Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4491. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-B), stran 10637.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2006.
Št. 001-22-132/06
Ljubljana, dne 6. oktobra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPoz-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) se v celotnem besedilu besedilo »prostorski planski akti« nadomesti z besedama »prostorski akti«, besedi »lokalna skupnost« se nadomestita z besedilom »samoupravna lokalna skupnost«, besedilo »Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred požarom« se nadomesti z besedilom »Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, besedilo »inšpektor za varstvo pred požarom« ali »inšpektor, pristojen za varstvo pred požarom« pa se nadomesti z besedilom »inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami« v ustreznem sklonu.
2. člen
Doda se nov tretji odstavek 1. člena, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L št. 183 z dne 29. 6. 1989).«.
3. člen
V 5. členu se doda nova 5.a točka, ki se glasi:
»5.a Požarna nevarnost je stanje, ki ga opredeljuje požarna ogroženost in požarno tveganje.«.
V 6. točki se za besedilom »pred požarom so vsi« doda beseda »prostorski,«.
V 7. točki se za besedilom »pred požarom so vsi« doda beseda »prostorski,«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. Evakuacija je urejeno gibanje oseb na varno mesto v primeru požara ali druge nevarnosti.«.
13. točka se črta.
Dosedanje 14., 15., 16. in 17. točka postanejo 13., 14., 15. in 16. točka.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(nacionalni program in varstvo pred požarom)
(1) V nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se določijo tudi cilji, usmeritve, temeljne naloge in razvoj varstva pred požarom v obdobju, za katerega se sprejema nacionalni program.
(2) Naloge varstva pred požarom iz nacionalnega programa se razčlenijo v letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada).
(3) Samoupravne lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in načrte varstva pred požarom, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom iz prejšnjih odstavkov.«.
5. člen
15., 16. in 17. člen se črtajo.
6. člen
Doda se nov tretji odstavek 18. člena, ki se glasi:
»(3) Raziskovalni in razvojni projekti po tem členu obsegajo tudi strokovne študije, analize in strokovne podlage, ki se nanašajo na varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: raziskave).«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »poučen o varstvu pred požarom ob:« nadomesti z besedilom »usposobljen za varstvo pred požarom ob:«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. začetku opravljanja drugega dela;«.
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(prostorsko načrtovanje)
(1) Pri pripravi prostorskih aktov je treba upoštevati prostorske ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:
1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
2. potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev;
3. dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri pripravi prostorskih aktov se morajo v ukrepih varstva pred požarom upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih, zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Pri načrtovanju in graditvi novih naselij se morajo zaradi zmanjšanja požarnega tveganja upoštevati vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(graditev objektov)
(1) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne sme zmanjšati.
(4) Poti, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene skladno s predpisi.«.
10. člen
V drugem odstavku 25. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »ter vzdrževana v skladu s predpisi tako, da med uporabo ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara.«.
11. člen
V drugem odstavku 26. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju ukrepov varstva pred požarom za preprečitev nastanka požara v naravnem okolju morajo sodelovati z lastniki, zakupniki in drugimi uporabniki zemljišč ter z Zavodom za gozdove Slovenije tudi organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo infrastrukturo v naravnem okolju.«.
12. člen
V 27. členu se na koncu besedila črta pika in doda »v soglasju z ministrom.«.
13. člen
29. člen se črta.
14. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(študija požarne varnosti)
(1) Za zagotovitev požarne varnosti objektov v skladu s predpisi o graditvi objektov se za določene vrste objektov izdela študija požarne varnosti, ki vsebuje preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, ki jih mora projektant upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Študijo požarne varnosti lahko izdelajo v skladu s predpisi le fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(3) Minister predpiše vsebino študije požarne varnosti in v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev objektov, vrste objektov, za katere je izdelava študije požarne varnosti obvezna.«.
15. člen
V prvem odstavku 32. člena se v 7. točki na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. o preizkusih znanja in strokovnih izpitih iz varstva pred požarom.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Državni organi, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo voditi evidenco s podatki o:
1. požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi;
2. usposobljenosti pri njih zaposlenih delavcev za varstvo pred požarom;
3. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali prostorih, ki jih uporabljajo.«.
16. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(zbirke podatkov)
(1) V zbirkah podatkov iz 4., 6. in 8. točke prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno in začasno prebivališče;
– izobrazba;
– zaposlitev;
– vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom;
– vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
(2) V zbirki podatkov iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena se za namene iz četrtega odstavka tega člena o fizičnih in pravnih osebah zbirajo naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma;
– vrsta vgrajenega sistema;
– pregled in potrdilo o brezhibnem delovanju.
(3) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence, ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se hranijo, uporabljajo in obdelujejo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Po uresničitvi namena, uporabe ali obdelave se podatki arhivirajo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivska gradiva in arhive.
(4) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati in obdelovati:
– državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter osebe, pooblaščene za varstvo pred požarom, za izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom;
– državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti za izvajanje nalog na področju varstva pred požarom ter drugih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za katere so pristojni in kadar je tako določeno z zakonom;
– inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom, zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.«.
17. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(požarni red, načrt in pripravljenost sredstev)
(1) Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo določiti požarni red, ki vsebuje:
1. organizacijo varstva pred požarom;
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporabe odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, tam kjer je to prepovedano, odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela, iz požarno ogroženih prostorov in druge ukrepe ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
3. navodila za ravnanje v primeru požara;
4. način usposabljanja.
(2) Za objekte, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov, lahko lastniki in uporabniki izdelajo skupni požarni red. Lastniki in uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo uskladiti načrte evakuacije tudi, če ne izdelajo skupnega požarnega reda.
(3) V poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektih mora biti del požarnega reda iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena izobešen na vidnem mestu.
(4) V objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti za primer požara pripravljeni oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je treba vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. Evakuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila morajo biti proste in prehodne. Dostop do opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom mora biti prost.
(5) Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v katerih se zbira več ljudi, je treba izdelati tudi požarne načrte in načrte evakuacije ob požaru. Lastnik ali uporabnik takega objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je tak objekt. Gasilska enota požarni načrt lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog.
(6) Minister določi objekte iz prvega in prejšnjega odstavka, vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije, merila za izbiro in namestitev gasilnih aparatov ter drugo obvezno opremo, ki jo morajo imeti objekti iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
(7) Lastniki ali uporabniki objektov iz petega odstavka tega člena morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.
(8) Za izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom, določenih za poslovne, industrijske in druge delovne prostore, je odgovoren delodajalec, če ni lastnik objektov ali prostorov, ki jih uporablja.«.
18. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primeru iz 1. in 2. točke iz prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v požarno bolj ogroženih objektih in objektih, v katerih se zbira več ljudi, določenih v skladu s tem zakonom.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Minister predpiše pogoje in način izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti oseb iz drugega odstavka tega člena.«.
19. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(oprema, naprave in druga sredstva za varstvo
pred požarom)
Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom se lahko uporabljajo samo, če so izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.«.
20. člen
39. člen se črta.
21. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedilo »Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred požarom« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Minister predpiše obseg preizkusa, način izdaje potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, postopek tehničnega nadzora in izdaje potrdil ter pogoje za fizične in pravne osebe, ki preizkušajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.«.
22. člen
V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Požarno varovanje industrijskih in drugih poslovnih objektov, ki so požarno bolj ogroženi, opravljajo tudi gasilske enote v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo in na podlagi ustreznih pogodb.«.
23. člen
Doda se nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(tuje pravne in fizične osebe ter izvajanje nalog
požarnega varstva)
(1) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali iz Evropskega gospodarskega prostora lahko opravlja preglede, preizkuse, vzdrževanje sistemov in naprav za varstvo pred požarom ter druge naloge, določene s tem zakonom, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji in dejavnost dejansko opravlja v državi, kjer ima svoj sedež.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.«.
24. člen
V tretjem odstavku 46. člena se v 2. točki na koncu besedila podpičje nadomesti s piko in črta 3. točka.
25. člen
Naslov X. poglavja se črta.
48. člen se črta.
Dosedanje XI. poglavje postane X. poglavje.
26. člen
V 49. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. opravlja naloge in koordinira delo pri programiranju in načrtovanju varstva pred požarom;«.
Dodata se novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. daje smernice in mnenja k državnim, regionalnim in lokalnim prostorskim aktom ter projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam v projektih za pridobitev gradbenih dovoljenj za objekte, za katere je predpisana izdelava študije požarne varnosti;
9. opravlja določene naloge v zvezi s požarnim preiskovanjem v sodelovanju z inšpektorji in policijo;«.
Dosedanja 8. točka postane 10. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Minister lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev objektov, predpiše tudi druge objekte, h katerim daje soglasje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 8. točko prejšnjega odstavka.«.
27. člen
51. in 52. člen se črtata.
28. člen
V 55. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Inšpektor nadzoruje tudi izpolnjevanje zahtev za varnost pred požarom med gradnjo objekta in v skladu s prejšnjim odstavkom lahko gradnjo začasno ustavi, dokler investitor ne zagotovi izpolnjevanje zahtev varnosti pred požarom in odpravi ugotovljene nepravilnosti.
(3) Inšpektor, ki ugotovi, da je zaradi kršitve ali opustitve predpisanih ukrepov varstva pred požarom prišlo do požara z veliko materialno škodo, o tem obvesti samoupravno lokalno skupnost, na območju katere je prišlo do požara, zaradi uveljavljanja povračila stroškov intervencije ob požaru v skladu z zakonom.«.
29. člen
56. člen se črta.
30. člen
Dosedanje XII. in XIII. poglavje postaneta XI. in XII. poglavje.
31. člen
V prvem odstavku 61. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek, če;«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. o varstvu pred požarom ne usposobi vsakega, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, ob nastopu dela ali premestitvi na drugo delovno mesto ali ob začetku opravljanja drugega dela ali spremembi ali uvajanju nove delovne operacije ali spremembi in uvajanju nove tehnologije (prvi odstavek 20. člena);«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. nima študije požarne varnosti za graditev, rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo objekta pri katerem je obvezna (prvi odstavek 30. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);«.
V 8. točki se črta besedilo »o zdravstvenih pregledih gasilcev«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. v nasprotju z zakonom uporabljajo ali obdelujejo osebne podatke iz 32. in 33. člena tega zakona (tretji in četrti odstavek 33. člena);«.
13. in 14. točka se spremenita tako, da se glasita:
»13. organizira požarno stražo tako, da jo opravljajo osebe, ki niso gasilci, oziroma v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona za gašenje usposobljene osebe, pa ne gre za opravljanje del v požarno bolj ogroženih objektih in objektih v katerih se zbira več ljudi, določenih s tem zakonom (drugi odstavek 37. člena);
14. uporablja opremo, naprave ali druga sredstva za varstvo pred požarom, ki niso skladna s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (38. člen);«.
16. točka se črta, dosedanja 17. točka postane 16. točka.
V dosedanji 18. točki, ki postane 17. točka, se besedilo »Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred požarom« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje«.
Dosedanja 19. točka, ki postane 18. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»18. opravlja požarno varovanje in ne izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi odstavek 42. člena).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se črta.
32. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(1) Z globo 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik ali uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. nima požarnega reda ali skupnega požarnega reda ali če del požarnega reda ni izobešen na vidnem mestu ali če nima izdelanega požarnega reda v skladu s predpisano vsebino in pogoji (prvi, drugi in tretji odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
2. če kot lastnik ali uporabnik, ki uporablja isti objekt z drugimi lastniki ali uporabniki, ni uskladil načrta evakuacije (drugi odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
3. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih ne izbere in namesti gasilnih aparatov v skladu s predpisanimi merili za izbiro in namestitev gasilnih aparatov (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
4. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih nima pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za varstvo pred požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ali če dostop do opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom ni prost (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
5. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih evakuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila niso proste in prehodne (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
6. nima v požarno bolj ogroženemu objektu ali v objektu, v katerem se zbira več ljudi, izdelanega požarnega načrta in načrta evakuacije ob požaru (peti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);
7. kot lastnik ali uporabnik poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektov ne izvede najmanj enkrat letno praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru (sedmi odstavek 35. člena);
8. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti fizično ali pravno osebo oziroma upravitelja, ki ni ustrezno usposobljen (drugi odstavek 36. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);
9. si pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ne pridobi potrdila o brezhibnem delovanju sistema ali ne skrbi za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca (prvi odstavek 41. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena).
(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi lastnik ali uporabnik, ki je fizična oseba in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
33. člen
V 63. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:«.
V 4. točki se besedilo »17. in 18. točke« nadomesti z besedilom »in 17. točke ».
34. člen
V prvem odstavku 64. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki:«.
Drugi odstavek se črta.
35. člen
V prvem odstavku 65. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:«.
V 3. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(četrti odstavek 35. člena)«.
V 4. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(četrti odstavek 35. člena)«.
Drugi odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
(uskladitev predpisov in priprav)
(1) Izvršilni predpisi morajo biti s tem zakonom usklajeni v roku dveh let po njegovi uveljavitvi.
(2) Do uskladitve oziroma izdaje novih izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.
(3) Organizacijske in druge priprave varstva pred požarom je treba uskladiti s tem zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi, razen sprememb glede pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki se pričnejo uporabljati 1. januarja 2007.
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/91-1/12
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EPA 887-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost