Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006

Kazalo

4247. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anaemia infectiosa equorum), stran 10203.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj
(Anaemia infectiosa equorum)
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj – Anaemia infectiosa equorum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 42, z vsemi spremembami).
Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od okužbe do pojava kliničnih znakov.
3. člen
(klinični znaki)
Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bolezen so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(sum)
Veterinar je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžan brez odlašanja klinično potrditi ali ovreči sum.
5. člen
(ukrepanje ob sumu)
(1) Veterinar mora ob sumu na bolezen nemudoma izvesti naslednje ukrepe:
– poslati krvne vzorce sumljivih živali ali trupla poginulih živali na diagnostične preiskave,
– opraviti epizootiološko poizvedovanje,
– s pisnim navodilom določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni.
(2) S pisnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora veterinar na sumljivem gospodarstvu odrediti:
– osamitev obolelih kopitarjev ali kopitarjev, za katere se sumi, da so zboleli;
– prepoved premikov kopitarjev z in na gospodarstvo;
– sistematično zatiranje vektorjev bolezni;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
(3) Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.
6. člen
(potrditev bolezni)
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani klinični znaki in so izvidi diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
7. člen
(ukrepi ob potrditvi bolezni in trajanje ukrepov)
(1) Če je bolezen uradno potrjena, mora uradni veterinar poleg ukrepov iz 5. člena tega pravilnika, na okuženem gospodarstvu odrediti:
– klinični pregled vseh kopitarjev,
– usmrtitev in neškodljivo uničenje klinično bolnih živali,
– zakol kopitarjev, ki ne kažejo kliničnih znakov bolezni, vendar so izvidi krvnih preiskav pozitivni. Take živali se lahko kolje le v klavnici, ki jo v ta namen določi uradni veterinar,
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (v nadaljnjem besedilu: DDD),
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
(2) Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v veIjavi najmanj do izvedbe vseh ukrepov, opravljene končne DDD in pridobitve negativnega rezultata dveh zaporednih Cogginsovih testov, opravljenih v razmaku treh mesecev.
8. člen
(pregledi)
(1) Vsi kopitarji, ki se odpremljajo na trge, sejme, razstave, tekmovanja ali druga zbiranja živali ali ob spremembi lastništva, morajo biti enkrat letno serološko pregledani na bolezen. Rezultat pregleda mora veterinar vpisati v identifikacijski dokument kopitarja.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za kopitarje, ki se odpremljajo za zakol.
9. člen
(stroški)
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo imetnika živali.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equorum) (Uradni list RS, št. 82/99, 108/99 in 33/01-ZVet-1).
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-223/2006
Ljubljana, dne 9. septembra 2006
EVA 2006-2311-0130
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
  Priloga
+----------------+----------------+------------------------------------------+
|Bolezen     |Najdaljša    |Klinični znaki              |
|        |inkubacijska  |                     |
|        |doba      |                     |
+----------------+----------------+------------------------------------------+
|kužna      |3 mesece    |– hitro utrujanje in potenje, tudi pri  |
|malokrvnost   |        |lažjem delu;               |
|kopitarjev   |        |– oslabelost zadnjega dela telesa, zlasti |
|        |        |po napornejšem delu;           |
|        |        |– hladne, testaste otekline na spodnjih  |
|        |        |delih nog, na prsih, med prednjimi nogami,|
|        |        |v predelu vimena in na moških spolnih   |
|        |        |organih.                 |
+----------------+----------------+------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost