Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2006 z dne 5. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2006 z dne 5. 9. 2006

Kazalo

4002. Pravilnik o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala, stran 9813.

Na podlagi petega odstavka 23. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja označevanje plemenskih živali in drugega plemenskega materiala.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. domača žival je vsaka žival vrste govedo, prašič, ovca, koza, konj, čebela, kokoš, kunec in ribe, ki jo človek redi za svojo korist, in živi pod njegovim varstvom ter oskrbo in ni prosto živeča žival po predpisih o ohranjanju narave;
2. plemenska žival je vsaka domača žival, ki je ocenjena in odbrana na posameznih stopnjah selekcije v skladu z rejskim programom v katerega je vključena;
3. trotarji so plemenske čebelje družine namenjene vzreji trotov.
II. OZNAČITEV IN EVIDENCE PLEMENSKEGA MATERIALA
3. člen
(označitev živali)
(1) Domače živali, ki so vključene v rejski program posamezne priznane rejske organizacije, morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje domačih živali, s tem pravilnikom in v skladu s potrjenim rejskim programom v katerega je posamezna domača žival vključena.
(2) Plemenske živali morajo biti označene individualno, v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje domačih živali, in v skladu s potrjenim rejskim programom v katerega je posamezna plemenska žival vključena.
(3) Če v predpisih, ki urejajo označevanje domačih živali, ni določeno individualno označevanje domačih živali, se mora plemenske živali označiti individualno v skladu s potrjenim rejskim programom, v katerega je posamezna plemenska žival vključena.
(4) Za posamezno vrsto domačih živali je treba zagotoviti, da so vsi izdani zootehniški dokumenti in individualna oznaka enotni, ne glede na to v katero priznano rejsko organizacijo je posamezna plemenska žival vključena.
4. člen
(označitev živalskega semena)
(1) Doza živalskega semena se v prometu označi s serijo semena in dodatnimi oznakami v skladu s predpisi, ki urejajo poreklo čistopasemskih ali hibridnih plemenskih živali ter za govedo, ovce in koze tudi v skladu s smernicami Mednarodnega komiteja za kontrolo proizvodnosti (v nadaljnjem besedilu: smernice ICAR).
(2) Pred skladiščenjem oziroma distribucijo semena mora biti embalaža, v kateri se hrani seme, jasno in trajno označena tako, da je mogoče brez težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijsko številko plemenjaka dajalca ter številko odobritve osemenjevalnega središča.
(3) Označba za sveže seme mora poleg oznak iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi rok uporabe semena.
(4) Posamezno dozo semena trotov se mora označiti z oznako trotarja.
(5) Morebitne dodatne pogoje in način označevanja živalskega semena se določi v potrjenih rejskih programih.
(6) Za posamezno vrsto domačih živali je treba zagotoviti, da so vsi izdani zootehniški dokumenti za živalsko seme in oznaka živalskega semena enotni.
5. člen
(označitev živalskih jajčnih celic)
(1) Embalaža z eno ali več jajčnimi celicami mora biti označena individualno v skladu s predpisi, ki urejajo poreklo čistopasemskih ali hibridnih plemenskih živali ter za govedo, ovce in koze tudi v skladu s smernicami ICAR.
(2) Morebitne dodatne pogoje in način označevanja jajčnih celic se določi v potrjenih rejskih programih.
(3) Za posamezno vrsto domačih živali je treba zagotoviti, da so vsi izdani zootehniški dokumenti za živalske jajčne celice in oznaka živalskih jajčnih celic enotni.
6. člen
(označitev živalskih zarodkov)
(1) Embalaža z enim ali več zarodki mora biti označena individualno v skladu s predpisi, ki urejajo poreklo čistopasemskih ali hibridnih plemenskih živali ter za govedo, ovce in koze tudi v skladu s smernicami ICAR.
(2) Morebitne dodatne pogoje in način označevanja zarodkov se določi v potrjenih rejskih programih.
(3) Za posamezno vrsto domačih živali je treba zagotoviti, da so vsi izdani zootehniški dokumenti za živalske zarodke in oznaka živalskih zarodkov enotni.
7. člen
(postopek označitve plemenskega materiala)
(1) Označitev plemenskih živali se izvede po postopku iz predpisov, ki urejajo označitev domačih živali oziroma v skladu z rejskim programom, kjer le ta določa podrobnejšo označitev, ki ni v nasprotju predpisi, ki urejajo označitev živali.
(2) Za pravilno in pravočasno označitev plemenskih živali je odgovoren imetnik, če označitev opravi sam, ali organizacija v živinoreji, ki jo je imetnik za izvedbo označitve pooblastil oziroma je na zahtevo imetnika, skladno s predpisi, dolžna označiti plemensko žival.
(3) Označitev živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov morajo izvajati odobrene organizacije, ki pridobivajo naveden plemenski material.
8. člen
(evidenca plemenskega materiala)
(1) Priznana rejska organizacija mora voditi evidence plemenskih živali, ki morajo biti individualno označene in so vključene v njen rejski program, evidence drugega plemenskega materiala in evidence imetnikov živali, njenih članov.
(2) Odobrene organizacije v živinoreji morajo voditi na svojem območju in področju delovanja evidence plemenskega materiala kot so seme, jajčne celice in zarodki.
(3) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena se morajo voditi v elektronski obliki, dodatno pa se lahko tudi v drugih oblikah.
(4) Priznane rejske organizacije in odobrene organizacije morajo omogočiti dostop do evidenc iz prvega in drugega odstavka tega člena vsem upravičencem, ki imajo v skladu s predpisi dostop do teh podatkov.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prehodna določba)
Priznane rejske organizacije morajo potrjene rejske programe uskladiti z določbami tega pravilnika najpozneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-75/2006
Ljubljana, dne 22. avgusta 2006
EVA 2001-2311-0095
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost