Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3050. Pravilnik o javljanju podatkov za seme kmetijskih rastlin in registraciji pogodb za razmnoževanje semen v državah nečlanicah, stran 7605.

Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 ZdZPKG in 20/06) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o javljanju podatkov za seme kmetijskih rastlin in registraciji pogodb za razmnoževanje semen v državah nečlanicah
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pristojni organ za javljanje podatkov, ter registracijo pogodb o razmnoževanju semen določenih vrst kmetijskih rastlin v državah nečlanicah za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 2081/2004 z dne 6. decembra 2004 o določitvi pravil za sporočanje informacij, potrebnih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 o skupni ureditvi trga za semena (UL L, št. 360, z dne 6. 12. 2004, str. 6)., z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2081/2004),
– Uredbe Komisije (EGS) št. 2514/78, z dne 26. oktobra 1978, o registraciji pogodb v državah članicah o razmnoževanju semen v državah nečlanicah (UL L št. 301, z dne 28. 10. 1978, str. 10), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2514/78).
2. člen
(pristojni organ)
Za sporočanje podatkov iz 1. člena Uredbe 2081/2004 je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
3. člen
(javljanje ministrstvu)
(1) Podatke iz Priloge Uredbe 2081/2004 morajo dobavitelji semena javiti Ministrstvu najkasneje 10 delovnih dni pred rokom navedenim v Prilogi Uredbe 2081/2004. Dobavitelji, ki niso pridelovalci in/ali organizatorji semenske proizvodnje javijo samo podatek iz 6. točke Priloge uredbe 2081/2004.
(2) Podatke iz točk 1–3 iz Priloge Uredbe 2081/2004 za namene kontrole pravilnosti podatkov javi Ministrstvu organ za potrjevanje, ki je imenovan s strani Ministrstva v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, najkasneje 15 delovnih dni pred rokom navedenim v Prilogi Uredbe 2081/2004.
5. člen
(način sporočanja podatkov)
Sporočanje podatkov Ministrstvu je možno v pisni obliki po pošti ali faksu in v elektronski obliki preko elektronske pošte.
6. člen
(registracija pogodb o razmnoževanju semen(a) v državah nečlanicah)
(1) Dobavitelji, ki organizirajo pridelavo semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin, ki so navedene v Prilogi Uredbe 2514/78, v državah nečlanicah in požeto celotno količino semena ali samo del te količine nameravajo uvoziti v Evropsko skupnost, so dolžni registrirati pogodbe o razmnoževanju semen v državah nečlanicah pri Ministrstvu.
(2) Vrste kmetijskih rastlin in roki do katerih je potrebno registrirati pogodbe o razmnoževanju semen v državah nečlanicah so navedeni v Prilogi Uredbe 2514/78.
(3) Registracijo pogodbe o razmnoževanju semen v državah nečlanicah dobavitelj izvede tako, da do rokov navedenih v Prilogi Uredbe 2514/78 pošlje na Ministrstvo izpolnjen obrazec iz Priloge I., ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-81/2005
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2005-2311-0177
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano