Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem, stran 6955.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 92/91 EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 348 z dne 28. 11. 1992, str. 9).«
2. člen
V 6. členu dosedanji prvi odstavek postane drugi in dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 47. člena se za besedo »električna« dodata besedi »ali strojna«, beseda »nahaja« pa se nadomesti z besedo »nahajata«.
4. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tehnični vodja izvajalca rudarskih del mora zagotoviti sistematično vzdrževanje, pregledovanje in preskušanje strojne in električne opreme ter naprav, za kar sprejme delovna navodila v pisni obliki.«
5. člen
Za drugim odstavkom 58. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primerih iz drugega odstavka mora biti na delovišču prisotno zadostno število delavcev, ki so usposobljeni za uporabo osebne varovalne opreme, ki mora biti ustrezno shranjena in vzdrževana.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za petim odstavkom 83. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Kadar so prostori, v katerih so prhe in umivalniki ločeni od garderob, mora biti mogoča komunikacija med njimi.«
7. člen
Za četrtim odstavkom 85. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Oprema za prvo pomoč mora ustrezati vrsti opravljene dejavnosti. Zagotovljen mora biti eden ali več prostorov za prvo pomoč. V teh prostorih morajo biti obešena jasno vidna navodila za prvo pomoč ob poškodbah.«
8. člen
V drugem stavku 88. člena se besedi »istem delovišču« nadomestita z besedama »različnih deloviščih«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 007-106/2005
Ljubljana, dne 29. maja 2006
EVA 2006-2111-0088
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost