Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

3517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Rogatec, stran 8637.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) in v skladu s 6. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96 in 14/00) je Občinski svet Občine Rogatec na svoji 25. redni seji dne 17. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o plakatiranju v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o plakatiranju v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 110/00).
2. člen
Za 5. členom se dodata nov 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen
Nameščajo se lahko samo plakati, ki so ožigosani in označeni z datumom roka oglaševanja s strani pooblaščenega organa Občine Rogatec in je zanje vnaprej plačana komunalna taksa.
5.b člen
Izrecno je prepovedano plakatiranje na objektih avtobusnih postajališč, razen na posebej označenih oglasnih deskah. Prepovedano je tudi plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in pročeljih spomeniško varovanih objektov.«
3. člen
V 6. členu se besedilo »s posebnim navodilom, ki ga izda župan« nadomesti z besedilom »z odlokom v skladu z zakonom o volilni kampanji«.
4. člen
V 7. členu se k besedilu »izvajalec« doda beseda »in organizator prireditve«.
5. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»10. člen
Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, z globo 10.000,00 SIT pa se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe za prekršek, če:
– plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja za izvajanje te dejavnosti,
– plakatira in postavlja reklamna sredstva na objektih in mestih, ki za to niso določeni,
– redno ne vzdržuje reklamnih objektov,
– namensko uporablja ali poškoduje reklamne objekte in naprave,
– ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov in reklam.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0070-5/2006-30
Rogatec, dne 17. julija 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost