Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4261. Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih, stran 10234.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) in za izvajanje petega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o preizkusu znanja učnega jezika
na narodno mešanih območjih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obseg, vsebino in način preizkusa znanja učnega jezika (v nadaljevanju: preizkus znanja) za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah v jeziku narodne skupnosti oziroma v dvojezičnih vrtcih in šolah za tiste delavce, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01).
Opravljen preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom je pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu ali šoli v jeziku narodne skupnosti in v dvojezičnem vrtcu ali šoli.
II. OBSEG PREIZKUSA ZNANJA
2. člen
Preizkus znanja obsega pisni in ustni izpit.
Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v vrtcu ali šoli v jeziku narodne skupnosti obsegata izpitne teme, ki jih komisija iz 3. člena tega pravilnika izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za italijanščino kot materni jezik, izpitna vsebina – jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi (Uradni list RS, št. 15/03).
Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v dvojezičnem vrtcu ali šoli obsegata izpitne teme, ki jih komisija iz 3. člena tega pravilnika izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za madžarščino kot materni jezik oziroma za madžarščino kot drugi jezik v dvojezični slovensko-madžarski gimnaziji na narodno mešanih območjih v Prekmurju, izpitna vsebina – jezik oziroma slovenščino kot materni jezik, izpitna vsebina – jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi.
Strokovni delavci iz prejšnjega odstavka navedejo nivo opravljanja preizkusa znanja v prijavi.
III. KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA
3. člen
Preizkus znanja se opravlja pred pristojno komisijo za preizkus znanja učnega jezika (v nadaljevanju: komisija):
– komisija za preizkus znanja italijanskega jezika kot učnega jezika,
– komisija za preizkus znanja madžarskega jezika kot učnega jezika in
– komisija za preizkus znanja slovenskega jezika kot učnega jezika.
Sedež komisije določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
4. člen
Komisija se oblikuje iz liste članov, ki jo za posamezni učni jezik določi minister.
Mandat članov komisije traja štiri leta. Z dnem imenovanja novih članov preneha mandat dotedanjim.
Komisijo sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika, ki je izpraševalec učnega jezika, in tretji član. Predsednik, izpraševalec in član morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo.
Za opravljanje organizacijskega in administrativnega dela za komisijo imenuje minister tajnika komisije, lahko tudi iz liste članov.
Komisijo za posamezni preizkus znanja oblikuje iz liste članov tajnik izpitne komisije.
5. člen
Članom komisije pripada plačilo za delo in za povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Višino zneskov iz prejšnjega odstavka določi minister.
IV. PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA
6. člen
Opravljanje preizkusa znanja se organizira v času od 1. septembra do 20. junija.
7. člen
Kandidat se za opravljanje preizkusa znanja prijavi pisno na sedežu komisije, pri kateri želi opravljati izpit, tako da prijavo vloži neposredno na sedežu komisije ali priporočeno po pošti. Prijavi priloži dokazila o izobrazbi.
8. člen
Kandidat mora biti k opravljanju preizkusa znanja razporejen najkasneje v 30 dneh po vložitvi popolne prijave. Tajnik komisije kandidata pisno obvesti o datumu in kraju opravljanja preizkusa znanja.
Če se rok iz prejšnjega odstavka izteče na dan, ko se v skladu s 6. členom tega pravilnika opravljanje preizkusa znanja ne organizira, mora biti kandidat razporejen v skladu s prejšnjim odstavkom, pri čemer se čas, ko se opravljanje preizkusa znanja ne organizira, ne šteje v ta rok.
Če je prijava vložena v času, ko se v skladu s 6. členom tega pravilnika opravljanje preizkusa znanja ne organizira, mora biti kandidat razporejen k opravljanju preizkusa znanja najkasneje do 30. septembra.
V. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA
9. člen
Pri pisnem izpitu se preverja sposobnost pisnega izražanja kandidata. Pisni izpit traja najmanj 90 minut in največ 135 minut. Uspeh kandidata pri pisnem izpitu oceni komisija z oceno »opravil/a«, »ni opravil/a«.
Kandidat lahko opravlja ustni izpit po pozitivno ocenjenem pisnem izpitu. Ustni izpit opravlja praviloma naslednji dan po opravljenem pisnem izpitu.
Pri ustnem izpitu se preverja sposobnost govornega izražanja kandidata. Ustni izpit traja največ 45 minut. Uspeh kandidata pri ustnem izpitu oceni komisija z oceno »opravil/a«, »ni opravil/a«.
10. člen
Kandidat je opravil preizkus znanja, če je bil uspešen pri pisnem in pri ustnem izpitu.
Kandidatu se najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je uspešno opravil preizkus, vroči potrdilo o opravljenem preizkusu znanja učnega jezika, ki ga podpiše predsednik komisije. Obrazec potrdila določi minister.
Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil, mora biti v roku osmih dni od dneva, ko ga ni opravil, o tem tudi pisno obveščen.
11. člen
Kandidat, ki ni opravil niti pisnega niti ustnega izpita, lahko ponovno pristopi k opravljanju preizkusa po preteku treh mesecev od dneva, ko je bil pisno seznanjen z oceno.
Kandidat, ki je opravil pisni izpit, ni pa opravil ustnega izpita, lahko ponovno pristopi k opravljanju ustnega izpita po preteku dveh mesecev od dneva, ko je bil pisno seznanjen z oceno.
Če kandidat pri ponovnem opravljanju ustnega izpita v skladu s prejšnjim odstavkom tega ne opravi, mora pri vsakem ponovnem pristopu opravljati celoten preizkus znanja v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Če se kandidat iz drugega odstavka ne prijavi k ponovnemu opravljanju ustnega izpita v roku treh mesecev od dneva, ko je bil pisno seznanjen z oceno, opravlja celoten preizkus znanja v skladu s prvim odstavkom tega člena.
12. člen
Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil, lahko v roku treh dni od dne, ko je bil pisno seznanjen z oceno, vloži obrazložen ugovor zoper oceno komisije tako, da ga vloži neposredno na sedežu ministrstva, pristojnega za šolstvo, ali pa ga pošlje priporočeno po pošti.
Minister v petnajstih dneh od prejema ugovora na podlagi dokumentacije o preizkusu znanja in po pridobitvi pisnih izjav članov komisije, ki je kandidata ocenila, odloči o ugovoru.
Če ugovoru ugodi, lahko kandidat ponovno opravlja preizkus znanja ne glede na določbe prejšnjega člena, na zahtevo kandidata tudi pred drugo komisijo. Zoper oceno komisije na podlagi ponovljenega preizkusa ni ugovora.
13. člen
Kandidat, ki je bil na podlagi vložene prijave razporejen k opravljanju preizkusa, pa se ga iz neopravičenih razlogov ni udeležil, se lahko k preizkusu ponovno prijavi po preteku treh mesecev od dne, ko bi ga moral opravljati.
VI. EVIDENCA IN ZAPISNIK
14. člen
O preizkusu znanja učnega jezika se vodita zapisnik in evidenca.
V zapisnik se vpiše datum opravljanja pisnega izpita, ocena pisnega izpita, datum opravljanja ustnega izpita, vprašanja pri ustnem izpitu, ocena ustnega izpita ter končna ocena preizkusa.
Zapisnik vodi predsednik komisije na obrazcu, ki ga določi minister. Podpišejo ga predsednik in oba člana.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– strokovni naslov kandidata,
– datum in številko potrdila o opravljenem preizkusu,
– naziv in sestava komisije.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki ga določi minister.
VII. STROŠKI OPRAVLJANJA PREIZKUSA ZNANJA
15. člen
Stroške prvega opravljanja preizkusa znanja krije ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Višino stroškov, ki jih pri ponovnem opravljanju celotnega preizkusa znanja krije kandidat, določi minister.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Kandidati, ki so vložili prijavo za opravljanje preizkusa znanja po uveljavitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01), pa preizkusa še niso opravili, ga opravljajo v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
Šteje se, da imajo kandidati, ki so opravili preizkus znanja na podlagi Pravilnika o preizkusu znanja učnega jezika za delavce v izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti in v dvojezičnih izobraževalnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 17/82), opravljen preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika za delavce v izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti in v dvojezičnih izobraževalnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 17/82).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-8/2005
Ljubljana, dne 6. septembra 2006
EVA 2005-3311-0030
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost