Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006

Kazalo

3361. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 8301.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06, v nadaljnjem besedilu: uredba) se četrti odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ta uredba se uporablja tudi za namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.«.
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se sprememni tako, da se glasi:
»(3) Delovna mesta dekanov in direktorjev članic univerze oziroma drugih članic univerze, dekanov oziroma direktorjev samostojnih visokošolskih zavodov in tajnika samostojnih visokošolskih zavodov v plačne razrede uvrsti pristojni minister.«.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– pomočnikov direktorjev se uvrščajo najmanj za pet plačnih razredov nižje kot delovna mesta direktorjev.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Delovna uspešnost se jim lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za to zagotovljena.«.
5. člen
Na koncu tretje alinee 9. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Dodatki za znanstveni naziv se ne seštevajo, upošteva se najvišji pridobljeni naziv.«.
6. člen
Doda se nov 10.b člen, ki se glasi:
»10.b člen
Ne glede na določilo prvega odstavka 8. člena se direktorjem do sklenitve Kolektivne pogodbe za javni sektor delovna uspešnost lahko določi v višjem obsegu kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu zakonom, podzakonskim predpisom ali drugim aktom, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za to zagotovljena.«.
7. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Pri obračunu in izplačilu plač za pomočnike direktorjev se uporabljajo določila 12. člena uredbe.«.
8. člen
(1) V prilogi I uredbe se črtata vrstici:
+---------+------------------------------------------+------------------+--+
|B017392 |Javna agencija RS za regionalni razvoj  |direktor AGEN   |57|
|     |(JARR)                  |         | |
+---------+------------------------------------------+------------------+--+
 
+---------+------------------------------------------+------------------+--+
|B017370 |Nacionalni veterinarski inštitut (NVI)  |direktor JRZ/JIZ |53|
+---------+------------------------------------------+------------------+--+
(2) V prilogi II uredbe se v vrstici: Šifra delovnega mesta: »B017104«, Tip osebe javnega prava »ministrstvo (MIN)«, Ime delovnega mesta: »generalni sekretar MIN«, v koloni »Plačni razred najnižji« spremeni plačni razred iz »54« v »55«, v koloni »Plačni razred najvišji« pa se spremeni plačni razred iz »55« v »56«. V isti prilogi se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
+----------+--------------------------+------------------+--+
|B017400  |vse osebe javnega prava  |pomočnik     | |
|     |             |direktorja    | |
+----------+--------------------------+------------------+--+
(3) V prilogi III uredbe se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
+----------+--------------------------+------------------+--+
|B017892  |vse osebe javnega prava  |pomočnik     | |
|     |             |direktorja    | |
+----------+--------------------------+------------------+--+
9. člen
V prilogi IV se pri točki »1. Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA in LOKALNA SAMOUPRAVA;« tabela »Tip osebe javnega prava: RS – upravna enota, Priloga: priloga II, Ime delovnega mesta: načelnik upravne enote (UE)« nadomesti z novo tabelo:
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2006.
Št. 00714-20/2006/11
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-3111-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost