Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica, stran 10291.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 115/03) so
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 20. 4. 2006;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 30. 5. 2006;
– Občinski svet občine Miren - Kostanjevica na podlagi 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99), na seji dne 23. 5. 2006;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03) na seji dne 23. 5. 2006;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) na seji dne 22. 6. 2006 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo št. 11/97) (v nadaljevanju: odlok) se prvi člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: ustanoviteljice) na področju glasbenega šolstva ustanavljajo javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).
Zavod ima podružnico v Šempetru pri Gorici. Zavod lahko izvaja pouk tudi na drugih lokacijah. V skladu z zakonom in po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic lahko zavod ustanovi nove podružnice ali ukine obstoječo.«
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Ime zavoda je:     GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
Sedež zavoda je:     Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
Skrajšano ime zavoda je: GŠ Nova Gorica.«
3. člen
V drugem odstavku 4. člena odloka se besedi »Ustanovitelj odgovarja« nadomestita z besedama »Ustanoviteljice odgovarjajo«.
4. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se glasi:
   »Zavod opravlja kot javno službo dejavnosti, ki so v javnem interesu:
– M/80.421    Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– O/92.310    Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511    Dejavnost knjižnic
 
  Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe iz prejšnjega
odstavka, so:
– M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– DE/22.130   Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.310   Razmnoževanje zvočnih zapisov
– K/70.200    Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/74.871    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.«
5. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Šolski okoliš zavoda zajema območje občin ustanoviteljic.
Prosilca, ki obiskuje šolo na območju katere od občin ustanoviteljic, se pri vpisu obravnava enako kot prosilce, ki imajo stalno bivališče v okolišu iz prejšnjega odstavka.
Prosilec, ki je že vključen v vzgojno-izobraževalni proces in se preseli izven šolskega okoliša, lahko nadaljuje izobraževanje v zavodu pod enakimi pogoji kot prosilci, ki imajo stalno bivališče v okolišu iz prvega odstavka.
Če so na razpolago prosta vpisna mesta, lahko zavod izvaja izobraževanje tudi za prosilce, ki imajo stalno bivališče izven okoliša iz prvega odstavka.«
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se številka »22« nadomesti s številko »20«.
7. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod zastopa ravnatelj brez omejitev. Ravnatelj lahko za zastopanje pisno pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma drugo osebo, ki zavod zastopa v okviru pooblastila.«
8. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»V svetu zavoda so predstavniki zaposlenih, predstavniki občin ustanoviteljic in predstavniki staršev, ki so izvoljeni za dobo 4 let, pri čemer nihče ne more biti izvoljen več kot dvakrat zapored.
Zaposleni na tajnih in neposrednih volitvah izvolijo v svet zavoda 5 predstavnikov:
– enega predstavnika upravno-administrativni oziroma tehnični delavci zavoda,
– enega predstavnika strokovni delavci podružnične šole,
– ostale predstavnike strokovni delavci matične šole.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
– predstavnik Občine Šempeter - Vrtojba ima en glas,
– predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo skupaj en glas (po enakih deležih).
Starši vpisanih otrok imajo v svetu zavoda 3 predstavnike, ki jih izvoli svet staršev izmed svojih članov. Predstavniku staršev preneha članstva v svetu zavoda, če njegov otrok zaključi šolanje in v tem primeru svet staršev imenuje novega člana do izteka mandata.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena odloka tako, da se glasi:
»Svet zavoda odloča na sejah. Seja je sklepčna, če so na njej prisotni predstavniki, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov. Odločitev je sprejeta, če so za sprejem glasovali predstavniki, ki imajo več kot polovico na seji navzočih glasov članov sveta.«
10. člen
V 17. alinei 13. člena se beseda »ustanoviteljem« nadomesti z besedo »ustanoviteljicami«.
11. člen
V drugem odstavku 18. člena se številka »4« nadomesti s številko »2«.
12. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje oziroma razrešuje svet zavoda, ki mora k imenovanju oziroma razrešitvi pridobiti soglasje ministra, pristojnega za šolstvo. Mandat ravnatelja traja pet let. Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Pred imenovanjem oziroma razrešitvijo mora svet zavoda zaprositi za mnenje učiteljski zbor in lokalno skupnost, na območju katere ima zavod svoj sedež. Mnenje ni potrebno, če se ravnatelj razreši na njegov predlog. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor oziroma lokalna skupnost mnenja ne izda v 20 dneh od prejema pisne vloge za izdajo mnenja, lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.«
13. člen
Črta se drugi odstavek 23. člena. Tretji odstavek postane drugi odstavek.
14. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje ravnatelj pod pogoji, ki jih določa zakon.«
Črta se tretji odstavek 24. člena. Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
15. člen
Spremeni se 26. člen odloka tako, da se glasi:
»Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, strokovni aktivi oziroma drugi strokovni organi, ki jih določa zakon.«
16. člen
Spremeni se 27. člen odloka tako, da se glasi:
»Sestavo in pristojnosti učiteljskega zbora, strokovnih aktivov oziroma drugih strokovnih organov določa zakon oziroma akt o ustanovitvi organa v skladu z zakonom.«
17. člen
V 29. členu odloka se črta stavek »Upravljanje sklada določa minister« in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravljanje učbeniškega sklada zavod organizira in izvaja v skladu s predpisi.«
18. člen
Spremeni se 32. člen odloka tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi normativov in standardov, v skladu z veljavnimi predpisi.«
19. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da se glasi:
»Država in občine ustanoviteljice zavodu zagotavljajo pogoje za opravljanje dejavnosti zavoda. Medsebojna razmerja med ustanoviteljicami se uredijo s pogodbo.
Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z nepremičninami, ki so last občin ustanoviteljic, na območju katerih se nepremičnine nahajajo. Ustanoviteljica sklene z zavodom pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje.
S premičnim premoženjem, opremo in inventarjem zavod samostojno razpolaga v skladu s predpisi in splošnimi akti zavoda ter s skrbnostjo dobrega gospodarja.«
20. člen
Spremeni se 34. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Zavod se lahko zadolži samo s soglasjem vseh občin ustanoviteljic.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače v skladu s predpisi.«
21. člen
V 35. členu odloka se črtata četrti in peti odstavek.
22. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod mora najkasneje v roku 15 dni od izteka roka za oddajo zaključnega računa kot tudi od prejema pisne zahteve, poslati ustanoviteljicam poročilo o svojem delu in poslovanju.«
23. člen
Spremeni se 37. člen odloka tako, da se glasi:
»Gospodarjenje nad nepremičninami nadzirajo ustanoviteljice, ki so lastnice teh nepremičnin, v skladu s pogodbo iz drugega odstavka 33. člena.«
24. člen
Spremeni se 38. člen odloka tako, da se glasi:
»Vprašanja, ki jih določa ta odlok, ter druga vprašanja s področja dela in poslovanja lahko zavod podrobneje ureja s splošnimi akti, ki morajo biti v skladu z določbami zakona in tega odloka.«
25. člen
Črtajo se drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 42. člena.
26. člen
Spremeni se 43. člen odloka tako, da se glasi:
»Ta odlok objavi sedežna občina, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice. Odlok začne veljati 15. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.«
27. člen
Ustanoviteljica, ki na dan uveljavitve tega odloka nima svojega predstavnika v svetu zavoda, ga mora imenovati najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Mandat novoimenovanih predstavnikov v svetu zavoda traja do izteka mandata članov sedanjega sveta zavoda.
Glasovalne pravice se razdelijo med občine ustanoviteljice v skladu z določbo tretjega odstavka 11. člena z dnem, ko svojega predstavnika imenujejo vse občine ustanoviteljice.
28. člen
Ta odlok objavi sedežna občina, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice. Odlok začne veljati 15. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02600-8/96-6
Nova Gorica, dne 20. aprila 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l.r.
Št. 014/2006
Nova Gorica, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 014-02/2006-1
Nova Gorica, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Kanal ob Soči
Miran Ipavec l.r.
Št. 014.06-5/2006
Nova Gorica, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Miren – Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 011-01-4/2006-3
Nova Gorica, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Šempeter – Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti