Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3067. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo območja ZKZ, stran 7625.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 62/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 26. redni seji dne 21. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo območja ZKZ
1. člen
(obračunsko območje)
Opremljanje zemljišča, ki je opredeljeno z Odlokom o ureditvenem načrtu Podrožnik kot območje ZKZ in je območje predvidene trgovske dejavnosti s spremljajočimi objekti v površini 10.000,00 m², predstavlja obračunsko območje obstoječe komunalne infrastrukture.
Obsega parcele oziroma dele parcel, ki so prikazane na izrezu iz prostorskega akta občine, izrezu iz prostorske evidence podzemnega katastra in katastrskem načrtu. Območje obravnave leži na območju katastrske občine Ljubija ter vključuje naslednje parcele št.: 41/5, 41/4, 55,56/1, 58/1, 56/2, 58/2, 58/3, 56/3, 48/2, del 48/1 in del 41/1.
Zemljišča, ki so zunaj meje območja obsegajo parcele opredeljene zaradi potrebnega priključevanja na zgrajene primarne vode javne gospodarske infrastrukture, in sicer:
– za priključitev na zgrajen primarni vod odvodnega kanala odpadnih vod in primarnega odvodnega kanala meteornih vod:
parcele številka 876, 59/1, del 48/1, del 41/1 in del 39 k.o. Ljubija,
– za priključitev na primarno vodovodno omrežje:
parcela številka 876 k.o. Ljubija.
Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven območja ureditve ZKZ možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo izkaže za potrebno (npr.: mesto zadrževanja meteornih vod za razbremenitev vodotoka ob izrednih padavinskih razmerah …).
2. člen
(izhodišča)
Vsa izhodišča so podana v Odloku o ureditvenem načrtu Podrožnik (UN) in predstavljajo program opremljanja zemljišč za gradnjo za prostorsko enoto kot obračunsko območje ZKZ. Na podlagi geografsko in funkcionalno zaokroženega območja, se predvidi nadomestitvene stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo. Izhodišča za določitev nadomestitvenih stroškov so:
– določena obračunska območja po UN, ki predstavljajo geografsko in funkcionalno zaokrožena območja,
– obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura,
– izračunani stroški po posameznih vrstah komunalne infrastrukture (za odvajanje odpadnih vod – IEI predinvesticijski projekt št. 6K4B9 in izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcije obstoječih vodov).
3. člen
(priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo)
Območje ureditve trgovske dejavnosti, prostorska enota ZKZ, ki je tudi obračunsko območje, se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo:
– oskrba z vodo: Vodooskrba ZKZ se navezuje na obstoječi primarni vodovod, ki poteka severno zahodno od prostorske enote v območju občinske ceste. Za požarno vodo so zagotovljene zadostne količine v obstoječem vodovodu;
– odpadne vode: Odvajanje odpadnih vod se v ločenem sistemu priključuje na obstoječo čistilno napravo tako, da se fekalne vode vodi proti zahodu območja ureditve do primarnega voda, ki poteka v cestnem telesu. Padavinske vode se s streh in utrjenih površin preko peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnikov vodi do primarnega voda meteorne kanalizacije v cestnem telesu oziroma v odprti površinski odvodnik.
4. člen
(predvidene ureditve in gradnja komunalne infrastrukture)
V območju ureditve ZKZ se vzpostavi stanje za čim ustreznejše priključevanje in namesti vse objekte in naprave, ki omogočijo priključevanje na primarni vod odpadnih vod, meteornih vod in vodovoda, ki predstavljajo del obračunskega območja investicije.
Komunalna infrastruktura njeni primarni vodi so zgrajeni in omogočajo v celoti pred začetkom gradnje objektov priključitev na vodovod, kanal odpadnih vod in kanal meteornih vod pod pogoji in s soglasjem upravljavca, prometna ureditev pa se mora izvesti na način, da bo zagotovljen razvoj širšega vplivnega območja.
Vsako priključevanje mora biti projektirano in izvedeno v skladu z vsemi predpisi in predano na podlagi uporabnega dovoljenja v opravljanje pooblaščenim upravljavcem.
5. člen
(prometna ureditev)
Prometna ureditev območja ZKZ mora v celoti upoštevati prometno študijo št. proj. 052/2006, Prometnotehniškega inštituta pri FGG Ljubljana izdelanega v aprilu 2006 in se mora izvesti na način, ki bo zagotovil razvoj širšega vplivnega območja ZKZ. Projektira in izvede se v skladu z vsemi predpisi, ki urejajo to področje in se preda na podlagi uporabnega dovoljenja v upravljanje pooblaščenemu upravljavcu. Prometna ureditev ni predmet izračuna nadomestitvenih stroškov.
6. člen
(telekomunikacijski, ktv in elektro vodi)
Opremo območja s telekomunikacijskimi, ktv in elektro vodi območja ZKZ se projektira in izvede na način, da se zagotovi njihov potek v skupnem komunalnem koridorju praviloma ob obstoječih in predvidenih prometnicah v skladu z vsemi predpisi, ki urejajo to področje in se preda na podlagi uporabnega dovoljenja v opravljanje pooblaščenemu upravljavcu. Ureditev ni predmet izračuna nadomestitvenih stroškov.
7. člen
(sredstva)
Nadomestitveni stroški za zgrajeno primarno komunalno infrastrukturo so po višini enaki stroškom, ki so nastali in bodo nastali le zaradi izboljšave infrastrukture za katero je že bil poravnan komunalni prispevek za obstoječe priključke. Sredstva iz naslova komunalnega prispevka se povrnejo v obnovo obstoječe in izboljšavo komunalne infrastrukture.
8. člen
(izračun)
Komunalni prispevek se zavezancem zaračuna na površino gradbene parcele in na neto tlorisno površino objektov.
Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene parcele in glede na neto tlorisno površino objekta po predpisani obliki izračuna
KP=((1x Copa x pp)+(1 x Copo x npo)) x i.
 
KP   – komunalni prispevek
1/1  – delež vpliva enote na izračun
Copa  – izračunana cena opremljanja 2.148,38 SIT/m2 gradbene parcele
pp   – površina gradbene parcele
Copo  – cena opremljanja 13.467,17 SIT/m2 neto površine objekta
npo  – neto površina,ki se določi skladno s standardom SIST ISO 9836
i   – letni povprečni indeks rasti cen gradbenih storitev
9. člen
Za novozgrajene objekte v katerih se bo opravljala dejavnost, ki pomeni dopolnitev oskrbe občanov celotnega območja občine Mozirje in je pomembna tudi z vidika dopolnitve oskrbe širšega območja, se višina komunalnega prispevka izračuna tako, da se upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene parcele v deležu 70%, in glede na neto tlorisno površino objekta pa 100% po predpisani obliki izračuna.
KP=((0,7x Copa x pp)+(1 x Copo x npo)) x i.
10. člen
(prehodne in končne določbe)
Investitorji v opremo z gospodarsko javno infrastrukturo so po končani gradnji, dolžni predati v upravljanje tiste dele komunalne infrastrukture posameznim upravljavcem komunalne infrastrukture, za katere po predpisih in v skladu z njimi skrbi upravljavec.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 032-0006/2006-201
Mozirje, dne 21. junija 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.