Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006

Kazalo

3398. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES, stran 8373.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS
in 96/61/ES
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa ravnanja za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 166/2006/ES).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 166/2006/ES je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(poročanje)
(1) Upravljavec naprave mora poročati ministrstvu o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu z Uredbo 166/2006/ES in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upravljavec naprave, ki je pridobil okoljevarstveno dovoljenje v tekočem letu, prvič poročati v naslednjem letu za preteklo leto.
4. člen
(nadzorni organ)
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor opravlja nadzor nad izvajanjem Uredbe 166/2006/ES in te uredbe.
2. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba upravljavca naprave, če:
1. ne poroča ministrstvu skladno z določbo 5. člena Uredbe 166/2006/ES in 3. člena te uredbe;
2. ne poroča ministrstvu skladno z določbo 6. člena Uredbe 166/2006/ES;
3. ne zagotovi kakovostnih informacij za poročanje v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 166/2006/ES.
(2) Z globo od 500.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(prvo poročanje)
(1) Obstoječa naprava je naprava, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe.
(2) Upravljavec obstoječe naprave mora prvič poročati do 31. marca 2008 za leto 2007.
(3) Upravljavec obstoječe naprave, ki nima okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, mora v roku in na način iz prvega odstavka 3. člena te uredbe poročati le o izpustih tistih onesnaževal, ki presegajo mejne količine izpustov, določene v prilogi II Uredbe 166/2006/ES, in odpadkih, ki presegajo količine, določene v točki (b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 166/2006/ES.
7. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2006/6
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2511-0148
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina