Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo, stran 6954.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 404 z dne 31. 12. 1992, str. 10).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 7. členu dosedanji prvi odstavek postane drugi in dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 77. člena se za besedo »drsenju« doda vejica, črta beseda »in« in doda besedilo »delovni prostor pa«, beseda »izolirana« se nadomesti z besedo »izoliran«.
4. člen
V 80. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Na lahko dostopnem in vidnem mestu morajo vrata imeti napravo za zaustavitev v sili, narejena morajo biti tako, da ob izpadu energije omogočajo ročno odpiranje, če se ne odprejo samodejno.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 007-106/2005
Ljubljana, dne 29. maja 2006
EVA 2006-2111-0086
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina