Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3046. Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem, stran 7598.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa način zagotavljanja plačane pravne pomoči javnemu uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenec), če je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Vlagatelj je javni uslužbenec, ki v skladu s to uredbo zaprosi za zagotovitev pravne pomoči.
2. Upravičenec do pravne pomoči je javni uslužbenec, ki mu je s sklepom predstojnika odobrena plačana pravna pomoč.
3. Plačana pravna pomoč je pravica upravičenca, da mu delodajalec povrne stroške kazenskega oziroma civilnega postopka, in sicer stroške izvajalca pravne pomoči, stroške, ki nastanejo v zvezi z izvedbo dokazov ter stroške sodnih taks v skladu z določili te uredbe. Upravičencu pripada povrnitev stroškov zastopanja izvajalca pravne pomoči v višini, določeni v posebnem delu Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), ne pa tudi povračilo plačila odvetniške storitve, dogovorjene s pogodbo o plačilu stroškov zastopanja v skladu z 18. členom Odvetniške tarife.
4. Izvajalec pravne pomoči je odvetnik, ki je po zakonu o odvetništvu vpisan v imenik odvetnikov, ali odvetniška družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja odvetništvo.
2. POSTOPEK VLOŽITVE VLOGE OZIROMA ZAHTEVKA TER ODLOČANJA
3. člen
Postopek za zagotovitev pravne pomoči se začne na podlagi pisne vloge oziroma zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vloga). Javni uslužbenec vlogo posreduje predstojniku.
4. člen
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse podatke, potrebne za odločitev o zahtevku za pravno pomoč. Predvsem mora vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja,
– navedbo delovnega mesta vlagatelja,
– kratek opis naloge, v zvezi s katero teče postopek in vlagatelj zahteva pravno pomoč, ter navedba razlogov in dejstev, ki dokazujejo, da je bila naloga opravljena zakonito,
– dokazilo, s katerim vlagatelj izkaže, da je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek.
5. člen
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, predstojnik v roku 3 dni od prejema vloge obvesti vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Poziv za dopolnitev vloge se pošlje vlagatelju v pisni obliki, lahko pa se mu sporoči tudi po telefonu ali ustno. O telefonskem ali ustnem sporočilu se v spisu napiše uradni zaznamek. Če vlagatelj pomanjkljivosti vloge ne odpravi v roku, ki ga določi predstojnik, se vloga s sklepom zavrže.
Pri vlogi, prejeti v elektronski obliki, se šteje, da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot podpisnik. Lastnoročni podpis vlagatelja se pridobi v nadaljnjem postopku, najkasneje v roku 5 dni po vložitvi vloge.
6. člen
Predstojnik v roku 30 dni od prejema popolne vloge odloči o vlogi za pravno pomoč s pisnim sklepom. V postopku odločanja predstojnik oceni, ali so bile javne naloge izvršene zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja javnega uslužbenca.
V obrazložitvi sklepa, s katerim se vlagatelju odobri ali zavrne pravna pomoč, je potrebno natančno opredeliti nalogo, v zvezi s katero se upravičencu odobri pravna pomoč, oziroma navesti razloge, zaradi katerih pravna pomoč ni bila odobrena.
3. IZVAJANJE PRAVNE POMOČI
7. člen
Izvajalca pravne pomoči izbere upravičenec skladno z določili Zakona o odvetništvu. Upravičenec je dolžan praviloma izbrati izvajalca v kraju svojega bivališča ali v kraju sedeža sodišča, pri katerem poteka kazenski ali odškodninski postopek.
8. člen
Delodajalec plačuje upravičencu vse stroške odobrene pravne pomoči iz 3. točke 2. člena te uredbe na podlagi pisnih zahtevkov in ustrezne dokumentacije.
Če upravičenec želi, da delodajalec plačuje stroške pravnega zastopanja neposredno izvajalcu pravne pomoči, je dolžan predstojnika o tem pisno obvestiti. V obvestilu mora navesti naziv in naslov izvajalca pravne pomoči, davčno številko ter banko in številko računa, na katerega naj delodajalec na podlagi izdanih računov nakazuje sredstva.
Delodajalec plačuje stroške izvajalca pravne pomoči na podlagi predložitve računa s specifikacijo stroškov. Rok plačila je v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 30 dni od prejema pisnega zahtevka in računa s specifikacijo stroškov.
9. člen
Upravičenec je dolžan predstojniku v roku 15 dni po prejemu dostaviti vse procesne sodne akte in vse sodne odločitve, s katerimi se odloča v postopku, za katerega mu je bila odobrena pravna pomoč.
10. člen
Upravičenec, ki so mu na podlagi pravnomočne odločbe sodišča prisojeni stroški postopka, je dolžan delodajalcu povrniti dejansko plačane stroške pravne pomoči, vendar največ do višine prejetih stroškov pravne pomoči. Rok za vračilo povrnjenih stroškov delodajalcu je največ 15 dni od prejema.
Če upravičenec v postopku ne uspe, ni dolžan povrniti stroškov plačane pravne pomoči.
4. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2006/10
Ljubljana, dne 29. junija 2006
EVA 2006-3111-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik