Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006

Kazalo

3723. Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju, stran 9301.

Na podlagi 5. in v povezavi s 15. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa izredne ukrepe podpore perutninskemu sektorju v Republiki Sloveniji za izvedbo Uredbe Komisije (ES) št. 1010/06 z dne 3. julija 2006 o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu z jajci in perutnino v nekaterih državah članicah (UL L št. 180 z dne 4. 7. 2006, str. 3, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1010/2006/ES).
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sredstev na podlagi ukrepov iz prejšnjega člena so:
– proizvajalci valilnih jajc,
– proizvajalci dan starih piščancev,
– rejci piščancev, puranov ali nesnic za prodajo,
– pogodbeni rejci piščancev in puranov,
– lastniki piščancev in puranov.
3. člen
(podpora in sredstva)
(1) Upravičenci iz prejšnjega člena so upravičeni do podpore v višinah, kot jih določa Uredba 1010/2006/ES v členih 1 do 6.
(2) Skupno je podporam iz tega člena namenjenih 509,441.070 milijonov tolarjev, ki se izplačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, PP 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg). Če skupna količina za posamezni ukrep, za katerega upravičenci izpolnjujejo pogoje, preseže višino količine, kot jih za Republiko Slovenijo določa Uredba 1010/2006/ES, se vsem upravičencem, ki so vlagali zahtevke za posamezen ukrep, količine sorazmerno znižajo. Če skupna vrednost zahtevkov presega znesek iz prvega stavka tega člena, se izračunana vrednost za posamezen ukrep sorazmerno zniža.
4. člen
(zahtevki in vlaganje zahtevkov)
(1) Upravičenci vlagajo zahtevke za podporo iz prejšnjega člena na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 15. septembra 2006 na naslov Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Zahtevke vlagajo na obrazcih, ki se nahajajo na spletnih straneh agencije (http://www.arsktrp.gov.si) ali v glavni pisarni agencije, in sicer izpolnjen obrazec s priloženimi zahtevanimi dokazili iz tega člena.
(2) Zahtevku morajo priložiti naslednja dokazila (glede na vrsto ukrepa):
1. Zahtevku za ukrep uničenja valilnih jajc iz 1. člena Uredbe 1010/2006/ES je treba priložiti dokazila o številu prirejenih in uničenih valilnih jajcih v obdobju, določenem v Prilogi 1 Uredbe 1010/2006/ES, ki se nanaša na Republiko Slovenijo: potrdilo koncesionarja o uničenju valilnih jajc.
2. Zahtevku za ukrep predelave valilnih jajc iz 2. člena Uredbe 1010/2006/ES je treba priložiti dokazila o številu valilnih jajc, ki so se predelala, v obdobju, določenem v Prilogi 2 Uredbe 1010/2006/ES, ki se nanaša na Republiko Slovenijo: dokazila, ki v skladu z urejenimi računovodskimi standardi izkazujejo poslovni dogodek.
3. Zahtevku za ukrep usmrtitve dan starih piščancev iz 3. člena Uredbe 1010/2006/ES je treba priložiti dokazila o številu prirejenih in usmrčenih dan starih piščancih, v obdobju, določenem v Prilogi 3 Uredbe 1010/2006/ES, ki se nanaša na Republiko Slovenijo: dokazila o usmrtitvi.
4. Zahtevku za ukrep predčasnega zakola živali matičnih jat iz 4. člena Uredbe 1010/2006/ES je treba priložiti dokazila o predčasnem zakolu živali matičnih jat (starost živali 56 tednov in manj) v obdobju, določenem v Prilogi 4 Uredbe 1010/2006/ES, ki se nanaša na Republiko Slovenijo: veterinarska spričevala za zakol, dokazila o predčasnem zakolu.
5. Zahtevku za ukrep podaljšanja sanitarnega odmora iz 5. člena Uredbe 1010/2006/ES je treba priložiti dokazila o obdobju in površini hlevov, ki so bili prazni dalj časa, kot je to v običajnem tehnološkem postopku, vendar ne manj kot 21 dni, v obdobju, določenem v Prilogi 5 Uredbe 1010/2006/ES, ki se nanaša na Republiko Slovenijo: izjave o vhlevitvah in dokazila o dolžini sanitarnega premora v zadnjih petih oziroma treh premorih. Referenca za dolžino premora je povprečje zadnjih petih premorov po rejcu za piščance in zadnjih treh premorov za purane ter tloris objektov, z označbo površin, na katere se zahtevek nanaša.
6. Zahtevku za ukrep zmanjšanja gostote vselitve iz 6. člena Uredbe 1010/2006/ES morajo lastniki živali priložiti dokazila o zmanjšani gostoti vselitev živali v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta in obdobjem, določenim v Prilogi 2 Uredbe 1010/2006/ES, ki se nanaša na Republiko Slovenijo: dokazila o prireji žive teže v obeh obdobjih in dokazila o lastništvu prirejenih živali.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2006/7
Ljubljana, dne 31. julija 2006
EVA 2006-2311-0154
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina