Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4441. Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, stran 10521.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko
P R A V I L N I K
o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja evidence subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: subjekt) iz 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05; v nadaljnjem besedilu: zakon), minimalne pogoje za opravljanje nalog subjekta ter obvezne elemente akta o ustanovitvi subjekta in pogodbe o izvajanju njegovih nalog, ki so v javnem interesu.
2. člen
(1) Subjekti se vpisujejo v evidenco pri Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba).
(2) V evidenco pri službi se lahko vpiše le en subjekt iz vsake razvojne regije.
(3) Zahtevek za vpis v evidenco subjekt predloži službi na podlagi sklepa pristojnega organa zveze občin ali sveta regije, ko izpolni pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Za vpis v evidenco je treba predložiti:
– akt o ustanovitvi subjekta,
– pogodbo med zvezo občin ali svetom regije in subjektom, ki ureja medsebojna razmerja, ter
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika z obrazložitvijo.
(5) Služba preveri izpolnjevanje pogojev in potrdi ali zavrne vpis v evidenco subjektov najpozneje v štirih tednih po predložitvi dokumentov iz prejšnjega odstavka.
(6) Služba lahko kadar koli preveri izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco subjektov. Če ugotovi, da pogoji niso izpolnjeni, izbriše subjekt iz evidence in o tem obvesti svet regije ali pristojni organ zveze občin.
(7) V evidenco pri službi se na zahtevo subjekta vpisujejo tudi območna razvojna partnerstva, ki so ustanovljena v skladu z določbami 31. člena zakona.
3. člen
(1) Subjekt izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco, če ima ustrezno usposobljeno osebje ter ustrezne prostore in opremo za opravljanje nalog iz prvega odstavka 30. člena zakona. Zagotavljati mora tudi pogoje za vključitev v informacijski sistem službe v skladu s tretjim odstavkom 30. člena zakona.
(2) Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka mora subjekt redno zaposlovati ustrezno usposobljeno osebje za vodenje, administrativna opravila in opravljanje nalog na vsakem od vsebinskih področij dela. Strokovni sodelavci subjekta so se dolžni udeleževati usposabljanja, ki ga organizira služba v okviru letnega programa usposabljanja.
(3) Služba ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjih odstavkov, na podlagi predloženega poročila in po potrebi z ogledom na sedežu subjekta.
4. člen
Obvezni elementi akta o ustanovitvi so:
– ime ali naziv in naslov ustanoviteljev ali družbenikov, pri čemer mora lastniški delež občin znašati najmanj 51%,
– ime subjekta, naslov, pravna oblika organizacije,
– registrirane dejavnosti,
– osnovni kapital, osnovni vložki, poslovni deleži,
– način povečanja osnovnega kapitala,
– financiranje,
– upravljanje (ustanoviteljske pravice, organi družbe ali zavoda),
– način poročanja,
– zastopanje v pravnem prometu.
5. člen
Pogodba, ki določa medsebojna razmerja med zvezo občin ali svetom regije in subjektom ter izvajanje nalog subjekta, ki so v javnem interesu, mora vsebovati naslednje elemente:
– naziv in naslov zveze občin ali sveta regije ter ime in naslov subjekta,
– opredelitev območja razvojne regije, za katero bo subjekt opravljal naloge spodbujanja regionalnega razvoja,
– podrobnejšo opredelitev razvojnih nalog iz 30. člena zakona, ki jih bo opravljal subjekt,
– opredelitev višine, načina in terminskega načrta financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev (dokazila, preverjanje namenske porabe sredstev, obveščanje o morebitnih spremembah),
– opredelitev načina in časovnega okvira poročanja svetu regije in regionalnemu razvojnemu svetu.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01, 59/03, 110/04 in 93/05 – ZSRZ-1).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-25/2006/9
Ljubljana, dne 26. septembra 2006
EVA 2005-1536-0028
dr. Ivan Žagar l.r.
Minister
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

AAA Zlata odličnost