Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4433. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom, stran 10490.

Na podlagi 66. in 69. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in postopek podeljevanja koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
(koncedent in koncesionar)
(1) Koncedent je Vlada Republika Slovenije, njegove pravice in obveznosti pa v imenu in za račun Republike Slovenije izpolnjuje Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad) pri Ministrstvu za gospodarstvo.
(2) Koncesionar je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri uradu, ali strokovna organizacija, katere cilj ni pridobivanje dobička, ter izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.
3. člen
(število in območje koncesij)
Za opravljanje javne službe se podelita dve koncesiji za celotno območje Republike Slovenije, in sicer:
– koncesija za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni in
– koncesija za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na regionalni ravni.
4. člen
(naloge urada)
(1) Urad v skladu s to uredbo in koncesijsko pogodbo nadzoruje, usmerja, koordinira, usklajuje in ugotavlja kakovost opravljanja javne službe. V ta namen izdaja navodila.
(2) Urad zagotavlja javnost dela koncesionirane dejavnosti ter zagotavlja potrošnikom in javnosti splošne informacije o organizaciji in načinu delovanja javne službe.
5. člen
(enotna vstopna točka)
(1) Urad na enotni vstopni točki sprejema vprašanja in dopise potrošnikov ter v ta namen vodi centralni informacijski sistem.
(2) Centralni informacijski sistem za sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov vključuje:
– sprejem telefonskih klicev na telefonsko številko 080,
– skupni elektronski naslov,
– knjiženje vhodne pošte, prejete v fizični ali elektronski obliki,
– pošiljanje v reševanje,
– knjiženje odgovorov,
– vodenje in izpolnjevanje evidence v e-obrazcu.
2. PREDMET KONCESIJE IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni je splošna svetovalna dejavnost na področju varstva pravic in ekonomskih interesov potrošnikov.
(2) Predmet koncesije za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na regionalni ravni je svetovalna dejavnost na področju varstva pravic in ekonomskih interesov potrošnikov pri izvajanju javnih služb in drugih storitev javnega pomena, ki se za potrošnike zagotavljajo na regionalni in lokalni ravni.
(3) Svetovalna dejavnost iz prejšnjih odstavkov obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje pravic potrošnika,
– pomoč pri reševanju konkretnih primerov,
– posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog potrošnika,
– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom.
(4) Obseg in vrsta svetovanja in pomoči, ki jo mora koncesionar zagotoviti potrošniku, se natančneje določita z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.
7. člen
(splošni pogoji za opravljanje javne službe)
(1) Koncesionar mora vsak delovni dan med uradnimi urami sam izvajati brezplačno pisno, osebno in telefonsko svetovanje potrošnikom. Uradne ure so najmanj osem ur na dan.
(2) Koncesionar mora na pisna vprašanja in dopise potrošnikov odgovoriti najpozneje v petih delovnih dneh od dneva prejema vprašanja ali dopisa, na vprašanja, prejeta po telefonu, pa takoj. Če gre za zahtevnejše zadeve, mora potrošnika v istem roku obvestiti o nadaljnjem ravnanju in realnem roku.
(3) Koncesionar, ki poleg javne službe opravlja še druge dejavnosti, mora zagotoviti finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela in poslovanja na podlagi podeljene koncesije od drugih svojih dejavnosti.
(4) Koncesionar mora zagotavljati tudi:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje nalog javne službe,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njegovih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in organizacijami na področju varstva potrošnikov,
– pripravo letnega programa dela in finančni načrt izvajanja javne službe, ki ju pošlje v potrditev uradu.
8. člen
(kadrovski pogoji)
Koncesionar mora imeti v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene najmanj tri svetovalce z univerzitetno izobrazbo pravne smeri in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj.
9. člen
(tehnični pogoji)
(1) Koncesionar mora razpolagati s primerno opremljenimi poslovnimi prostori, v katerih se ne opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov, v katerih se opravljajo druge dejavnosti koncesionarja.
(2) Koncesionar mora razpolagati z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri opravljanju javne službe.
10. člen
(organizacijski pogoji)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje organizacijske pogoje:
– imeti vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela,
– imeti jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke,
– imeti opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih,
– imeti načrtovano razporeditev obratovalnega časa.
11. člen
(drugi pogoji)
V javnem razpisu se določijo tudi drugi podrobnejši pogoji za opravljanje javne službe.
3. POSTOPEK PODELJEVANJA KONCESIJE
12. člen
(podelitev koncesije)
Koncesija iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesija) se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede urad.
13. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji se navedejo:
– predmet koncesije,
– pogoji za opravljanje javne službe,
– merila za izbiro koncesionarja,
– čas, za katerega se bo podelila koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave na javni razpis,
– rok, do katerega bodo prijavljene organizacije obveščene o izbiri, in
– drugi podatki, pomembni za izvajanje koncesije.
14. člen
(prijava)
(1) Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril,
– specifikacijo stroškov za opravljanje javne službe in
– druge sestavine, ki jih predvideva javni razpis.
(2) Prijava na javni razpis mora biti sestavljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
15. člen
(strokovna komisija)
(1) Prijave na javni razpis oceni tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor urada (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisija pregleda prispele prijave z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril. O delu komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene prijav,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih prijav,
– seznam vlagateljev nepopolnih prijav,
– primerjalno analizo prispelih prijav in njihovo ocenitev glede na razpisna merila,
– predlog za izbor koncesionarja in
– pripombe članov komisije.
(3) Komisija pripravi poročilo o izvedbi javnega razpisa in obrazložen predlog izbire koncesionarja ter ju predloži direktorju urada.
16. člen
(izbira koncesionarja)
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi poročila in obrazloženega predloga, ki ju pripravi komisija.
4. KONCESIJSKO RAZMERJE
17. člen
(ureditev koncesijskega razmerja)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo sklene Vlada Republika Slovenije.
(2) Ob neskladju med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
(3) Koncesionar mora opravljati javno službo, za katero mu je na podlagi te uredbe podeljena koncesija, v skladu z navodili koncedenta.
18. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
S koncesijsko pogodbo se uredi:
– obseg opravljanja javne službe,
– začetek opravljanja javne službe,
– pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– rok za odpoved koncesije in način odpovedi,
– sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– obveznost vsebinskega in finančnega poročanja koncesionarja koncedentu,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje koncesionirane dejavnosti, in
– druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje koncesionirane dejavnosti.
19. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje nastane z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za štiri leta.
(3) Koncesija je neprenosljiva.
5. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
20. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe ali koncesionarja ali z odvzemom koncesije.
(2) Ob prenehanju koncesijskega razmerja prevzame javno službo, do podelitve nove koncesije, koncedent.
21. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumnim razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima pravnih naslednikov.
(2) Če ima koncesionar pravnega naslednika, lahko ta na predlog urada in ob soglasju Vlade Republike Slovenije stopi v koncesijsko razmerje ter v celoti prevzame vse pravice in obveznosti koncesionarja, če izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe in pogoje za podelitev koncesije, določene s to uredbo in koncesijsko pogodbo.
23. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če:
– ne izpolnjuje več pogojev za koncesionarja, ki jih določa ta uredba,
– ne začne izvajati javne službe, za katero mu je bila podeljena koncesija, v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– krši določbe te uredbe ali koncesijske pogodbe,
– preneha opravljati javno službo, za katero mu je bila podeljena koncesija, pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba,
– ne opravlja javne službe strokovno in učinkovito ter skladno z navodili koncedenta,
– organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ugotovi, da koncesionar nenamensko uporablja sredstva ali jih uporablja v nasprotju s koncesijsko pogodbo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
6. FINANCIRANJE IZVAJANJA KONCESIJE
24. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom.
25. člen
(priznavanje sredstev)
(1) Koncesionarju se priznajo sredstva za izvajanje koncesije, če opravlja javno službo v skladu s to uredbo in koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem v državnem proračunu.
(2) Koncesionarju se priznajo naslednji upravičeni stroški:
– plače in dodatki za tri delovna mesta svetovalcev za polni delovni čas,
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe,
– izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov,
– najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe.
(3) Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo koncesionarju, se natančneje določijo z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo.
26. člen
(način in dinamika plačil)
Način in dinamika plačil koncesionarju se opredelita s koncesijsko pogodbo.
27. člen
(začasno zadržanje sredstev)
Če se pri nadzoru višine izplačanih sredstev in njihove porabe glede na namen ugotovijo nepravilnosti ali če koncesionar ne spoštuje navodil koncedenta, lahko ta delno ali v celoti začasno zadrži izplačilo sredstev, dokler se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti in dokler se ne vzpostavi izvajanje pogodbenih obveznosti.
28. člen
(vračilo sredstev)
Če koncesionar ne spoštuje navodil koncedenta ali če se pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za opravljanje javne službe, izkaže, da je koncesionar prejel sredstva neupravičeno, lahko koncedent zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
7. NADZOR NAD IZVAJANJEM
29. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo urad in pristojni inšpekcijski organi.
(2) Urad lahko kadarkoli med trajanjem pogodbenega razmerja zahteva vpogled v tisti del poslovanja koncesionarja, ki se nanaša na opravljanje javne službe in izvajanje koncesijske pogodbe.
8. KONČNA DOLOČBA
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-31/2006/7
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2111-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost