Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2798. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, stran 6951.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne
in elektronske opreme
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne elektronske in električne opreme (Uradni list RS, št. 32/06) se v 5. členu v drugem odstavku črta beseda »pravna«.
2. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka obračun okoljske dajatve in ga predložijo carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za april, maj in junij tekočega leta, do 20. oktobra tekočega leta za julij, avgust, september tekočega leta, do 20. januarja tekočega leta za oktober, november in december preteklega leta in do 20. aprila tekočega leta za januar, februar in marec tekočega leta.«.
3. člen
V 8. členu se na koncu odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko službo.«.
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki EE opremo, za katero je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jo izvozi.«.
V drugem odstavku se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in je bila električna in elektronska oprema iznesena iz ozemlja RS ali izvožena iz območja EU.«.
5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v četrti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– ne razpolaga z dokumenti, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2006.
Št. 00719-37/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina