadih navzoči največ do odstotka, določenega za posamezno
kategorijo in stopnjo semenskega krompirja v Razpredelnici 1 te priloge, in da
so izpolnjene druge minimalne zahteve, določene v Razpredelnici 1 za potrditev
semenskega krompirja v določeno kategorijo in stopnjo.
  2.3 V semenskih nasadih ne sme biti samosevnih rastlin. V 100-metrskem
izolacijskem pasu ne sme biti drugih nasadov krompirja, razen če izpolnjujejo
najmanj zahteve za kategorijo 'certificirano seme' stopnje C, navedene v tej
prilogi v Razpredelnici 1.
  2.4 S kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu mora biti ugotovljeno, da
virusi, določeni v Razpredelnici 1 v točki 2., niso prisotni nad odstotkom,
določenim v tej Razpredelnici za posamezno kategorijo in stopnjo.
 
  3. Zahteve za partije semenskega krompirja na trgu
  Pri pregledu partij semenskega krompirja pred trženjem mora biti
ugotovljeno, da:
  – karantenski škodljivi organizmi iz 4. točke te priloge v partijah
semenskega krompirja niso prisotni,
  – so za posamezno kategorijo in stopnjo semenskega krompirja izpolnjene
zahteve, navedene v Razpredelnici 2 te priloge.
 
  4. Bolezni krompirja oziroma znaki ali simptomi škodljivih organizmov pri
krompirju, škodljivi organizmi, ki jih povzročajo, status škodljivih
organizmov

+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|4.1 Bakterije      |                     |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|Bolezen (znaki/simptomi) |Ime škodljivega organizma         | Status|
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|obročkasta gniloba    |Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus| K (1) |
|krompirja        |(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.  |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|rjava gniloba krompirja |Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (= |  K  |
|             |Ralstonia solanacearum (Smith) Yabbuchi et|    |
|             |al.)                   |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|črna noga (mehka gniloba |Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van| R (2) |
|krompirjevih gomoljev)  |Hall) Dye),                |    |
|             |Erwinia.carotovora subsp.         |    |
|             |c(Jones)rBergey et al.,          |    |
|             |Erwinia chrysantemi Burkholder et al.   |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|navadna krastavost    |Streptomyces scabies (Thaxter) Waksman & |  R  |
|krompirja        |Henrici,                 |    |
|             |Streptomyces europaeiscabies, Streptomyces|    |
|             |stelliscabies               |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|             |                     |    |
|4.2 Glive        |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|Bolezen (znaki/simptomi) |Ime škodljivega organizma         | Status|
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|krompirjev rak      |Synchitrium endobioticum (Schilb.) Perc. |  K  |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|bela noga krompirja   |Thanatephorus cucumeris (Frank.) Donk   |  R  |
|             |(=Rhizoctonia solani Kühn)        |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|bela trohnoba krompirja |Fusarium spp, Giberella spp.       |  R  |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|črna pikavost gomoljev  |Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes  |  R  |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|verticilijska uvelost  |Verticillium albo-atrum Reinke in Berth., |  R  |
|krompirja        |Verticillium dahliae Kleb.        |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|krompirjeva plesen    |Phytophthora infestans (Mont.) de Bary  |  R  |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|črna listna pegavost   |Alternaria solani (Ell. et Mart.) Sorauer |    |
|krompirja        |                     |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|mokra gniloba      |Pythium ultimum Trow.           |  R  |
|krompirjevih gomoljev  |                     |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|rožnata gniloba     |Phytophthora erythroseptica Pethybridge  |  R  |
|krompirja        |                     |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|gangrena krompirjevih  |Phoma exigua var. foveata (Foister)    |  R  |
|gomoljev         |Boerema                  |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|srebrna krastavost    |Helminthosporium solani Dur. et Mont.   |  R  |
|krompirja; srebrolikost |(=Spondylocladium atrovirens Harz)    |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|prašnata krastavost   |Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. |  R  |
|krompirja        |                     |    |
|             |                     |    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
|       4.3 Virusi in virusom podobni škodljivi organizmi       |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|Bolezen (znaki/simptomi) |Ime (oznaka) škodljivega organizma    | Status|
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|bronsasta pegavost    |Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV)   |  K  |
|tobaka          |                     |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|vretenatost krompirjevih |Potato spindle tuber viroid (PSTVd) –   |  K  |
|gomoljev         |viroid vretenatosti krompirja       |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|             |Potato stolbur phytoplasma        |  K  |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|zvijanje listov     |Potato leafroll polerovirus (PLRV) – virus|  R  |
|             |zvijanja krompirjevih listov       |    |
|             |                     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|težki in blagi mozaik,  |Potato Y potyvirus (PVY) – krompirjev   |  R  |
|črtavost         |virus Y                  |    |
|             |Potato A potyvirus (PVA) – krompirjev   |    |
|             |virus A                  |    |
|             |Potato V potyvirus (PVV) – krompirjev   |    |
|             |virus V                  |    |
|             |Potato M carlavirus (PVM) – krompirjev  |    |
|             |virus M                  |    |
|             |Potato S carlavirus (PVS) – krompirjev  |    |
|             |virus S                  |    |
|             |Potato X potexvirus (PVX) – krompirjev  |    |
|             |virus X                  |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|             |Potato aucuba mosaic potexvirus (PAMV)  |  R  |
|             |Alfalfa mosaic alfamovirus (AMV)     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|             |Potato mop-top pomovirus (PMTV)      |  R  |
|             |Cucumber mosaic cucumovirus (CMV)     |    |
|             |Tobacco mosaic tobamovirus (TMV)     |    |
|             |Tobacco necrosis necrovirus (TNV)     |    |
|             |Tobacco rattle tobravirus (TRV)      |    |
|             |Tomato black ring nepovirus (TBRV)    |    |
|             |Tomato mosaic tobamovirus (ToMV)     |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|             |                     |    |
|4.4 Ogorčice       |                     |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|    Ime (oznaka) škodljivega organizma              | Status|
|                                  |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|a) krompirjeve      |Globodera pallida (Stone) Behrens,    |  K  |
|cistotvorne ogorčice   |Globodera rostochiensis (Wollenweber)   |    |
|             |Behrens                  |    |
+-------------------------+------------------------------------------+-------+
|b) druge ogorčice    |Meloidogyne chitwoodi Golden et al.,   |  K  |
|             |Meloidogyne fallax Karssen        |    |
|             |Ditylenchus destructor Thorne       |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|                                  |    |
|4.5 Drugi škodljivi organizmi                    |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Škodljivi organizmi iz seznamov iz prilog Direktive 2000/29/ES,   |  K  |
|razen tistih, ki so navedeni v točkah 4.1, 4.2, 4.3 in 4.4.     |    |
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+

   (1) K – karantenski škodljivi organizem, ki v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin, v semenskem nasadu in v partiji
semenskega krompirja ne sme biti prisoten.
  (2) R – škodljivi organizem, ki je lahko v semenskem nasadu ali v partiji
semenskega krompirja prisoten do odstotka, ki je določen v Razpredelnici 1
ali v Razpredelnici 2 te priloge.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti