Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4440. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, stran 10518.

Na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(namen ustanovitve)
Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: zavod) se ustanovi zato, da bosta zagotovljeni opravljanje strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih opravlja kot javno službo.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(ustanoviteljstvo)
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.
3. člen
(ime zavoda)
Ime zavoda: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Skrajšano ime: CMEPIUS.
Ime zavoda v angleškem jeziku: Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes.
Skrajšano ime v angleščini: CMEPIUS.
4. člen
(sedež zavoda)
Poslovni sedež zavoda: Ob železnici 16, Ljubljana.
5. člen
(žig zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(javna služba)
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno službo, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
L 75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
L 75.110  Splošna dejavnost javne uprave,
O 92.511  Dejavnost knjižnic.
7. člen
(druge dejavnosti)
Dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, so razvrščene:
DE 22.110  Izdajanje knjig,
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike,
DE 22.150  Drugo založništvo,
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve,
K 72.300  Obdelava podatkov,
K 74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K 74.843  Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
8. člen
(naloge zavoda)
Naloge zavoda v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen, so:
1. Opravljanje nalog Nacionalnih agencij za programe Skupnosti:
1.1. naloge nacionalnih agencij programov Socrates in Leonardo da Vinci oziroma novega programa Vseživljenjsko učenje in
1.2. druge naloge Evropske komisije s področja izobraževanja in usposabljanja.
2. Tehnično-strokovna podpora študijski izmenjavi študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na podlagi državnih, dvostranskih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja za izobraževanje, za katero sta vsebinska nosilca ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ter ministrstvo, pristojno za šolstvo:
2.1. dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna agencija programa CEEPUS, in dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna agencija za dvostranske in druge izmenjave mednarodnih štipendij;
2.2. dejavnosti v zvezi s programom štipendiranja zamejskih Slovencev in potomcev Slovencev po svetu;
2.3. vzpostavitev in vzdrževanje nacionalne in mednarodne ponudbe mobilnosti in sodelovanja pri projektih, objava ponudbe tujih štipendij;
2.4. štipendiranje izobraževanja, namenjenega pedagoškim delavcem iz zamejstva.
3. Tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva, pristojnega za šolstvo, namenjenim Slovencem v zamejstvu in po svetu.
4. Druge naloge:
4.1. podporne dejavnosti za vsa navedena programska področja;
4.2. priprava in izdaja publikacij ter drugega informacijskega gradiva;
4.3. organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj;
4.4. izdelava analiz in strokovnih podlag za programska področja.
Zavod izvaja strokovno-tehnične in administrativne naloge mobilnostnih programov in štipendiranja, ki jih financirata ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in ministrstvo, pristojno za šolstvo, v sorazmernem deležu glede na naloge, ki jih zavod opravlja za posamezno ministrstvo.
IV. ORGANI IN NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
(organi)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod lahko ima tudi druge organe za posamezna strokovna področja, ki jih opredeli s statutom.
10. člen
(sestava sveta zavoda)
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja šest članov, od katerih:
– štiri člane imenuje ustanovitelj, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance,
– enega člana predstavnika uporabnikov,
– enega člana izvolijo delavci zavoda.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda med seboj.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnika delavcev zavoda pa se določi z njegovim statutom.
Predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in ministrstva, pristojnega za finance.
Svet zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče direktor zavoda.
11. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda:
– sprejme statut zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda v skladu z zakoni, tem sklepom in statutom,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema petletni program dela in razvoja zavoda ter letne delovne programe,
– spremlja uresničevanje petletnega programa dela in razvoja zavoda in letnih delovnih programov, sprejema finančni načrt ter ustrezna poročila o izvajanju teh programov,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o gospodarskih in materialnih zadevah,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje direktorju zavoda usmeritve in navodila za delo,
– na predlog direktorja sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma s tem sklepom.
Petletni program dela in razvoja zavoda, poročilo o izvajanju petletnega programa dela in razvoja zavoda, letne delovne programe, finančni načrt in letno poročilo sprejema svet zavoda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, in ministrstvom, pristojnim za finance.
Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za finance, ter podrobnejšimi navodili ministrstva, pristojnega za šolstvo, in ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
12. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je štiri leta, po njihovem poteku pa je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje te pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj enega od delovnih jezikov Evropske unije.
Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi s statutom zavoda.
13. člen
(razrešitev direktorja)
Glede razrešitve direktorja veljajo določbe Zakona o zavodih.
14. člen
(pristojnosti in odgovornost direktorja)
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka direktor:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravi predlog petletnega programa dela in razvoja zavoda in letnih delovnih programov,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni postopek,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta zavoda,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
15. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet je posvetovalni organ, ki obravnava vprašanja, povezana s strokovnim delom zavoda, in pripravlja strokovne podlage za petletni program dela in razvoja zavoda. Oblikuje se tako, da so zastopane vse dejavnosti zavoda.
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in trajanje mandatov strokovnega sveta se uredijo s statutom.
16. člen
(notranja organizacija)
Notranjo organizacijo zavoda določata statut in splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
17. člen
(ustanovitveno premoženje)
Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje v obsegu, ki ga je upravljal Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja in ga izkazuje v bilanci na dan 31. decembra 2005.
18. člen
(viri financiranja)
Prihodki zavoda so:
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz proračuna Evropske unije,
– prihodki, pridobljeni s prodajo storitev na trgu,
– dotacije in darila,
– drugi prihodki, skladno s predpisi.
19. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja zavodu iz državnega proračuna oziroma si jih pridobi iz evropskega proračuna za izvajanje javne službe po tem sklepu, se določita z letno pogodbo o financiranju zavoda na podlagi letnega delovnega programa in finančnega načrta.
20. člen
(razpolaganje s sredstvi)
Zavod samostojno razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo proizvodov in storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki si jih pridobi z darili in volili ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca ter v okviru veljavnega delovnega programa.
21. člen
(obseg odgovornosti zavoda)
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti ne glede na njihov vir.
Za obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
22. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z 19. členom tega sklepa.
23. člen
(poraba presežka prihodkov)
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
Zavod uporablja presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
24. člen
(kritje primanjkljaja)
O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
25. člen
(nadzor nad delom)
Delo zavoda nadzirata ministrstvo, pristojno za šolstvo, in ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Finančno poslovanje zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za finance, oziroma računsko sodišče.
Zavod mora:
– pripraviti letni delovni program, finančni načrt ter letno poročilo o izvajanju letnega delovnega programa ter jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, in ministrstvu, pristojnemu za finance;
– pripraviti računovodske izkaze v skladu z Zakonom o računovodstvu in jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance;
– pripraviti petletni program dela in razvoja zavoda in poročilo o izvajanju petletnega programa dela in razvoja zavoda ter ju predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, in ministrstvu, pristojnemu za finance.
26. člen
(vodenje poslovanja)
Zavod vodi knjigovodske in druge poslovne evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in drugimi sredstvi kot posredni proračunski porabnik v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakonom o javnih financah, Zakonom o finančnem poslovanju podjetij in Zakonom o računovodstvu ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
Zavod ima en transakcijski račun pri organizaciji, ki opravlja plačilni promet za pravne osebe javnega prava.
VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
27. člen
(javnost dela)
Delo zavoda je javno. Direktor ali oseba, ki jo pooblasti, obvešča javnost o delu zavoda.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti ter zainteresiranim kandidatom.
Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s statutom zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
Svet zavoda se v skladu s tem sklepom na novo konstituira najpozneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Z dnem konstituiranja sveta zavoda preneha mandat članom upravnega odbora zavoda.
29. člen
(uskladitev statuta)
Spremembe in dopolnitve statuta zavoda morajo biti sprejete najpozneje v šestdesetih dneh po konstituiranju sveta zavoda v skladu s tem sklepom.
30. člen
(pravno nasledstvo zavoda)
Zavod ohranja svoj status pravne osebe javnega prava, tako kot je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 20. 6. 2003 s sklepom številka Srg 2003/03198 (številka registrskega vložka 1/37998/00), z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega sklepa.
31. člen
(vpis sprememb v sodni register)
Na podlagi tega sklepa se Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki je kot javni zavod vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom, številka Srg 2003/03198 z dne 20. 6. 2003, pod številko registrskega vložka 1/37998/00, vpiše z imenom Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
32. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02).
33. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-159/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2005-3311-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost