Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3045. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, stran 7594.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena ter 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
(2) Ta uredba je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji za izvajanje javne službe, koncesijski akt.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. izrabljena avtomobilska guma je avtomobilska guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči. Izrabljene avtomobilske gume so odpadne gume osebnih, poltovornih in tovornih vozilih, delovnih strojev iz skupine odpadkov s klasifikacijsko številko 16 01 03 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in druga odpadna guma, ki je po sestavi podobna avtomobilskim gumam. Izrabljena avtomobilska guma je tudi tista avtomobilska guma, ki jo končni uporabnik avtomobilskih gum vrne distributerju avtomobilskih gum v okviru reklamacije zaradi kakovosti dostavljenega blaga;
2. predelava so postopki predelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
3. recikliranje je ponovna uporaba odpadnih materialov v proizvodnem procesu za isti ali drug namen, razen za pridobivanje energije;
4. predelava izrabljenih avtomobilskih gum je recikliranje izrabljenih avtomobilskih gum ali njihova uporaba kot gorivo ali drugo pridobivanje energije. Za recikliranje avtomobilskih izrabljenih gum se šteje tudi uporaba v drobilnikih zdrobljenih izrabljenih avtomobilskih gum kot gradbenega materiala in uporaba na manjše kose razrezanih avtomobilskih gum pri prekrivanju ali tesnjenju odlagališča odpadkov v skladu predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov;
5. obnova izrabljenih avtomobilskih gum je katerikoli postopek, pri katerem se sestavni deli izrabljenih avtomobilskih gum uporabijo za namen, za katerega so bili proizvedeni;
6. povzročitelj izrabljenih avtomobilskih gum (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadkov) je vsaka fizična ali pravna oseba:
– ki je imetnik izrabljene avtomobilske gume, razen če izrabljene avtomobilske gume obnavlja za namen dajanja obnovljenih avtomobilskih gum v promet ali zaradi lastne uporabe ali jih pridobi od izvajalca javne službe, uvozi iz tretjih držav ali pridobi iz držav članic Evropske unije za njihovo predelavo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– pri kateri zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim, stalno ali občasno nastajajo izrabljene avtomobilske gume;
7. prevzemno mesto je prostor, kjer povzročitelj odpadkov izrabljene avtomobilske gume, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti, začasno skladišči do trenutka, ko jih izvajalec javne službe prevzame;
8. zbirni center je objekt ali del objekta, ki ga upravlja izvajalec javne službe in je urejen za razvrščanje, skladiščenje in pripravo zbranih izrabljenih avtomobilskih gum ter izvedbo drugih aktivnosti, povezanih z njihovim oddajanjem v predelavo.
II. PREDMET IN OBMOČJE KONCESIJE
3. člen
(1) Javna služba se izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Storitve javne službe so:
– prevzemanje izrabljenih avtomobilskih gum, ki jih oddajajo izvajalcu javne službe uporabniki storitev javne službe,
– zbiranje, razvrščanje, skladiščenje pred predelavo ter priprava izrabljenih avtomobilskih gum za predelavo in
– zagotavljanje predelave in oddaja v predelavo izrabljenih avtomobilskih gum.
(2) Uporabniki storitev javne službe so povzročitelji odpadkov.
4. člen
(1) Koncesijo za Republiko Slovenijo, ki je koncedent, podeljuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Koncesija se podeli enemu ali več koncesionarjem pod pogojem, da so sposobni zagotavljati izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami v obsegu, ki ga določa ta uredba.
(3) Koncesija se podeli za celotno območje Republike Slovenije.
(4) Na območju iz prejšnjega odstavka lahko pridobi koncesijo več koncesionarjev.
III. OBSEG IZVAJANJA KONCESIJE
5. člen
(1) Koncesionar mora redno prevzemati izrabljene avtomobilske gume na prevzemnih mestih pri uporabnikih storitev javne službe.
(2) Koncesionar mora imeti na območju Republike Slovenije najmanj en zbirni center.
(3) Koncesionar mora zagotoviti, da se od uporabnikov storitev javne službe prevzete izrabljene avtomobilske gume predelujejo v Republiki Sloveniji ali v tujini redno in brez zastojev, ki bi povzročili kopičenje izrabljenih avtomobilskih gum, z zmogljivostjo predelave, ki ni manjša od 15.000 ton izrabljenih avtomobilskih gum letno.
(4) Če se letna količina izrabljenih avtomobilskih gum, ki jih uporabniki storitev javne službe oddajo koncesionarju, poveča, mora koncesionar na zahtevo koncedenta zagotoviti dodatne možnosti predelave izrabljenih avtomobilskih gum.
(5) Roki, v katerih se mora zagotoviti dodatne možnosti predelave izrabljenih avtomobilskih gum, in drugi pogoji v zvezi z dodatno predelavo, se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR, IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
(1) Pridobivanje koncesionarjev za izvajanje storitev javne službe se opravi z javnim razpisom.
(2) O izbiri koncesionarjev odloči vlada z upravno odločbo.
7. člen
(1) Koncesija se lahko podeli osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– imeti mora zaposlene, ki so usposobljeni za ravnanje z vozili in opremo za zbiranje, skladiščenje in oddajo izrabljenih avtomobilskih gum v predelavo,
– razpolagati mora z vozili in opremo za zbiranje, skladiščenje in oddajo izrabljenih avtomobilskih gum v predelavo,
– imeti mora najmanj en zbirni center v Republiki Sloveniji,
– razpolagati mora z dokazili o pravici do uporabe zmogljivosti za postopke nadaljnje predelave izrabljenih avtomobilskih gum iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe,
– razpolagati mora z opremo za pošiljanje podatkov o ravnanju z odpadnimi avtomobilskimi gumami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ponudnik koncesije mora v svoji ponudbi podrobno opredeliti izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(1) Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo naslednja merila:
– višina ponudbene cene za storitve prevzemanja, zbiranja in skladiščenja izrabljenih avtomobilskih gum v zbirnem centru, preračunana na enoto mase prevzetih izrabljenih avtomobilskih gum,
– višina ponudbene cene za storitve predelave izrabljenih avtomobilskih gum,
– višina ponujenih finančnih jamstev za predelavo izrabljenih avtomobilskih gum,
– postopek ponujene predelave izrabljenih avtomobilskih gum,
– količina izrabljenih avtomobilskih gum, ki jih ponudnik lahko prevzame od uporabnikov storitev javne službe,
– zmogljivost zbirnega centra,
– čas vzpostavitve javne službe.
(2) Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) V javnem razpisu za izbor koncesionarja se za vsak postopek predelave določita referenčna cena in delež, ki ga ima ta postopek predelave znotraj meril za izbor koncesionarja, pri čemer se upošteva, da ima recikliranje izrabljenih avtomobilskih gum prednost pred uporabo kot gorivo ali drugim pridobivanjem energije, če tehnologija recikliranja prispeva k uveljavljanju novih okoljskih tehnologij.
(4) Podatke o referenčni ceni za posamezni postopek predelave, o možnosti uporabe posameznega postopka predelave in o prispevku posamezne tehnologije postopka predelave k uveljavljanju novih okoljskih tehnologij iz prejšnjega odstavka pridobi koncedent na podlagi zbiranja ponudb, s katerimi bo zbral podatke in določil merila za izvedbo javnega razpisa za izbor najprimernejših in na trgu dostopnih postopkov predelave izrabljenih avtomobilskih gum.
(5) Izbor podatkov in meril iz prejšnjega odstavka opravi ministrstvo, pristojno za okolje.
9. člen
(1) Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini javnega razpisa.
(2) Nepravilne, nepopolne ali nesprejemljive ponudbe se izločijo iz nadaljnjega postopka izbire koncesionarja.
(3) Če koncedent pridobi le eno ponudbo oziroma nepravilne, nepopolne ali nesprejemljive ponudbe, se razpis ponovi.
(4) Razlogi, zaradi katerih se ponudba šteje za nesprejemljivo, so naslednji:
– ponudbena cena za izvajanje storitev prevzemanja, zbiranja in skladiščenja izrabljenih avtomobilskih gum v zbirnem centru presega referenčno ceno za več kakor 10 odstotkov,
– ponudbena cena za storitev predelave presega referenčno ceno za več kakor 10 odstotkov,
– čas vzpostavitve javne službe je daljši kakor štiri mesece.
10. člen
(1) Izbiro koncesionarja opravi vlada na osnovi predloga posebne strokovne komisije, ki jo imenuje vlada.
(2) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Dva člana predlaga minister, pristojen za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister), tretjega pa minister, pristojen za finance.
(3) Predsednika strokovne komisije imenuje vlada na predlog ministra.
(4) Noben član strokovne komisije ne sme neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno, preko ministrstva, pristojnega za okolje.
(5) Predsednik strokovne komisije koordinira njeno delo in pripravi skupno poročilo o ocenjevanju ponudb za vlado.
(6) Če ne pride do oddaje koncesije iz razlogov iz prejšnjega člena, ostane tudi pri ponovljenem javnem razpisu strokovna komisija v isti sestavi.
11. člen
(1) Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo petih let.
(2) Doba iz prejšnjega odstavka se začne šteti z dnem, ko začne veljati koncesijska pogodba.
V. KONCESIJSKA POGODBA
12. člen
(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncendenta podpiše po pooblastilu vlade minister, pristojen za okolje.
(2) Najpozneje tri mesece po izboru koncesionarja koncedent koncesionarju pošlje v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku enega meseca od njenega prejema.
(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
13. člen
(1) V koncesijski pogodbi se določijo način in pogoji:
– prevzemanja izrabljenih avtomobilskih gum pri uporabnikih storitev javne službe,
– prevzemanja izrabljenih avtomobilskih gum v zbirnih centrih, ki jih zagotovi koncesionar,
– skladiščenja in priprave izrabljenih avtomobilskih gum pred predelavo,
– priprave in oddaje izrabljenih avtomobilskih gum v predelavo in
– način uveljavljanja zahtevkov plačila za opravljene storitve javne službe in roki plačila.
(2) V koncesijski pogodbi se glede predelave izrabljenih avtomobilskih gum določijo:
– način predelave izrabljenih avtomobilskih gum,
– način potrditve sprememb v načinu ali kraju predelave izrabljenih avtomobilskih gum, ki ga določi koncedent,
– višina finančnih jamstev za izvedbo predelave izrabljenih avtomobilskih gum ter način uveljavljanja jamstev,
– pogoji odvzema koncesije, če pri predelavi izrabljenih gum nastajajo zastoji, zaradi katerih pride do kopičenja izrabljenih avtomobilskih gum.
(3) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način izvajanja javne službe, če nastane višja sila pri koncesionarju, ter podrobneje opredeli odpravo posledic višje sile.
(4) Koncesijska pogodba vsebuje še druge sestavine v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
VI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA
RAZMERJA
14. člen
Koncedent lahko pred iztekom časa trajanja koncesije koncesijo odkupi v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
15. člen
(1) Koncedent lahko v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, koncesijo odvzame, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– koncesionar je podal neresnične podatke, ki so bili zahtevani v razpisu,
– koncesionar ni upošteval določb predpisov, koncesijske pogodbe ali okoljevarstvenih dovoljenj,
– koncesionar ni vodil posebnega računovodstva in drugih evidenc zaradi izvajanja nadzora ali ni posredoval predpisanih podatkov pristojnim državnim organom,
– koncesionar ne izpolnjuje več splošnih ali posebnih pogojev, ki so določeni za pridobitev koncesije,
– pride do stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– koncesionar ne začne izvajati javne službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi, oziroma koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe v roku, določenem v 12. členu te uredbe.
(2) Pogoji in medsebojne pravice ter obveznosti zaradi odvzema koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
VII. FINANČNO JAMSTVO
16. člen
(1) Koncesionar mora najpozneje 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo finančno jamstvo s trajanjem enega leta. Višino finančnega jamstva, ki ne sme biti nižja od stroškov izvajanja storitev predelave izrabljenih avtomobilskih gum v količini, ki nastanejo v obdobju šestih mesecev, določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
(2) Najpozneje 15 dni pred potekom finančnega jamstva mora koncesionar predložiti koncedentu novo finančno jamstvo. Če tega ne stori, lahko koncedent vnovči finančno jamstvo. Finančno jamstvo lahko koncedent unovči tudi, če koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti glede kakovosti in količine ali če preneha izvajati dejavnost iz razlogov, ki so na njegovi strani.
VIII. IZVAJANJE KONCESIJE
17. člen
(1) Izvajanje javne službe mora potekati tako, da se zagotavlja za uporabnike storitev javne službe stalna in pravočasna storitev.
(2) Koncesionar mora redno in nemoteno izvajati javno službo v celotnem obdobju trajanja koncesije s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi.
18. člen
(1) Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev.
(2) Če koncesionar po preteku enega meseca od začetka stavke ne more zagotoviti izvajanja javne službe, mora dati koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte in naprave ter vozila za izvajanje javne službe, ki so opredeljeni v koncesijski pogodbi.
IX. STROŠKI
19. člen
(1) Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je podeljena na podlagi te uredbe.
(2) Stroški koncesionarja iz prejšnjega odstavka obsegajo predvsem:
– stroške prevzemanja, zbiranja in razvrščanja izrabljenih avtomobilskih gum,
– stroške skladiščenja v zbirnem centru,
– stroške oddaje izrabljenih avtomobilskih gum v predelavo in
– stroške zagotavljanja predelave prevzetih izrabljenih avtomobilskih gum.
(3) Koncesionar mora dajati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za oceno stroškov storitev javne službe.
X. PRENOS KONCESIJE
20. člen
(1) Koncesionar lahko za opravljanje nekaterih del javne službe najame drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec).
(2) Ponudnik mora v postopku izbire koncesionarja že v svoji ponudbi navesti ime podizvajalca.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko koncesionar vključi podizvajalca v izvajanje storitev javne službe tudi po podpisu koncesijske pogodbe, če je to predvideno v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. V nasprotnem primeru je vključitev podizvajalca v izvajanje storitev javne službe možna samo z dovoljenjem koncedenta.
21. člen
(1) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na izvajanje javne službe.
(2) Za izvajanje koncesionirane javne službe mora voditi posebno ločeno računovodstvo in druge evidence, ki omogočajo finančni in drug nadzor nad poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.
(3) Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
(4) Podrobnejši pogoji za izvajanje javne službe in način njenega izvajanja se lahko določijo v koncesijski pogodbi.
XI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
22. člen
(1) Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse povzročitelje odpadkov.
(2) Uporabnik storitev javne službe, pri katerem zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim nastajajo izrabljene avtomobilske gume v količini več kot 10 ton letno, mora urediti prevzemno mesto, s katerega izvajalec javne službe redno prevzema izrabljene avtomobilske gume.
(3) Uporabnik storitev javne službe, pri katerem zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim nastajajo izrabljene avtomobilske gume v količini manj kakor 10 ton in več kot 200 kilogramov letno, mora urediti začasno hrambo izrabljenih avtomobilskih gum. Izvajalec javne službe jih mora najmanj enkrat letno prevzeti.
(4) Uporabnik storitev javne službe, pri katerem zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim nastajajo izrabljene avtomobilske gume v količini 200 kilogramov letno ali manj, ter drugi imetniki izrabljenih avtomobilskih gum morajo oddajati koncesionarju izrabljene avtomobilske gume v zbirnih centrih ali pa jih prepuščati koncesionarju na najbližjem ali zaradi drugih razlogov najprimernejšem prevzemnem mestu, če se z upravljavcem prevzemnega mesta o tem dogovorijo.
(5) Uporabniki storitev javne službe, ki opravljajo dejavnost vzdrževanja ali popravljanja motornih vozil ali motornih koles, morajo za izrabljene avtomobilske gume sami zagotoviti ravnanje v skladu s tem členom, razen če jih prevzame imetnik motornega vozila ali motornega kolesa, kar potrdi s podpisom na računu za opravljene storitve vzdrževanja ali popravljanja.
23. člen
Uporabniki storitev javne službe so dolžni dopustiti in omogočiti nadzor inšpektorjem, pristojnim za varstvo okolja.
XII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
24. člen
Viri financiranja javne službe so sredstva ministrstva, pristojnega za okolje, določena v državnem proračunu za izvajanje javne službe po tej uredbi.
25. člen
(1) Ceno storitev javne službe določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Cena iz prejšnjega odstavka je oblikovana na podlagi ponudbene cene za izvajanje storitev prevzemanja, zbiranja in skladiščenja izrabljenih avtomobilskih gum v zbirnem centru in cene za predelavo izrabljenih avtomobilskih gum izbranega koncesionarja iz prijave na javni razpis.
(3) Če je bilo na istem javnem razpisu izbranih več koncesionarjev, se za ceno storitev javne službe določi ponudbena cena za izvajanje storitev prevzemanja, zbiranja in skladiščenja izrabljenih avtomobilskih gum v zbirnem centru tistega izbranega kandidata, ki je ponudil za te storitve javne službe najnižjo ceno, in za posamezni postopek predelave izrabljenih avtomobilskih gum tistega izbranega kandidata, ki je ponudil za ta postopek predelave najnižjo ceno.
XIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje uporabnik storitev javne službe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbami 22. in 23. člena te uredbe.
(2) Z globo od 40 eurov do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje uporabnik storitev javne službe, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju z določbami 22. in 23. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba uporabnika storitev javne službe iz prvega odstavka tega člena.
XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(1) Koncesije, ki so bile podeljene do uveljavitve te uredbe v skladu z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Uradni list RS, št. 48/02), ostanejo v veljavi do izteka petletnega obdobja izvajanja koncesije kot koncesije, podeljene v skladu z določbami te uredbe, oziroma do sklenitve koncesijske pogodbe po tej uredbi, če izbor koncesionarjev v skladu z določbami te uredbe ne bo zaključen do izteka petletnega obdobja izvajanja koncesij, ki so bile podeljene do uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na določbe 24. člena te uredbe so za storitve javne službe, opravljene do 1. avgusta 2006, viri financiranja koncesionirane javne službe po tej uredbi plačila uporabnikov storitev javne službe za opravljene storitve koncesionarja.
(3) Uporabniki storitev javne službe morajo do roka iz prejšnjega odstavka plačevati koncesionarju opravljeno storitev javne službe ob oddaji izrabljenih avtomobilskih gum po ceni, ki jo je vlada določila v skladu z določbami Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Uradni list RS, št. 48/02) v koncesijski pogodbi.
(4) Do določitve cene za opravljanje storitev javne službe v skladu s 25. členom te uredbe se za plačilo storitev javne službe, opravljenih po 1. avgustu 2006, uporablja cena iz prejšnjega odstavka.
29. člen
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se:
– v prvem odstavku 27. člena te uredbe namesto zneska »4.000 eurov« uporablja znesek »1.000.000 tolarjev« in namesto zneska »40.000 eurov« znesek »10.000.000 tolarjev«,
– v drugem odstavku 27. člena te uredbe namesto zneska »40 eurov« znesek »10.000 tolarjev« in namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000 tolarjev«,
– v tretjem odstavku 27. člena te uredbe namesto zneska »1.200 eurov« uporablja znesek »300.000 tolarjev« in namesto zneska »4.100 eurov« znesek »1.000.000 tolarjev«.
30. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Uradni list RS, št. 48/02).
31. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2006/7
Ljubljana, dne 29. junija 2006
EVA 2006-2511-0135
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost