Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2006 z dne 10. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2006 z dne 10. 8. 2006

Kazalo

3717. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica, stran 9257.

Župan Občine Oplotnica je na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter v povezavi s 30. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) dne 1. 8. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica
1.1 Ocena stanja
Glede na oceno stanja in teženj v občinskem prostoru ugotavljamo, da je priprava nove prostorske strategije potrebna zaradi sledečih razlogov: predvsem se je z vstopom v evropsko unijo spremenil položaj Slovenije s tem pa tudi občin, na novo se vzpostavljajo mednarodni odnosi, pospešen je razvoj tržnega gospodarstva, spreminjajo se družbeno-ekonomski, socialni in pravni odnosi in z njimi povezani prostorski posegi. Občina Oplotnica bo sledila usmeritvam in prioritetam, ki so opredeljene na podlagi določb v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 76/2004, s pričetkom veljave 20. 7. 2004).
Ocena stanja temelji na: meji občine, geografskem opisu, geološki sestavi tal, površinskih vodah, demografskem razvoju, statističnih podatkih, poselitvi, migraciji prebivalstva, gospodarski usmeritvi občine, izkoriščenosti območij za gradnjo, namenski rabi površin, kulturi, prometni ureditvi, komunalni opremljenosti (električna energija, voda, kanalizacija, gospodarjenje z odpadki, telekomunikacija), področju mineralnih surovin.
1.2 Razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1 sprejela dva ključna državna prostorska akta – Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/2004, v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004, v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti mora tudi občina začeti s pripravo strateškega prostorskega akta občine, to je Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO).
1.3 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo prostorske strategije predstavlja ZUreP-1. Poleg ZUreP-1 se upošteva še:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04),
– Zakon o varstvu okolja-ZVO (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave –ZON (Uradni list RS, št. 96/04, 41/04).
 
2. Predmet in programska izhodišča strategije prostorskega razvoja občine z območjem njenega urejanja
Predmet občinske strategije prostorskega razvoja občine je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen in vzdržen prostorski razvoj Občine Oplotnica in izhodišča za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev ima podlago v sprejetih državnih prostorskih aktih: SPRS, PRS in državnih lokacijskih načrtih na območju občine ter v regionalnih razvojnih programih za obravnavano območje.
2.1 Programska izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
Programska izhodišča strategije prostorskega razvoja občine so predvsem iz prostorskega vidika zagotoviti:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava izhodišč za koordinacijo razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev,
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje na območju občine,
– spodbujanje kvalitetnega lokalnega prostorskega razvoja,
– povezovanje z regionalnim prostorom,
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih in drugih nesreč,
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti in prednosti posameznih območij ter reševanje obstoječih problemov
Občina Oplotnica bo v kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem na področju prometa, infrastrukture, vodooskrbe, čiščenja in ravnanja z odpadnimi vodami ter drugih skupnih projektov usklajevala svoje interese z interesi sosednjih občin.
 
3. Ureditveno območje strategije prostorskega razvoja občine
Strategije prostorskega razvoja občine se izdela za celotno območje Občine Oplotnica. V postopku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica ni potrebno izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine
Nosilci urejanja prostora so v skladu z določili ZUreP-1 zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem SPRO Oplotnica pri pripravi SPRO Oplotnica;
– izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo SPRO Oplotnica;
– pripravijo smernice v skladu z ZUreP-1.
a) Pripravljavec prostorske strategije
Pripravljavec Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica bo izbran na podlagi Zakona o javnih naročilih. Pripravljavec je odgovoren za pripravo prostorske strategije, analiz, variantnih rešitev, izdelavo strokovnih podlag in sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega programa priprave in pravočasno predložitev in predstavitev predloga prostorske strategije občinskemu svetu in izdelavo ter uveljavitev končnega dokumenta za pripravo SPRO.
b) Nosilci urejanja prostora
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, poda izhodišča za upravljanje z vodami;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga poda izhodišča za področje blagovnih rezerv, razvoj gospodarstva in izhodišča za razvoj omrežja energetske in telekomunikacijske infrastrukture;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za energetiko poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Uprava Republike Slovenije za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
9. Ministrstvo za promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj cestnega, železniškega in letalskega prometa;
10. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč in zemljiške politike ter gozdov;
12. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
13. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter razvoja športa;
14. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
15. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
16. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor poda izhodišča za ohranjanje narave;
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
18. Geoplin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
19. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
20. Elektro Maribor poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
21. Komunala Slovenska Bistrica poda izhodišča za področje vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda;
22. Telekom Slovenije, poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
23. Občina Oplotnica poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave,…) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
24. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
5.1 Obstoječe strokovne podlage
Pri izdelavi SPRO Oplotnica naj izdelovalec upošteva naslednje obstoječe strokovne podlage, v kolikor le te niso v nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči določenimi v tem programu priprave:
– Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
– Strokovne podlage za utemeljitev širjenja poselitve v Občini Oplotnica
– Strokovne podlage za urejanje poselitve na območju naselja Oplotnica in Čadram
– Strokovne podlage za območje turistične cone v naselju Oplotnica
– Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Oplotnica
5.2 Strokovne podlage pripravljavca
Izdelovalec zagotovi izdelavo strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se izdelajo za naslednja področja:
1. Začetno poročilo o stanju na področju urejanja prostora (Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja)
2. Analiza razvojnih možnosti v Občini Oplotnica (prebivalstvo, gospodarstvo, družbene dejavnosti, strateški razvoj naselij glede na ekonomske pogoje v občini, analiza razvojnih možnosti na področju družbene infrastrukture na nivoju občine
3. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij
4. Strokovne podlage s področja krajine
5. Analiza stanja, razvojnih možnosti in študija ranljivosti za kmetijsko dejavnost
6. Strokovne podlage s področja javne gospodarske infrastrukture
7. Ničelno stanje okolja
8. Analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posamezne dejavnosti
V skladu s sprejetim PRS izdelovalec pripravi obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
a) Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja
b) Analiza razvojnih možnosti
c) Študija ranljivosti prostora
5.3 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave strategije prostorskega razvoja občine pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega cestnega omrežja.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Izbrani izdelovalec (pripravljavec) strategije prostorskega razvoja občine izdela vse strokovne podlage za izdelavo strategije.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Kot geodetske podlage za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine se uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske službe, ki se pridobijo in uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa državna geodetska služba.
 
8. Roki priprave strategije prostorskega razvoja občine
TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE OPLOTNICA
+------------------------------------------------------+-------------------+
|FAZA V POSTOPKU                    |ROK IZVEDBE    |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Analiza že izdelanih gradiv, študij ter podatkov iz  |december 2005–   |
|javnih evidenc                    |januar2006     |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Prva prostorska konferenca              |januar 2006    |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Sprejemanje pobud občanov               |januar–maj 2006  |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Presoja MOP o potrebi vodenja postopka CPVO      |maj–julij 2006   |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Sprejem programa priprave               |avgust 2006    |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev   |avgust 2006    |
|urejanja prostora                   |          |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava strokovnih podlag za SPRO          |avgust 2006–    |
|                           |september 2006   |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava variantnih rešitev              |december 2006   |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava predloga SPRO                |februar 2007    |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Druga prostorska konferenca              |marec 2007     |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Obravnava in sprejem predlogov SPRO na občinskem svetu|marec 2007     |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in javne obravnave          |marec–april 2007  |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne    |april–maj 2007   |
|razgrnitve                      |          |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga SPRO          |maj 2007      |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k     |junij 2007     |
|dopolnjenemu predlogu SPRO              |          |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po |junij 2007     |
|ZVO-1 in ZON-B                    |          |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Sprejem odloka o SPRO                 |julij 2007     |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
|Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti  |julij 2007     |
|SPRO z ZUreP-1 in prostorskimi akti države      |          |
|                           |          |
+------------------------------------------------------+-------------------+
Navedeni so okvirni termini, saj je izdelava SPRO odvisna od števila predvidenih posegov v prostor in s strokovnimi podlagami, ki se navezujejo na posamezen poseg. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja tudi spremembo prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v proceduro sprejema prostorskega akta. V primeru spremembe prostorske zakonodaje se bo postopek sprejema prostorskega akta in posledično terminski plan prilagodil novim predpisom.
 
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem strategije prostorskega razvoja občine
Finančna sredstva za pripravo strategije prostorskega razvoja občine zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in 2007. Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in strokovnih podlag za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine iz njegove pristojnosti ter za pridobitev geodetskih podlag.
 
10. Objava programa priprave strategije prostorskega razvoja občine
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 35000/6/2006-30
Oplotnica, dne 1. avgusta 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

AAA Zlata odličnost