Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, stran 10229.

Na podlagi drugega odstavka 68. in prvega odstavka 126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe
za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
1. člen
V Odredbi za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01) se v naslovu in členih beseda »Odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črta zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (UL L št. 226 z dne 18. 10. 1996, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/60/ES o energijskih nalepkah za pralno-sušilne stroje) določa natančne zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta pravilnik se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37, z vsemi spremembami).«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, se pridobijo z meritvami, opravljenimi v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti in za katere so države članice objavile referenčne številke nacionalnih standardov, ki prenašajo te harmonizirane standarde.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na podatke o hrupu, se upoštevajo samo, če se zahtevajo na podlagi Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01 in 43/05), vključno z zahtevami glede meritev emisij hrupa.«.
4. člen
V Prilogi I se v vseh vzorcih za nalepke besedilo:
»SIST EN 50229: 1998
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, Uradni list RS, št. 104/01«,
nadomesti z besedilom:
»Standard EN 50229
Direktiva 96/60/ES o energijskih nalepkah za pralno-sušilne stroje«.
V 2. točki se besedilo pod IV. spremeni tako, da se glasi:
»IV. Grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če je bil dodeljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1).«.
5. člen
V Prilogi II se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela«.
Prvi stavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in je bil kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1), se podatke o tem lahko vključi pod to točko«.
V 8. točki se besedilo »v razmerju s suho težo perila« nadomesti z besedilom »v razmerju s težo suhega perila«.
6. člen
Nalepke, izdane v skladu z Odredbo za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01), se lahko uporabljajo še šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-87/2005
Ljubljana, dne 7. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0143
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost