Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006

Kazalo

4248. Pravilnik  o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi, stran 10204.

Na podlagi petega odstavka 7. člena ter drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (64/432/EGS) (UL L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977, z vsemi spremembami), Direktivo Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (91/68/EGS) (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19, z vsemi spremembami) in Direktivo Sveta z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (90/426/EGS) (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42, z vsemi spremembami), določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z govedom, prašiči, drobnico in konji, ter postopek njihove odobritve oziroma registracije in vodenje evidenc.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) zbirališče so zbirni centri in sejmi, ki so namenjeni izključno zbiranju živali zaradi trgovanja, izvoza, uvoza ali prometa;
b) zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za trgovanje, izvoz, uvoz ali promet;
c) sejem je vrsta zbirnega centra, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in neposredno prodajajo z namenom prometa;
d) razkuževalnik je priprava, napolnjena z razkužilnim sredstvom, v obliki preproge ali kanala, ki je namenjena razkuževanju obutve ljudi ali koles prevoznih sredstev na vhodu in izhodu.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot ga določa Uredba Sveta ES št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe 1255/97/ES (UL L št. 3 z dne 5. januarja 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2005/ES).
II. ZBIRNI CENTRI IN SEJMI
3. člen
(pogoji za zbirne centre)
Zbirni center mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti objekt s prostori za nastanitev živali,
b) imeti opremo za natovarjanje, raztovarjanje, napajanje in krmljenje ter po potrebi tudi za drugo oskrbovanje živali; takšna oprema mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje,
c) imeti prostor za preglede živali,
d) imeti prostor za izolacijo živali,
e) imeti razkuževalnik in opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil,
f) imeti prostor za shranjevanje krme, stelje in gnoja,
g) imeti sistem za zbiranje odpadne vode,
h) imeti pisarno za uradnega veterinarja.
4. člen
(pogoji za sejme)
(1) Sejem mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti objekt s prostori za nastanitev živali ali prostor za vozila, ki zagotavlja živalim zaščito in oskrbo,
b) imeti opremo za natovarjanje, raztovarjanje, napajanje in krmljenje ter po potrebi tudi za drugo oskrbovanje živali; takšna oprema mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje,
c) imeti prostor za preglede živali,
d) imeti prostor za izolacijo živali,
e) imeti razkuževalnik in opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov in vozil,
f) imeti prostor za shranjevanje krme, stelje in gnoja,
g) imeti sistem za zbiranje odpadne vode.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati tudi sejem, na katerem se prodajajo druge vrste živali kot govedo, prašiči, drobnica in konji.
5. člen
(preprečevanje prenosa kužnih bolezni in trpljenja živali)
(1) Zbirališča in živali, ki se nahajajo v zbirališču, morajo biti pod uradnim veterinarskim nadzorom.
(2) Odgovorna oseba zbirališča mora zaradi preprečitve prenosa kužne bolezni zagotoviti, da živali ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne bolezni.
(3) Odgovorna oseba zbirališča Iahko sprejme le živali, ki ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg tega mora govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in Ievkoze, drobnica pa iz gospodarstev, uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
(4) Živali v zbirališču morajo biti predpisano označene, spremljati pa jih morajo predpisani dokumenti o označitvi, za kar odgovarja odgovorna oseba zbirališča, ki sprejema živali.
(5) Zbirališče mora biti pred začetkom zbiranja živali očiščeno in razkuženo po postopku, ki ga odobri uradni veterinar, ki opravlja veterinarski nadzor.
(6) Pri razkladanju, vhlevljanju in nakladanju živali v zbirališče je treba z živalmi ravnati tako, da se prepreči vsako nepotrebno trpljenje živali.
(7) V zbirališču je potrebno fizično Iočiti poškodovane živali od zdravih živali in jim nuditi takojšnjo veterinarsko pomoč, poginule živali pa mora z mesta za izolacijo poginulih živali v čim krajšem možnem času odpeIjati veterinarsko-higienska služba.
(8) V zbirališču se mora nakladati živali le na vozila, ki so očiščena in razkužena v skladu s predpisom, ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali.
6. člen
(promet, trgovanje, uvoz in izvoz)
(1) Živali, ki se uvažajo preko zbirnih centrov, in živali, namenjene trgovanju ali izvozu preko zbirnih centrov, morajo spremljati predpisana veterinarska spričevala. Če označitev živali ni skladna s predpisi Skupnosti, je potrebno v zbirnem centru take živali ponovno označiti na predpisan način.
(2) Uradni veterinar izda po opravljenem pregledu prispelih živali, največ 24 ur pred odhodom iz zbirnega centra, eno veterinarsko spričevalo za vse klinično zdrave živali, ki ga v eni pošiljki zapustijo.
(3) Klavne živali, ki so namenjene trgovanju ali prometu preko zbirnih centrov, mora poleg veterinarskega spričevala spremljati tudi izjava o prehranski varnosti, ki je dosegljiva na spletnih straneh Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(4) Ne glede na prejšnji odstavek izjava o prehranski varnosti ni potrebna za klavne živali, ki so namenjene izvozu.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena pošiljke živali, ki izvirajo iz Republike Slovenije in so namenjene prometu na območju Republike Slovenije preko zbirnega centra ali sejma, ne potrebujejo veterinarskega spričevala.
7. člen
(vodenje in hramba evidenc)
(1) Odgovorna oseba zbirališča mora poleg vpisovanja podatkov v centralne registre živali, ki so vzpostavljeni, voditi tudi evidence, iz katerih so razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma imetnika živali ter naslov oziroma sedež;
– datum in čas prihoda in odhoda v in iz zbirališča;
– izvor, število in identifikacijske oznake živali, ki pridejo v zbirališče, ter njihov namembni kraj;
– številka registrske tablice vozila in številka dovoljenja prevoznika iz evidence VURS ali evidence pristojnega organa druge države članice Evropske unije v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora odgovorna oseba zbirališča hraniti najmanj 3 leta.
8. člen
(odobritev)
(1) Zbirališče mora biti za izvajanje svoje dejavnosti odobreno pri območnem uradu VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS).
(2) Postopek odobritve se začne na podlagi vloge na OU VURS.
(3) Direktor OU VURS imenuje komisijo, ki na kraju samem preveri izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika in Uredbe 1/2005/ES. Komisijo sestavljata dva člana, od katerih je eden predsednik, ki mora biti uradni veterinar.
(4) Če zbirališče izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ga direktor OU VURS z odločbo odobri in vpiše v evidenco OU VURS.
(5) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma Iastnika zbirališča;
– naslov oziroma sedež Iastnika zbirališča;
– odgovorna oseba zbirališča;
– morebitni naziv in naslov registriranega objekta;
– vrsta in kategorija živali ter navedba ustreznega predpisa Skupnosti, ki omogoča delovanje zbirališča za te vrste in kategorije živali.
(6) Odločba, s katero se zbirališče odobri, se mora glasiti na določene vrste živali, namen uporabe in dovoljeno največjo kapaciteto živali.
(7) Zbirališču dodeli OU VURS številko odobritve v skladu z navodilom glavnega urada VURS.
(8) Odgovorna oseba zbirališča mora obvestiti OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz petega odstavka tega člena in o vseh dejstvih, ki bi lahko vplivala na odobritev v roku 8 dni od nastale spremembe.
(9) OU VURS začasno odvzame odobritev zbirališču, če ugotovi, da zbirališče ne izpolnjuje več pogojev iz tega pravilnika, Uredbe 1/2005/ES in predpisov o pogojih, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju Evropske unije glede zdravstvenega stanja izpolnjevati govedo, prašiči, ovce, koze in kopitarji.
(10) Začasni odvzem odobritve se prekliče, ko OU VURS ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(11) O začasnem odvzemu odobritve direktor OU VURS obvesti glavni urad VURS, ki zbirališče začasno črta s seznama odobrenih objektov v Republiki Sloveniji.
(12) OU VURS sproti poroča o vseh odobritvah iz tega člena pristojni službi za identifikacijo in registracijo živali in glavnemu uradu VURS, ta pa jih posreduje Evropski komisiji in objavi na spletnih straneh VURS.
III. PREVOZNIKI
9. člen
(registracija)
(1) Prevozniki živali morajo biti za dejavnost prevoza živali registrirani pri OU VURS, ki prevoznika vpiše v evidenco v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
(2) Za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka mora prevoznik živali vložiti vlogo na OU VURS, iz katere mora biti razvidno, da izpolnjuje predpisane pogoje za prevoz določenih vrst živali.
(3) OU VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev za prevoz določenih vrst živali prevozniku izda odločbo v upravnem postopku ter ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena.
(4) OU VURS sproti poroča o vseh registracijah iz tega člena glavnemu uradu VURS in pristojni službi za identifikacijo in registracijo živali.
10. člen
(veterinarsko-higienski red)
(1) Prevoznik mora zagotoviti, da iz njegovega vozila za prevoz živali ne padajo oziroma ne iztekajo iztrebki, stelja ali krma.
(2) Prevoznik mora zagotoviti, da živali, za katere je odgovoren, nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne bolezni.
(3) Po vsakem opravljenem prevozu mora prevoznik poskrbeti, da se vozilo očisti in razkuži v skladu s predpisom, ki ureja čiščenje in razkuževanje vozil, s katerimi se prevažajo pošiljke živali in o tem hraniti pisna dokazila v skladu z 11. členom tega pravilnika. Prevoznik mora imeti ustrezno opremo in prostore za čiščenje in razkuževanje, vključno s prostori za skladiščenje stelje in gnoja, ali pa mora predložiti listinske dokaze, da te postopke izvaja tretja, za to odobrena oseba.
11. člen
(evidence prevoznikov)
(1) Prevoznik mora za vsako vozilo, ki ga uporablja za prevoz živali, voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– kraj, datum in ura nakladanja in številka odobritve zbirališča ali registracijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG – MID) izvora pošiljke živali;
– kraj, datum in ura razkladanja in KMG – MID ali številka odobritve prejemnika pošiljke živali;
– vrsta, kategorija in število živali, ki se prevažajo;
– kraj in datum ter ura opravljenega čiščenja in razkuževanja vozila;
– številke spremnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko živali.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora prevoznik hraniti najmanj 3 Ieta.
IV. TRGOVCI
12. člen
(registracija in odobritev)
(1) Trgovec lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– z živalmi trguje tako, da jih neposredno kupuje in prodaja;
– živali pred prodajo zbira v svojih hlevih, namenjenimi izključno živalim, s katerimi trguje, jih izvaža ali daje v promet.
(2) Za dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka morajo biti trgovci registrirani pri OU VURS. Na podlagi vloge, ki mora vsebovati osebne podatke trgovca in vrsto živali, s katerimi namerava trgovati, dodeli OU VURS trgovcu registrsko številko in ga vpiše v evidenco.
(3) Za dejavnost iz druge alinee prvega odstavka tega člena morajo trgovci izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika in biti odobreni pri OU VURS po postopku iz 8. člena tega pravilnika.
(4) Trgovci z živalmi morajo biti pod uradnim veterinarskim nadzorom.
(5) OU VURS sproti poroča o vseh registracijah in odobritvah iz tega člena glavnemu uradu VURS in pristojni službi za identifikacijo in registracijo živali.
13. člen
(preprečevanje prenosa kužnih bolezni)
(1) Trgovec mora najmanj en delovni dan pred predvidenim trgovanjem v sistem sledenja pošiljk živali in izdelkov (TRACES) na OU VURS po elektronski pošti najaviti pošiljko za trgovanje v obliki, kot je določena v I. delu priloge Uredbe Komisije (ES) št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju usklajenega vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila, povezanima s trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora med državami članicami Skupnosti (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 44).
(2) Trgovec mora zagotoviti, da živali, s katerimi trguje, v času trgovanja ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, zaradi česar bi bil možen prenos določenih kužnih bolezni.
(3) Trgovec sme trgovati le z živalmi, ki so predpisano označene in ne kažejo kliničnih znakov kužnih bolezni, poleg tega mora govedo prihajati iz čred, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in Ievkoze, drobnica pa iz gospodarstev, uradno prostih bruceloze (Brucella melitensis).
(4) OU VURS Iahko dovoli promet z označenimi živalmi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, če je zagotovljena sledljivost in so namenjene neposredno v klavnico v Republiki Sloveniji za takojšnji zakol, ki mora potekati Iočeno od rednega klanja.
14. člen
(vodenje evidenc)
(1) Trgovec mora voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma Iastnika živali;
– naslov oziroma sedež Iastnika živali;
– KMG – MID ali številka odobritve izvora živali;
– datum nakupa živali;
– vrsta, kategorija, število in identifikacijske oznake posameznih živali;
– popis številk potnih listov, spremnih listov ali drugih identifikacijskih dokumentov, ki spremljajo živali;
– registrska številka prevoznika, ki je opravil prevoz pošiljke živali;
– osebno ime oziroma firma kupca živali;
– naslov oziroma sedež kupca živali;
– KMG – MID ali številka odobritve namembnega gospodarstva;
– kopije načrtov poti, če so glede na trajanje prevoza potrebni v skladu z Uredbo 1/2005/ES;
– serijske številke veterinarskih spričeval.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora trgovec hraniti najmanj 3 Ieta.
V. REGISTRI
15. člen
(vodenje registra na glavnem uradu VURS)
Glavni urad VURS vodi naslednje registre:
– o odobritvah iz dvanajstega odstavka 8. člena tega pravilnika;
– o registracijah iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika in
– o registracijah in odobritvah iz petega odstavka 12. člena tega pravilnika.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Uradni list RS, št. 85/02, 62/03 in 33/05).
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Iistu Republike Slovenije.
Št. 007-225/2006
Ljubljana, dne 10. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0062
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost