Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

3525. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam v Republiki Makedoniji, stran 8645.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam
v Republiki Makedoniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2004/133/SZVP z dne 10. februarja 2004 o omejevalnih ukrepih proti skrajnežem v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (UL L št. 39 z dne 11. 2. 2004, str. 19, zadnjič spremenjeno s Skupnim stališčem Sveta 2006/50/SZVP z dne 30. januarja 2006 o podaljšanju in spremembah Skupnega stališča 2004/133/SZVP o omejevalnih ukrepih proti skrajnežem v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, UL L št. 26 z dne 31. 1. 2006, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Skupno stališče 2004/133/SZVP).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam, ki dejavno podpirajo ali sodelujejo v nasilnih skrajnih dejavnostih, ki izpodbijajo osnovna načela stabilnosti in ozemeljske celovitosti iz ohridskega okvirnega sporazuma ter enotno in večetnično naravo Republike Makedonije in ki namerno, neprekinjeno in nezakonito izpodkopavajo in ovirajo dejansko izvajanje okvirnega sporazuma z dejanji, ki niso del demokratičnega procesa. Osebe iz prejšnjega stavka so navedene v prilogi k Skupnemu stališču 2004/133/SZVP z vsemi spremembami.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od članov Sveta Evropske unije v 48 urah po prejemu obvestila o predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet Evropske unije. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
III. NADZOR
3. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe nadzira policija.
(2) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe policija nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
IV. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-43/2006
Ljubljana, dne 20. julija 2006
EVA 2006-1811-0128
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost