Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2797. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, stran 6950.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06) se v 3. členu pika na koncu 6. točke nadomesti s podpičjem in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. nevarno blago je blago, katerega prodajna embalaža je v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, opremljena z oznako »T«, »T+« ali »N« in ki opozarja končnega uporabnika, da je blago strupeno, zelo strupeno oziroma okolju nevarno.«.
2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku črta beseda »pravna«.
Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali če letna količina embalaže ne presega 10.000 kg in ne gre za prodajno embalažo, v katero je embalirano nevarno blago.«.
3. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka obračun okoljske dajatve in ga predložijo carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za april, maj in junij tekočega leta, do 20. oktobra tekočega leta za julij, avgust, september tekočega leta, do 20. januarja tekočega leta za oktober, november in december preteklega leta in do 20. aprila tekočega leta za januar, februar in marec tekočega leta.«.
4. člen
V 8. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko službo.«.
5. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku besedilo »Priloge 4« nadomesti z besedilom »Priloge 3«.
6. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico ali jih izvozi iz območja EU.«.
V drugem odstavku se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU.«.
7. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v četrti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– ne razpolaga z dokumenti, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.«.
8. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na število enot obremenitve, ki je določeno v 2. delu priloge 1 te uredbe v preglednici A za plastiko iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov in v preglednici B za krožnike ali kozarce za enkratno uporabo, škatle za hrano, vrečke za sendviče ali vrečke za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za hrano iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, je število enot obremenitve za 1 kg embalaže iz plastike iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov v letu 2006, 2007, 2008, 2009 in v letu 2010 enako 1.«.
9. člen
V prilogi 1 se v 2. delu besedilo spremeni tako, da se glasi:
  »A) Enote obremenitve za posamezno vrsto embalaže
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
| |Vrsta embalaže                       |   Število|
| |                              |    EO/kg|
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|1 |Papir, karton in lepenka                  |      1|
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|2 |Plastika: polimeri iz vinil kloridov ali drugih      |    1.500|
| |halogeniranih olefinov                   |       |
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|3 |Plastika iz drugih snovi                  |      1|
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|4 |Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz|      1|
| |lesa, druga lesena embalaža in njeni deli         |       |
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|5 |Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže        |      1|
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|6 |Steklo                           |      1|
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
|7 |Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali     |      1|
| |biološkega izvora                     |       |
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
Embalaža iz sestavljenih materialov se razvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A, ki je glede na količino materiala prevladujoča
  B) Enote obremenitve za predmete iz 1. dela te priloge
+--+---------------------------------------------------------------+---------+
| |Vrsta embalaže                         | Število|
| |                                |  EO/kg|
+--+---------------------------------------------------------------+---------+
|1 |Krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla za hrano,   |    1|
| |vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga |     |
| |iz papirja                           |     |
+--+---------------------------------------------------------------+---------+
|2 |Krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla za hrano,   |  1.500|
| |vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga |     |
| |ter folije za hrano iz plastike: polimeri iz vinil kloridov  |     |
| |ali drugih halogeniranih olefinov               |     |
+--+---------------------------------------------------------------+---------+
|3 |Krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla za hrano,   |    1|
| |vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga |     |
| |ter folije za hrano iz plastike iz drugih snovi        |     |
+--+---------------------------------------------------------------+---------+
|4 |Embalaža iz 1., 2. in 3. vrstice te tabele iz drugih      |    1|
| |materialov                           |     |
+--+---------------------------------------------------------------+---------+
                                      «.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2006.
Št. 00719-36/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0115
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti