Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3049. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije, stran 7605.

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo, 100/05 – odl. US in 39/06), prvega odstavka 277. člena in prvega odstavka 341. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 109/02 in 32/04) se v 10. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na posebno zahtevo davčnega ali carinskega organa pošlje AJPES, v petih dneh po prejemu zahteve, podatke iz letnega poročila posameznega poslovnega subjekta še pred roki, določenimi v prvem odstavku tega člena.«.
2. člen
V 12. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov mesečno, do 25. v mesecu za pretekli mesec;«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-4/2006/13
Ljubljana, dne 20. junija 2006
EVA 2006-1611-0077
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance