Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3061. Tarifa o spremembi in dopolnitvi Tarife o taksah in nadomestilih, stran 7613.

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01 in 118/05) na seji dne 10. maja 2006 sprejel
T A R I F A
o spremembi in dopolnitvi Tarife o taksah in nadomestilih
1. člen
Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02) se v 1. členu v točki 1 spremeni, tako da se glasi:
»1. višina taks za odločanje o posamičnih zadevah in za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut)«.
Točka 2 se spremeni, tako da se glasi:
»2. višina letnega nadomestila, ki so ga za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi Inštitut opravlja nadzor po Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01 in 118/05; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1) in drugih zakonih«.
Za točko 2 se doda nova točka, ki se glasi:
»3. višina pavšalnih nadomestil stroškov v primerih, ko je subjektu nadzora izrečen ukrep nadzora.«.
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev oziroma 4,17 evra.«
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »pavšalno« nadomesti z besedama »plačilo pavšalnega«.
4. člen
V prvem odstavku tarifne številke 1 se vejica za besedama »pooblaščenega revizorja« zamenja z besedo »in«, črta se besedilo »ali ocenjevalca vrednosti«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca (1. točka prvega odstavka 19. člena in 114. člen ZRev-1) znaša 48 točk.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Črtajo se tarifne številke od 2 do vključno 8.
Tarifne številke od 9 do vključno 16 postanejo tarifne številke od 2 do vključno 9.
6. člen
Tarifna številka 9, ki postane tarifna številka 2, se spremeni, tako da se glasi:
»Taksa za izdajo ugotovitvene odločbe o podaljšanju ali prenehanju dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja (2. odstavek 30. in 31. člena ZRev-1) znaša 24 točk.
Taksa za izdajo ugotovitvene odločbe o podaljšanju ali prenehanju dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca (2. odstavek 64. člena ZRev-1) znaša 48 točk.«.
7. člen
V tarifni številki 12, ki postane tarifna številka 5, se v drugem odstavku besedilo »10. in 11.« nadomesti z besedilom »3 in 4.«.
8. člen
V tarifni številki 13, ki postane tarifna številka 6, se doda deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če znašajo v letu, za katero se nadomestilo zaračunava, vsi prihodki zavezanca za plačilo letnega nadomestila za nadzor manj kot polovico osnove iz 2. odstavka te tarifne številke, so osnova za izračun nadomestila vsi prihodki leta, za katero se nadomestilo zaračunava, pod pogojem, da zavezanec najpozneje do 31. januarja naslednjega leta podatke o tem sporoči Inštitutu.«.
9. člen
Naslov druge točke poglavja C) se spremeni, tako da se glasi: »2. Pavšalno nadomestilo stroškov«.
10. člen
V tarifni številki 14, ki postane tarifna številka 7, se v točki a) v tretji alineji pred besedilom »100 točk« doda vejica, za tretjo alinejo pa se dodasta dve novi, ki se glasita:
»– za postopek, v katerem je izdana odločba, da lastnik kapitalskega deleža v revizijski družbi nima nobenih pravic iz tega deleža (41. člen in prvi odstavek 43. člena ZRev-1), 100 točk,
– za postopek, v katerem se je izdana odredba o dodatnem ukrepu, s katerim se pristojnemu organu revizijske družbe naloži, naj razreši obstoječega in imenuje novega člana uprave revizijske družbe (3. odstavek 59. člena ZRev-1), 100 točk«.
Naziv točke b) se spremeni, tako da se glasi: »b) za pooblaščenega revizorja, revizorja in pooblaščenega ocenjevalca«.
Za točko b) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Obveznost plačila pavšalnega nadomestila stroškov nastane v osmih dneh po izteku roka za vložitev ugovora zoper odredbo, če ugovor ni vložen. Če je ugovor zoper odredbo vložen, pa ga Inštitut zavrne ali zavrže, nastane ta obveznost v osmih dneh po dnevu vročitve odločbe, s katero je bil ugovor zavrnjen oziroma zavržen. Če je ukrep nadzora izrečen z odločbo, nastane ta obveznost v osmih dneh po vročitvi odločbe.«.
Vinko Perčič l.r.
Predsednik sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Št. 13/06
Ljubljana, dne 10. maja 2006

AAA Zlata odličnost