Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4253. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb, stran 10211.

Na podlagi prvega odstavka 25. in 93. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov
za kršitve njenih določb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta uredba določa izvajanje Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES) in predpisov Skupnosti, izdanih za njeno izvedbo.
2. člen
(pristojni organi)
(1) Ministrstva s pristojnostmi na področju izvajanja Uredbe 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti so ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, ter ministrstvo, pristojno za zdravje.
(2) Organa s pristojnostmi na področju izvajanja Uredbe 1774/2002/ES sta Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, in Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za okolje.
(3) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 1774/2002/ES izvajajo VURS, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: IRSOP), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS) in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
(4) VURS vodi koordinacijo pristojnih organov za izvajanje Uredbe 1774/2002/ES in je kontaktna točka z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za zdravje in zaščito potrošnikov.
(5) VURS je poleg pristojnosti, določenih s to uredbo, pristojen za izvajanje določb 8., 16., 19., 20. in 21. člena Uredbe 1774/2002/ES.
II. ODOBRITEV, REGISTRACIJA IN EVIDENTIRANJE
3. člen
(subjekti)
Odobritev, registracijo oziroma evidentiranje obratov, zbirnih centrov, prevoznikov in uporabnikov iz Uredbe 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti izvajata VURS in ARSO.
1. Odobritev
4. člen
(obrati)
(1) VURS odobri:
– vmesne obrate v skladu z 10. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– skladiščne obrate v skladu z 11. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– sežigalnice in sosežigalnice iz drugega in tretjega odstavka 12. člena Uredbe 1774/2002/ES;
– predelovalne obrate kategorije 1 in 2 v skladu s 13. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– oleokemijske obrate kategorij 2 in 3 v skladu s 14. členom Uredbe 1774/2002/ES, razen obratov, ki predelujejo uporabljena jedilna olja;
– obrate za pridobivanje bioplina in obrate za kompostiranje v skladu s 15. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– predelovalne obrate kategorije 3 v skladu s 17. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– obrate za proizvodnjo hrane za hišne živali in tehnične obrate v skladu z 18. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) ARSO odobri sežigalnice in sosežigalnice iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 1774/2002/ES.
5. člen
(postopek odobritve VURS)
(1) Nosilci dejavnosti obratov iz prvega odstavka prejšnjega člena oddajo vlogo za odobritev na pristojni območni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi na spletni strani VURS (http://www.vurs.gov.si).
(2) Vlogi za odobritev morata biti priložena:
– tloris obrata z vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje;
– program notranjih kontrol po sistemu spremljanja in preverjanja kritičnih kontrolnih točk (HACCP), razen če gre za skladiščne obrate.
(3) Direktor OU VURS imenuje komisijo, ki na kraju samem preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev iz Uredbe 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti. Komisijo sestavljata najmanj dva člana, predsednik komisije mora biti uradni veterinar.
(4) O odobritvi obrata odloči direktor OU VURS z odločbo na podlagi ugotovitev pregleda obrata in obrat vpiše v evidenco odobrenih obratov pri OU VURS.
(5) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma in naslov nosilca dejavnosti;
– ime in naslov odobrenega obrata;
– številka odobritve;
– kategorija in vrsta živalskih stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP);
– odobrene dejavnosti in omejitve.
(6) Obratu se dodeli številka odobritve v skladu z obveznim navodilom, ki je objavljeno na spletni strani VURS.
(7) Nosilec dejavnosti mora v roku osmih dni obvestiti OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz petega odstavka tega člena.
(8) Obratu, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev in v roku, ki mu ga na podlagi presoje resnosti vpliva nepravilnosti na zdravje ljudi ali živali določi uradni veterinar, ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti ne odpravi, direktor OU VURS odobritev začasno odvzame in obrat izbriše iz evidence odobrenih obratov, dokler obrat ponovno ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev. Direktor OU VURS odobritev obrata začasno odvzame tudi, če uradni veterinar OU VURS obratu v obdobju 12 mesecev trikrat izreče ukrep iz točke (e) drugega odstavka 54. člena Uredbe 882/2004/ES, za obdobje enega meseca.
(9) O začasnem odvzemu odobritve direktor OU VURS obvesti glavni urad VURS, ki obrat začasno umakne oziroma ga izbriše s seznama odobrenih obratov v Republiki Sloveniji.
(10) V primeru, da obrat začasno ne izvaja ene ali več odobrenih dejavnosti in je to obdobje daljše od šestih mesecev, mora nosilec živilske dejavnosti najmanj 15 dni pred nameravanim ponovnim izvajanjem dejavnosti o tem obvestiti OU VURS. Pred ponovnim začetkom izvajanja dejavnosti mora uradni veterinar OU VURS opraviti pregled obrata, s katerim preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev.
(11) OU VURS sproti poroča glavnemu uradu VURS o odobritvah in spremembah odobritev s podatki iz petega odstavka tega člena.
6. člen
(postopek odobritve ARSO)
(1) Upravljavec obrata iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 1774/2002/ES mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu okolja, ki ga izda ARSO.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje šteje za odobritev obratov iz prejšnjega odstavka v skladu z Uredbo 1774/2002/ES.
7. člen
(evidenca in seznam)
(1) Glavni urad VURS vodi skupen seznam odobrenih obratov po tej uredbi v skladu s četrtim odstavkom 26. člena Uredbe 1774/2002/ES in tehničnimi specifikacijami, določenimi s predpisi Skupnosti, in ga posreduje Evropski komisiji ter državam članicam EU, dostopen pa je tudi na spletni strani VURS.
(2) ARSO vodi evidenco sežigalnic in sosežigalnic ŽSP iz prejšnjega člena v skladu s pravnim aktom Evropske komisije, ki se nanaša na tehnične specifikacije.
(3) ARSO o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju ali njegovi spremembi obvesti glavni urad VURS.
2. Registracija
8. člen
(postopek registracije)
(1) Obrati, zbirni centri in uporabniki, za katere je določena registracija po Uredbi 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisih Skupnosti, oddajo vlogo za registracijo na OU VURS na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi na spletni strani VURS.
(2) O registraciji odloči direktor OU VURS z odločbo na podlagi podatkov iz vloge in obrat, zbirni center oziroma uporabnika vpiše v evidenco nosilcev registracije.
(3) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma in naslov nosilca registracije;
– ime in naslov nosilca registracije;
– številka registracije;
– kategorija in vrsta ŽSP;
– način in pogoji uporabe ŽSP;
– morebitna izjemna uporaba ŽSP;
– omejitve.
(4) Nosilcu registracije se dodeli številka registracije v skladu z obveznim navodilom, ki je objavljeno na spletni strani VURS.
(5) Nosilec registracije mora v roku osmih dni obvestiti OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Obratu ali zbirnemu centru, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev in v roku, ki mu ga na podlagi presoje resnosti vpliva nepravilnosti na zdravje ljudi ali živali določi uradni veterinar, ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti ne odpravi, direktor OU VURS registracijo začasno odvzame in obrat ali center izbriše iz evidence registriranih obratov in centrov, dokler obrat ali center ponovno ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev. Direktor OU VURS začasno odvzame registracijo tudi, če uradni veterinar OU VURS obratu ali centru v obdobju 12 mesecev trikrat izreče ukrep iz točke (e) drugega odstavka 54. člena Uredbe 882/2004/ES za obdobje enega meseca.
(7) Uporabniku, ki ravna v nasprotju s pogoji ali načinom uporabe ŽSP, določenimi v odločbi iz drugega odstavka tega člena, direktor OU VURS registracijo odvzame in uporabnika izbriše iz evidence nosilcev registracije v skladu s postopkom in pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(8) O začasnem odvzemu registracije direktor OU VURS obvesti glavni urad VURS, ki obrat začasno umakne oziroma ga izbriše iz evidence nosilcev registracije v Republiki Sloveniji.
(9) OU VURS sproti poroča glavnemu uradu VURS o registracijah in odvzemih registracije s podatki iz tretjega odstavka tega člena.
9. člen
(seznam nosilcev registracije)
Glavni urad VURS vodi seznam nosilcev registracije v skladu s tehničnimi specifikacijami, določenimi s predpisi Skupnosti. Seznam je dostopen na spletni strani VURS.
3. Evidentiranje
10. člen
(evidentiranje prevoznikov)
(1) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza ŽSP (v nadaljnjem besedilu: prevozniki), morajo biti evidentirane pri OU VURS in morajo izpolnjevati predpisane pogoje prevoza iz 7. člena Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Prevozniki morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti oddati na OU VURS vlogo za evidentiranje na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi na spletni strani VURS.
(3) Direktor OU VURS prevoznike evidentira tako, da jih vpiše v evidenco prevoznikov, jim dodeli evidenčno številko v skladu z obveznim navodilom, ki je objavljeno na spletni strani VURS, ter prevoznika obvesti o vpisu v register s potrdilom.
(4) Prevoznika, pri katerem je uradni veterinar OU VURS v obdobju 12 mesecev več kot dvakrat ugotovil ravnanje v nasprotju s pogoji prevoza ŽSP, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi ali živali pri prevozu ŽSP, direktor OU VURS izbriše iz evidence. Prevoznik lahko ponovno zaprosi za registracijo po preteku 3 mesecev po odvzemu dovoljenja.
(5) OU VURS sproti poroča o evidentiranju prevoznikov glavnemu uradu VURS, ki vodi skupni seznam prevoznikov in ga objavi na spletni strani VURS.
(6) Določbe tega člena ne veljajo za:
– prevozna sredstva odobrenih ali registriranih obratov po Uredbi 1774/2002/ES, ki izvajajo prevoz za lastne potrebe;
– prevozna sredstva odobrenih ali registriranih obratov na področju živil živalskega izvora, ki izvajajo prevoz za lastne potrebe;
– prevoznike, ki prevažajo izključno gnoj na območju Republike Slovenije.
(7) Določbe tega člena ne vplivajo na izdajo dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
III. DOVOLJENJA
1. Druge vrste uporabe in odstranitve ŽSP
11. člen
(postopek)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za druge načine uporabe ali odstranitve ŽSP v skladu z izvedbenimi predpisi Skupnosti, sprejetimi na podlagi točke (e) drugega odstavka 4. člena, točke (g) drugega odstavka 5. člena, točke (i) drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 20. člena in drugega odstavka 22. člena Uredbe 1774/2002/ES, ki urejajo zdravstvena pravila za ŽSP, na podlagi vloge za izdajo dovoljenja na obrazcu, ki je kot Priloga 4 sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi na spletni strani VURS.
(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se natančneje določijo drugi načini uporabe ali odstranitve ŽSP.
(3) Ob uporabi ali odstranitvi ŽSP v nasprotju s predpisanimi pogoji, ko je uradni veterinar OU VURS ali pristojni inšpektor v obdobju 12 mesecev več kot dvakrat ugotovil ravnanje v nasprotju s predpisanimi pogoji uporabe ali odstranitve ŽSP, ki lahko ogroža zdravje ljudi ali živali, direktor OU VURS ali ARSO dovoljenje odvzame. Nosilec dejavnosti lahko ponovno zaprosi za registracijo po preteku 3 mesecev po odvzemu dovoljenja.
(4) OU VURS vodi seznam dovoljenj iz prvega odstavka tega člena in o spremembah seznama sproti poroča glavnemu uradu VURS.
2. Izjemna uporaba ŽSP
12. člen
(postopek)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za izjemno uporabo ŽSP za namene iz prvega in drugega odstavka 23. člena Uredbe 1774/2002/ES na podlagi vloge, v kateri so navedeni:
– namen uporabe ŽSP,
– kategorija in vrsta ŽSP,
– obrat izvora,
– prevoznik ter
– končni uporabnik ŽSP v skladu s 23. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Obrati, zbirni centri in uporabniki, ki se registrirajo v skladu z 8. členom te uredbe, izjemno uporabo ŽSP uveljavljajo v vlogi za registracijo.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se odvzame ob uporabi ŽSP v nasprotju s predpisanimi pogoji. Uradni veterinar OU VURS ali pristojni inšpektor na podlagi presoje resnosti vpliva kake nepravilnosti na zdravje ljudi ali živali, določi rok za odpravo te nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti. Če nosilec dejavnosti ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, direktor OU VURS dovoljenje odvzame, dokler obrat ponovno ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev.
(4) OU VURS vodi evidenco dovoljenj iz tega člena in o spremembah evidence sproti poroča glavnemu uradu VURS.
3. Izjemno odstranjevanje ŽSP
13. člen
(odstranjevanje trupel hišnih živali)
(1) V skladu s točko (a) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1774/2002/ES je dovoljen posamičen zakop poginulih hišnih živali, pod pogojem da ni podan sum bolezni živali. Tako žival je treba odjaviti v skladu s predpisi.
(2) V primerih zakopa iz prejšnjega odstavka morajo biti poginule živali zakopane tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 50 cm. Zakopavanje se mora izvesti tako, da se preprečuje onesnaženje podtalnice in obremenjevanje okolja. Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti trupla poginulih živali pred zakopavanjem razkužena z ustreznim razkužilom.
14. člen
(odstranjevanje ŽSP na oddaljenih in težko
dostopnih območjih)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za izjemno odstranjevanje ŽSP v skladu s točko (b) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1774/2002/ES na oddaljenih in težko dostopnih območjih na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti. Ob izdaji dovoljenja mora direktor OU VURS upoštevati faktorje tveganja za preprečevanje širjenja bolezni živali in ljudi ter obremenjevanja okolja.
(2) ŽSP iz točke (b) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1774/2002/ES se na podlagi dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko zakopljejo ali sežgejo samo na oddaljenih in težko dostopnih območjih, določenih v 15. členu te uredbe.
(3) Ob zakopu iz prejšnjega odstavka morajo biti ŽSP zakopani tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 100 centimetrov. Zakopavanje se mora izvesti tako, da se preprečuje onesnaženje podtalnice in obremenjevanje okolja. Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti ŽSP pred zakopavanjem razkuženi z ustreznim razkužilom.
(4) OU VURS vodi seznam dovoljenj iz prvega odstavka tega člena in o tem sproti obvešča glavni urad VURS.
15. člen
(oddaljena in težko dostopna območja)
(1) Za oddaljena in težko dostopna območja iz prejšnjega člena se štejejo območja občin iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, na več kot 1000 metrih nadmorske višine, če:
– niso dostopna s cestnimi prevoznimi sredstvi po javnih cestah;
– je poseljenost območja manj kot 50 prebivalcev na km2;
– ne gre za vodovarstveno območje I. in II. kategorije.
(2) Pristojni organi iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe izvajajo nadzor izjemnega odstranjevanja na oddaljenih in težko dostopnih območjih v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 811/2003 z dne 12. maja 2003 o izvedbi Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede prepovedi recikliranja znotraj iste živalske vrste za ribe, zakopavanja in sežiganja živalskih stranskih proizvodov in nekaterih prehodnih ukrepov (UL L št. 117 z dne 13. 5. 2003, str. 14, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 811/2003/ES).
16. člen
(odstranjevanje ob pojavu bolezni živali)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za izjemno odstranjevanje ŽSP v skladu s točko (c) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1774/2002/ES ob pojavu bolezni živali, navedenih v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, po uradni dolžnosti. Ob izdaji dovoljenja mora direktor OU VURS upoštevati faktorje tveganja za preprečevanje širjenja bolezni živali in ljudi ter obremenjevanja okolja.
(2) Odstranjevanje ŽSP ob izbruhu bolezni živali se izvaja v skladu z Uredbo 811/2003/ES oziroma predpisi s področja bolezni živali.
(3) Ob odstranitvi iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti ŽSP zakopani tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 100 centimetrov. Zakopavanje se mora izvesti tako, da se preprečuje onesnaženje podtalnice in obremenjevanje okolja. Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti ŽSP pred zakopavanjem razkuženi z ustreznim razkužilom.
(4) Ob sežigu ali zakopu iz tega člena se upošteva poleg pogojev iz te uredbe tudi načrte ukrepov ob pojavu bolezni živali in navodila Državnega središča za nadzor bolezni.
17. člen
(odobritev izjemnega odstranjevanja ŽSP)
(1) O dovoljenjih iz 14. in 16. člena te uredbe odloči direktor OU VURS z odločbo v upravnem postopku.
(2) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– kategorija in vrsta ŽSP, namenjenih izjemni odstranitvi;
– opis izjeme v skladu s 24. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– vrsta odstranitve (zakop ali sežig na kraju samem);
– mesto zakopa ali sežiga.
(3) Mesto zakopa iz 14. člena te uredbe določi na osnovi ocene tveganja stalna komisija, ki jo sestavljajo člani VURS, Nacionalnega veterinarskega inštituta in ministrstva, pristojnega za okolje, ki jo imenuje ministrica oziroma minister, pristojen za veterinarstvo.
(4) Mesto zakopa iz 16. člena te uredbe vnaprej določi Vlada Republike Slovenije. Če vnaprej določeno mesto zakopa na podlagi ocene tveganja ne ustreza kriterijem za preprečevanje širjenja bolezni, se ga na predlog Državnega središča za nadzor bolezni določi z odločbo generalnega direktorja VURS. V Državno središče za nadzor bolezni se v teh primerih vključi strokovnjake stalne komisije iz prejšnjega odstavka.
IV. NADZOR
18. člen
(nadzor v notranjem prometu, pri trgovanju in dajanju
na trg)
(1) VURS izvaja nadzor:
– vmesnih, skladiščnih, tehničnih, predelovalnih obratov, obratov za proizvodnjo hrane za hišne živali, obratov za proizvodnjo bioplina in obratov za kompostiranje, oleokemijskih obratov ter sežigalnic in sosežigalnic po Uredbi 1774/2002/ES in v skladu s svojimi pristojnostmi po tej uredbi;
– izvajanja postopkov predelave in ravnanja z ŽSP iz prejšnje alineje;
– zbiranja, prevoza in skladiščenja ŽSP, razen ŽSP iz četrtega odstavka tega člena;
– uporabe ŽSP za krmljenje živali;
– izjemnih uporab in odstranjevanja ŽSP;
– trgovanja in pošiljanja ŽSP v tretje države;
– dajanja ŽSP na trg za namene krmljenja živali;
– ravnanja z ŽSP v živilskih obratih, ki so pod veterinarskim nadzorom in na mestu nastanka ŽSP;
– prepovedi uporabe odpadkov gostinskih dejavnosti za krmljenje rejnih živali na kmetijskih gospodarstvih in uporabe odpadkov gostinskih dejavnosti za krmljenje drugih vrst živali;
– odstranjevanja nekdanjih živil iz živilskih obratov, ki so pod veterinarskim nadzorom, in grosističnih skladišč, prav tako pod veterinarskim nadzorom;
– odstranjevanja odpadkov gostinskih dejavnosti iz prevoznih sredstev, registriranih v mednarodnem prometu;
– evidenc po Uredbi 1774/2002/ES in pravilniku, ki ureja stranske živalske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in se nanašajo na dejavnosti iz tega odstavka.
(2) IRSOP izvaja nadzor:
– vmesnih, skladiščnih, tehničnih, predelovalnih obratov kategorije 1 in 2, obratov za proizvodnjo bioplina in obratov za kompostiranje, oleokemijskih obratov po Uredbi 1774/2002/ES ter sežigalnic in sosežigalnic, če so ŽSP namenjeni odstranjevanju ali uničenju;
– zbiranja in skladiščenja predelanih ŽSP, ki so namenjeni neškodljivemu odstranjevanju;
– odlagališč odpadkov;
– evidenc po Uredbi 1774/2002/ES, ki se nanašajo na dejavnosti iz tega odstavka.
(3) IRSKGH izvaja nadzor uporabe ŽSP in predelanih proizvodov kot organskih gnojil in izboljševalcev prsti na obdelovalnih in pašnih površinah in s tem povezanih evidenc po Uredbi 1774/2002/ES.
(4) ZIRS izvaja nadzor:
– zbiranja in načina oddaje odpadkov gostinskih dejavnosti kategorije 3 v obratih javne prehrane in kuhinjah;
– zbiranja in načina oddaje nekdanjih živil iz maloprodajnih trgovin, razen nepredpakiranega svežega mesa, surovih rib in drugih vodnih organizmov;
– evidenc po Uredbi 1774/2002/ES, ki se nanašajo na dejavnosti iz tega odstavka in jih vodi povzročitelj.
19. člen
(nadzor v mednarodnem prometu)
Nadzor pri vnosu in tranzitu ŽSP izvajajo uradni veterinarji mejnih veterinarskih postaj VURS.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 eurov do 62.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 1 v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1774/2002/ES;
2. ne shrani ali ne ravna s snovmi kategorije 1 v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1774/2002/ES;
3. uvozi ali izvozi snovi kategorije 1 v nasprotju s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 1774/2002/ES;
4. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 2 v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1774/2002/ES;
5. ne shrani ali ne ravna s snovmi kategorije 2 v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 1774/2002/ES;
6. odda na trg ali izvozi snovi kategorije 2 v nasprotju četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 1774/2002/ES;
7. pošlje ŽSP ali predelane proizvode v druge države članice v nasprotju z 8. členom Uredbe 1774/2002/ES;
8. da na trg za prehrano ljudi meso divjadi, za katere je odobreno izjemno krmljenje, v nasprotju z drugim odstavkom 23. člena Uredbe 1774/2002/ES;
9. vnese pošiljko ŽSP na ozemlje EU v nasprotju z 29. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 42.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 3.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 eurov do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 eurov do 1200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.
21. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 eurov do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne uporabi, ne predela ali ne odstrani snovi kategorije 3 v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 1774/2002/ES;
2. ne shrani ali ne ravna s snovmi kategorije 3 v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 1774/2002/ES;
3. ne zbere, označi, prepelje ali ne shrani ŽSP v skladu s 7. členom Uredbe 1774/2002/ES;
4. ne vodi registrov ali evidenc v skladu z 9. členom Uredbe 1774/2002/ES;
5. uporabi ŽSP v nasprotju z 22. členom Uredbe 1774/2002/ES;
6. ravna z ŽSP, jih skladišči, predela, obdela ali sežge v obratih, ki niso odobreni v skladu z 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. ali 18. členom Uredbe 1774/2002/ES;
7. ne vzpostavi ali izvede postopkov v skladu s 25. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Z globo od 800 eurov do 33.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 eurov do 2.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 120 eurov do 400 eurov se za prekršek iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodno obdobje)
(1) Nosilci dejavnosti, ki imajo dovoljenje za izjemno uporabo ŽSP v skladu s Pravilnikom o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 28/04 in 93/05 – ZVMS), morajo v skladu s to uredbo pridobiti dovoljenje VURS. Vlogo v skladu s to uredbo morajo nasloviti na VURS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Obstoječi prevozniki ŽSP morajo oddati vlogo za evidentiranje v skladu s to uredbo na pristojni OU VURS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(3) Vsi ostali obrati, odobreni v skladu s Pravilnikom o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 28/04 in 93/05 – ZVMS), se štejejo za odobrene po tej uredbi.
23. člen
(prehodno obdobje za prekrške)
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se v 20. in 21. členu te uredbe:
– namesto zneska »120 eurov« uporablja znesek »30.000 tolarjev«;
– namesto zneska »400 eurov« uporablja znesek »100.000 tolarjev«;
– namesto zneska »800 eurov« uporablja znesek »200.000 tolarjev«;
– namesto zneska »1.200 eurov« uporablja znesek »300.000 tolarjev«;
– namesto zneska »1.600 eurov« uporablja znesek »400.000 tolarjev«;
– namesto zneska »2.000 eurov« uporablja znesek »500.000 tolarjev«;
– namesto zneska »2.400 eurov« uporablja znesek »600.000 tolarjev«;
– namesto zneska »3.000 eurov« uporablja znesek »700.000 tolarjev«;
– namesto zneska »3.400 eurov« uporablja znesek »800.000 tolarjev«;
– namesto zneska »33.000 eurov« uporablja znesek » 8,000.000 tolarjev«;
– namesto zneska »42.000 eurov« uporablja znesek »10,000.000 tolarjev«;
– namesto zneska »62.000 eurov« uporablja znesek »15,000.000 tolarjev«.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati 4., 8. in 9. člen ter prvi, drugi in četrti odstavek 14. člena Pravilnika o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 28/04 in 93/05 – ZVMS).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih prostorov, v katerih se spravljajo ali skladiščijo kože (Uradni list SRS, št. 21/81, Uradni list RS, št. 82/94 – ZVet, 33/01 – ZVet-1 in 93/05 – ZVMS).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2006/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2006
EVA 2006-2311-0140
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost