Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3051. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja, stran 7607.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 14. člena in 25. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
1. člen
V 1. členu Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04) se za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: merilo)« postavi vejica in doda besedilo »postopkov ugotavljanja skladnosti iz 38. člena Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06) (v nadaljnjem besedilu: postopki ugotavljanja skladnosti)«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti iz 38. člena Pravilnika o merilnih instrumentih je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 12. člena Pravilnika o merilnih instrumentih.«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se v tretji alineji za besedo »postopka« dodata besedi »ugotavljanja skladnosti,«, beseda »overovitve« pa se nadomesti z besedo »overitve«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»K zahtevi je treba priložiti:
1. zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in vseh dokumentov sistema kakovosti, ki se nanašajo na postopek ugotavljanja skladnosti, postopek prve overitve ali overitve in
2. veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o zahtevah za:
– usposobljenost kontrolnih organov, če se zahteva nanaša na izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po modulu A1, modulu C1, modulu F ali modulu F1 iz priloge II k Pravilniku o merilnih instrumentih (v nadaljnjem besedilu: Priloga II), prvih overitev ali overitev,
– organe za certificiranje proizvodov, če se zahteva nanaša na izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po modulu B ali modulu G iz Priloge II,
– certificiranje sistemov kakovosti, če se zahteva nanaša na izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po modulu D, modulu D1, modulu E, modulu E1 ali modulu H iz Priloge II,
– organe za certificiranje proizvodov in v skladu s standardom o zahtevah za certificiranje sistemov kakovosti, če se zahteva nanaša na izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po modulu H1 iz Priloge II.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če se zahteva za imenovanje nanaša tudi na dejavnost preskušanja, je potrebno zahtevi za imenovanje priložiti tudi veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom, ki vsebuje splošne zahteve za preskusne laboratorije.«.
4. člen
V drugem in četrtem odstavku 5. člena se za besedo »pravilnika« doda besedilo »oziroma 12. člena Pravilnika o merilnih instrumentih«.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »na podlagi mnenja komisije«.
6. člen
V 7. členu se v prvi alineji za besedo »overitev« doda besedilo »ali postopka ugotavljanja skladnosti«, v drugi alineji pa se beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se beseda »šestih« nadomesti z besedo »treh«.
V drugem odstavku se besedilo »o postopku« nadomesti z besedilom »veljajo za postopek«.
8. člen
V prvem odstavku 9. člena se v drugi alineji za besedo »izvajati« doda besedilo »postopke ugotavljanja skladnosti,«.
Besedilo tretje alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja.«.
9. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »izvajanja« doda besedilo »postopkov ugotavljanja skladnosti,«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-10/2006
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2006-3211-0064
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti