Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2790. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, stran 6942.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 7/03 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pristojbinah Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
1. člen
(višina pristojbin)
Višina pristojbin, ki se plačujejo za pridobitev in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine, je naslednja:
                            tolarjev
1. PATENT
1.1 Prijavna pristojbina, vključno z veljavnostjo
  za prva tri leta                   26.400
1.2 Vzdrževanje veljavnosti:
  3. leto za evropski patent              7.200
  4. leto                        8.400
  5. leto                       10.080
  6. leto                       12.000
  7. leto                       14.400
  8. leto                       16.800
  9. leto                       19.200
  10. leto                       26.400
  11. leto                       37.200
  12. leto                       48.000
  13. leto                       56.400
  14. leto                       66.000
  15. leto                       74.400
  16. leto                       93.600
  17. leto                      122.400
  18. leto                      157.200
  19. leto                      208.800
  20. leto                      264.000
1.3 Dodatne zahteve:
1.3.1 Poprava ali dopolnitev zahteve za priznanje
   prednostne pravice                  7.200
1.3.2 Vzpostavitev prednostne pravice          10.800
1.3.3 Izdaja ugotovitvene odločbe            20.400
1.3.4 Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo
   ugotovitvene odločbe                261.600
1.4 Sporazum o razširitvi evropskih patentov
  na Slovenijo oziroma Evropska patentna konvencija
1.4.1 Objava prevoda                   24.000
1.4.2 Ponovna objava prevoda               14.400
1.4.3 Sprememba evropske prijave v nacionalno      26.400
2. DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT
2.1 Prijavna pristojbina                100.800
2.2 Pristojbine za vzdrževanje veljavnosti:
  1. leto                       408.000
  2. leto                       504.000
  3. leto                       600.000
  4. leto                       720.000
  5. leto                       816.000
3. MODEL
3.1 Prijavna pristojbina, vključno s pristojbino
  za vzdrževanje za prvih 5 let
3.1.1 za en videz izdelka                19.200
3.1.2 za vsak dodaten videz izdelka pri prijavi,
   ki se nanaša na več videzov izdelkov        15.600
3.2 Vzdrževanje veljavnosti:
3.2.1 za naslednjih pet let za vsak posamezen
   videz izdelka                    16.800
3.3 Model Skupnosti
3.3.1 Pristojbina za pošiljanje prijave Uradu
   za usklajevanje na notranjem trgu
   (znamke in modeli) Evropske unije          12.000
4. ZNAMKA
4.1 Prijavna pristojbina
4.1.1 za vključno tri razrede              24.000
4.1.2 za vsak naslednji razred              4.800
4.1.3 za kolektivno znamko do vključno
   treh razredov                    60.000
4.1.4 za vsak naslednji razred              12.000
4.2 Pristojbina za registracijo znamke, vključno
  z veljavnostjo za prvih 10 let oziroma za obnovo
  znamke za 10 let:
4.2.1 za tri razrede                   36.000
4.3.2 za vsak naslednji razred              12.000
4.4 Dodatne zahteve:
4.4.1 Razvrstitev ali poprava klasifikacije
   (za vsako blago oziroma storitev)          1.200
4.4.2 Ugovor zoper registracijo             18.000
4.5 Mednarodna registracija
4.5.1 Zahteva za mednarodno registracijo         14.400
4.5.2 Ugovor zoper registracijo mednarodne
   znamke                       20.400
4.6 Znamka Skupnosti
4.6.1 Pristojbina za pošiljanje prijave Uradu
   za usklajevanje na notranjem trgu
   (znamke in modeli) Evropske unije          12.000
5. TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ
5.1 Pristojbina za registracijo
  (vključuje prijavo, vzdrževanje, objavo, listino)  60.000
6. REGISTER
6.1 Vpis vsake spremembe v register            9.600
6.2 Vpis delnega prenosa pravice v register       16.800
7. DRUGE PRISTOJBINE
7.1 Zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi      24.000
7.2 Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje        36.000.
2. člen
(mednarodne pristojbine za PCT prijave)
(1) Pristojbina za posredovanje mednarodne patentne prijave, vložena pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93), znaša 22.000 tolarjev.
(2) Pristojbine za mednarodno patentno prijavo, ki so določene v švicarskih frankih ali evrih s Pravilnikom za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov, se plačujejo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
3. člen
(načini plačevanja pristojbin)
(1) Pristojbine iz 1. in 2. člena te uredbe se plačujejo:
– z nakazilom na račun
– s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali
– v gotovini oziroma z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada.
(2) Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom nosi plačnik.
(3) Pri blagajni urada se lahko plačajo pristojbine v gotovini v višini do 100.000 tolarjev.
(4) Številka računa za plačilo pristojbin iz 1. člena te uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani, je 01100-1000307004.
(5) Številka računa za plačilo pristojbine iz 2. člena te uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani, je št. 01100-6300109972.
4. člen
(datum plačila)
(1) Če se pristojbina plača na račun iz četrtega ali petega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila pristojbine šteje datum priliva na račun.
(2) Če se pristojbina plača s pisnim nalogom iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila šteje datum prejema naloga za plačilo z depozita oziroma, če ob prejemu naloga na depozitu ne bo dovolj sredstev, datum priliva manjkajočih sredstev.
(3) Če se pristojbina plača v gotovini ali z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada, se kot datum plačila pristojbine šteje datum plačila pri blagajni urada.
(4) Ne glede na način plačila mora plačnik nedvoumno obvestiti urad o namenu plačila oziroma o številki predmeta, za katerega se plačuje pristojbina, sicer se kot datum plačila šteje datum, ko urad ugotovi, katera pristojbina in za kateri predmet je plačana.
5. člen
(pisna zahteva za odprtje depozita)
(1) Urad na podlagi pisne zahteve, ki se pošlje po redni ali elektronski pošti, odpre depozit. Zahteva za odprtje depozita mora vsebovati:
– navedbo, da se zahteva odprtje depozita,
– številko računa, za katerega se zahteva odprtje depozita,
– podatke o imetniku depozita,
– podatke o pooblaščenih osebah in obsegu pooblastila,
– naslov za komuniciranje (telefon, telefaks, naslov).
(2) Urad obvesti imetnika depozita o odprtju depozita in o številki, pod katero urad vodi depozit.
6. člen
(vplačevanje na depozit)
Poleg neposrednega vplačila se lahko na depozit s pisnim nalogom prenesejo tudi vsa sredstva, ki jih je imetnik depozita vplačal in do katerih urad ni upravičen.
7. člen
(nalog za plačilo z depozita)
(1) Nalog za plačilo z depozita mora vsebovati:
– navedbo, da se za plačilo uporabijo sredstva z depozita,
– podatke o imetniku depozita in številko depozita,
– predmet, znesek in namen plačila,
– podatke o nalogodajalcu in njegov podpis.
(2) Pisni nalog mora biti poslan uradu po pošti, telefaksu ali elektronski poti.
8. člen
(depozit)
(1) Urad vodi evidenco prilivov na depozit in plačil z njega ter najmanj enkrat na mesec pošlje imetniku depozita izpis vseh transakcij na depozitu za obdobje od zadnjega poslanega izpiska. Imetnik depozita mora o odkritih nepravilnostih nemudoma obvestiti urad.
(2) Sredstva depozita se ne obrestujejo.
(3) Vodenje depozita je brezplačno.
9. člen
(zaprtje depozita)
Depozit se zapre na pisno zahtevo njegovega imetnika ali po uradni dolžnosti urada. Ob zaprtju se vsa neizkoriščena sredstva vrnejo imetniku depozita.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 110/01 in 91/02),
– Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 37/95) in
– Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 108/99).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati:
– 4. člen Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 56/05).
11. člen
(začetek veljavnost)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00713-19/2006/9
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2111-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti