Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2006 z dne 12. 10. 2006

Kazalo

4489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1D), stran 10629.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2006.
Št. 001-22-131/06
Ljubljana, dne 6. oktobra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1D)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 67/05 – odločba US, 69/05, 76/05 – ZDCOPMD in 108/05) se v naslovu pred 17. členom črtata besedi »in agencija«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge na področju usklajevanja izvajanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu ter analitsko-raziskovalne naloge, povezane z varnostjo cestnega prometa, opravlja ministrstvo, pristojno za promet.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Preventiva in vzgoja v cestnem prometu
18. člen
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu opravlja ministrstvo, pristojno za promet, predvsem naslednje naloge:
– ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa;
– sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi organi ter s posameznimi znanstvenimi delavci oziroma delavkami (v nadaljnjem besedilu: delavci) in strokovnjaki oziroma strokovnjakinjami (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki), ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa;
– sodelovanje z društvi in združenji, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa (Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov, Avto moto zveza Slovenije ipd.);
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje in dodatnega izobraževanja udeležencev v cestnem prometu;
– razvijanje posameznih programov s področja varnosti v cestnem prometu in skrb za njihovo uresničevanje;
– izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv;
– organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih varnosti v cestnem prometu;
– organiziranje razprav, strokovnih posvetovanj, predavanj, delavnic, razstav in predstavitev s področja varnosti cestnega prometa;
– pomoč pri delu svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na regionalni in lokalni ravni.«.
3. člen
19. in 20. člen se črtata.
4. člen
V tretjem odstavku 22. člena se besedi »javno agencijo« nadomestita z besedilom »ministrstvom, pristojnim za promet«.
5. člen
V četrtem odstavku 140. člena se besedi »Javna agencija« nadomestita z besedilom »Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlada Republike Slovenije določi ceno vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, ki jo plača udeleženec.«.
V osmem odstavku se besedi »javni agenciji« nadomestita z besedilom »ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,« in črta besedilo », ki jih za to pooblasti direktor«.
6. člen
V tretjem odstavku 141. člena se besedi »javna agencija« nadomestita z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve«.
7. člen
V prvem in drugem odstavku 142. člena se besedi »javna agencija« nadomestita z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
V naslovu pred 143. členom se beseda »Koncesija« nadomesti z besedama »Podelitev pooblastila«, člen pa se spremeni tako, da se glasi:
»143. člen
(1) Programe vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic kot del programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike izvajajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Pooblastilo za izvajanje programov vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic se podeli pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.«.
9. člen
V naslovu pred 144. členom se črtata besedi »javne agencije«.
Prvi in drugi odstavek se črtata.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedi »javna agencija« nadomestita z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve«.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
10. člen
V napovednem stavku 145. člena se črta besedilo »na predlog javne agencije«, na koncu četrte alinee se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba za izvajanje programov vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic.«.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 152. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.
(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Z globo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom tega člena.«.
12. člen
Prvi in drugi odstavek 153. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, in državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, lahko, če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahtevata zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.
(2) Določba prejšnjega odstavka, ki se nanaša na prebivanje, se smiselno uporablja tudi za imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, ki kljub določbi petega odstavka 152. člena želi zamenjati veljavno vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici Evropske unije, za slovensko vozniško dovoljenje.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »v posamezni tuji državi« doda besedilo »in imetnikom vozniških dovoljenj tujih držav, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu s predpisi Evropske unije o najnižji stopnji usposabljanja za nekatere poklicne voznike v cestnem prometu«.
13. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pooblastilo za določitev posebnega programa
168. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi poseben program, po katerem morata učitelja vožnje in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa redno obnavljati in dopolnjevati svoje znanje. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nadzoruje izvajanje tega programa in programov iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Program iz prejšnjega odstavka ter programe iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena izvaja organizacija, ki jo za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Pooblastilo za izvajanje programov iz prvega odstavka tega člena ter programov iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena se podeli organizaciji, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za izvajanje programov.
(4) Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o osebah, ki se usposabljajo po posameznih programih usposabljanja, in o poteku usposabljanja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– datum vključitve v program usposabljanja,
– ime in priimek osebe, ki se usposablja,
– naslov prebivališča,
– datum rojstva,
– datum opravljenega preizkusa znanja,
– številka potrdila o opravljenem programu usposabljanja.
(5) Učitelj vožnje in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa morata pred podaljšanjem veljavnosti dovoljenja za učitelja vožnje oziroma učitelja predpisov uspešno opraviti preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa pred pristojno izpitno komisijo iz 173. člena tega zakona.«.
14. člen
V četrtem in petem odstavku 189. člena se črta besedilo »na predlog javne agencije«.
V šestem odstavku se besedi »javna agencija« nadomestita z besedilom »organizacija, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, in jo za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve«.
15. člen
Za 194.a členom se dodata nov naslov in nov 194.b člen, ki se glasita:
»Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
194.b člen
(1) V primeru spletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja se novo prometno dovoljenje lahko vroči pri upravni enoti ali po pošti. Način vročitve izbere stranka ob vložitvi vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.
(2) Vročitev po pošti je opravljena, ko stranka prevzame novo prometno dovoljenje. Če prometnega dovoljenja ne prevzame v petnajstih dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se prometno dovoljenje vrne upravni enoti, ki ga je izdala.
(3) Lastnik vozila mora po vročitvi novega prometnega dovoljenja staro prometno dovoljenje serijske številke, ki jo določi upravna enota, vrniti upravni enoti v 15 dneh od dneva vročitve.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.«.
16. člen
V drugem odstavku 211. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago, vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.«.
V tretjem odstavku se četrta alinea 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg;«,
2. in 3. točka pa spremenita tako, da se glasita:
»2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna vozila;
3. štiri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca za lahke priklopnike.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil iz 2. točke prejšnjega odstavka, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen, pa niso starejša od osmih let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki priklopniki, bivalni priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg, morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za motorna in priklopna vozila, za katera je bil tehnični pregled opravljen v sedmem letu starosti, naslednji tehnični pregled opravi v devetem letu starosti vozila.«.
Dosedanji peti do štirinajsti odstavek postanejo šesti do petnajsti odstavek.
17. člen
V prvem odstavku 236. člena se besedi »javna agencija« nadomestita z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
18. člen
252. člen se črta.
19. člen
V drugem odstavku 256. člena se beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, ustanovljen na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 17/71), preneha delovati 1. januarja 2007, njegove naloge pa prevzame Ministrstvo za promet.
(2) S 1. januarjem 2007 Ministrstvo za promet prevzame vse zaposlene, dokumentacijo, tehnična in materialna sredstva, s katerimi razpolaga Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 197. člena zakona registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/188
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EPA 814-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost