Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2006 z dne 9. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2006 z dne 9. 10. 2006

Kazalo

4465. Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic, stran 10571.

Na podlagi drugega odstavka 122. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank
držav članic
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino povzetka revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjema revizorja ter obseg podatkov, ki jih mora objaviti podružnica banke države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja bančne in druge finančne storitve (v nadaljevanju: podružnica).
(2) Ta sklep se uporablja tudi za druge finančne organizacije držav članic iz četrtega odstavka 48. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZBan).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Objava povzetka)
(1) Podružnica je dolžna najpozneje v 15 dneh po izteku roka za javno objavo v državi članici sedeža banke objaviti povzetek revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila banke države članice (v nadaljevanju: povzetek), ki obsega najmanj računovodske izkaze z mnenjema revizorja.
(2) Podružnica mora povzetek objaviti v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat tedensko in je dostopen na pretežnem delu ozemlja Republike Slovenije. Podružnica mora posredovati Banki Slovenije kopijo objave povzetka najpozneje v petih delovnih dneh po objavi.
3. člen
(Obveznost banke države članice)
Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo je sestavljeno in revidirano v skladu s predpisi države, kjer ima banka države članice sedež. Kot zadnji rok za izpolnitev dolžnosti iz četrtega odstavka 118. člena ZBan se šteje rok, ki je predpisan v državi članici sedeža banke.
4. člen
(Objava v slovenskem jeziku)
Vse objave po tem sklepu morajo biti v slovenskem jeziku.
5. člen
(Obveznost objave dodatnih podatkov)
Hkrati s povzetkom se objavijo tudi naslednji podatki o podružnici oziroma njenem poslovanju:
1. Povprečno število zaposlenih v podružnici.
2. Bilančna vsota podružnice po stanju zadnjega dne v letu.
3. Postavke iz izkaza poslovnega izida, določene z Navodilom za izvajanje Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic – Metodologija za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida (Uradni list RS, št. 64/05 in 45/06; v nadaljevanju: navodilo), ki ustrezajo oznakam:
   – Prihodki iz obresti (I.1.1)
   – Prihodki iz dividend (I.2)
   – Prihodki iz opravnin (provizij) (I.3.1)
   – Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (I.5)
   – Drugi poslovni dobički (I.10.1)
   – Administrativni stroški (II.)
   – Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (X.)
4. Postavke iz bilance stanja in zunajbilance, določene z navodilom, ki ustrezajo oznakam:
   – Finančna sredstva, namenjena trgovanju (A.II.)
   – Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo (A.IV.)
   – Krediti:
      – bankam (A.V.1)
      – strankam, ki niso banke (A.V.2)
   – Finančna sredstva v posesti do zapadlosti (A.VI.)
   – Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti (brez izdanih dolžniških vrednostnih papirjev in podrejenih obveznosti):
      – do bank in centralne banke (seštevek P.I., P.IV.1.1, P.IV.1.2, P.IV.1.3, P.IV.2.1, P.IV.2.2 in P.V.1)
      – do strank, ki niso banke (seštevek P.IV.1.4, P.IV.1.5, P.IV.1.6, P.IV.2.3, P.IV.2.4 in P.V.2)
   – Izdani dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti (P.IV.3)
   – Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov (B.1)
   – Jamstva in sredstva dana v zastavo (B.2)
   – Prevzete finančne obveznosti (B.3).
6. člen
(Zneski v tolarjih)
Vsi denarni zneski iz petega člena tega sklepa morajo biti izraženi v tolarjih.
7. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic (Uradni list RS, št. 117/04).
Ljubljana, dne 4. oktobra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost