Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2788. Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, stran 6938.

Na podlagi petega odstavka 11.a člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o Pravno-informacijskem sistemu
Republike Slovenije
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba podrobneje predpisuje vsebino, način upravljanja in vodenja Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravno-informacijski sistem) ter obveznosti državnih organov in Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje) v zvezi z njim kot izhajajo iz Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
(dostopnost)
Pravno-informacijski sistem je dostopen brezplačno na spletnih straneh www.pisrs.si.
3. člen
(informativni značaj)
(1) Podatki, objavljeni v pravno-informacijskem sistemu, so informativnega značaja, razen elektronske izdaje Uradnega lista Republike Slovenije, ki je uradna izdaja od 1. januarja 2006 dalje.
(2) Informativni značaj pravno-informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka pomeni, da za pravilnost in popolnost podatkov iz zbirk in registrov pravno-informacijskega sistema državni organi in javno podjetje ne prevzemajo nobene odgovornosti in da so pravno veljavni le podatki in besedila pravnih aktov, objavljenih v uradnih glasilih.
4. člen
(vsebina pravno-informacijskega sistema)
(1) Pravno-informacijski sistem je zbirka podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje register predpisov, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uradni list RS) in druge podatke o pravnem redu Republike Slovenije ter navezavo na pravne akte Evropske unije.
(2) Pravno-informacijski sistem povezuje registre in zbirke podatkov državnih organov o predpisih ter odločitvah, in sicer glede na vrsto predpisa in pristojnosti državnega organa: o njihovem načrtovanju, pripravi, postopkih sprejemanja ali izdajanja, veljavnosti, odločanju o njih ali na njihovi podlagi in njihova besedila.
(3) V pravno-informacijskem sistemu se predstavlja tudi strokovna literatura in drugi podatki, ki se navezujejo na predpise in prispevajo k seznanjanju o pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije ter drugih pravnih sistemih.
(4) Državni organi so skrbniki zbirk in registrov za svoje delovno področje, kolikor s to uredbo ni drugače določeno.
(5) Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: Služba) upravlja, vodi in koordinira pravno-informacijski sistem. Služba lahko z aktom, s katerim določi način opravljanja nalog, prenese upravljanje pravno-informacijskega sistema na javno podjetje.
5. člen
(registri in zbirke pravno-informacijskega sistema)
(1) Pravno-informacijski sistem vsebuje naslednje medsebojno povezane registre in zbirke državnih organov in javnega podjetja:
– register predpisov Republike Slovenije,
– zbirke državnih organov,
– zbirko prevodov,
– register organov in organizacij,
– zbirko elektronskih neuradnih objav Uradnega lista RS,
– zbirko elektronskih uradnih objav Uradnega lista RS,
– register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti in
– zbirko neuradnih prečiščenih besedil predpisov.
(2) Enotno identifikacijsko oznako slovenskega predpisa (v nadaljnjem besedilu: SOP) določi javno podjetje.
(3) Povezavo med zbirkami omogočajo enotne identifikacijske oznake EVA, EPA in SOP (v nadaljnjem besedilu: enotna identifikacijska oznaka predpisa).
6. člen
(register predpisov Republike Slovenije)
(1) Register predpisov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register predpisov) vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih državnih organih, o postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo.
(2) Register predpisov vsebuje naslednje podatke o predpisu:
– naslov in enotno identifikacijsko oznako predpisa,
– objavo predpisa v Uradnem listu RS,
– materialno podlago za sprejem ali izdajo predpisa,
– predpise, sprejete ali izdane na njegovi podlagi,
– vpliv predpisa na druge predpise,
– vpliv drugega predpisa na ta predpis,
– organ, ki predpis sprejema ali izdaja oziroma izvaja,
– datum sprejema, datum začetka veljavnosti in datum začetka uporabe predpisa,
– podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerim se usklajuje predpis, in povezave na spletne objave organov Evropske unije glede pravnih aktov Evropske unije,
– podatke o usklajenosti predpisa s pravnim redom Evropske unije,
– podatke o notifikaciji predpisa,
– podatke o postopkih ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije in
– druge podatke, ki obstajajo za predpis.
(3) Podatki iz registra predpisov se na spletnih straneh prikazujejo v osnovnem, strokovnem in analitičnem pogledu.
(4) Register predpisov vsebuje povezave do drugih zbirk in registrov.
(5) Državni organ, ki iz svojih zbirk podatkov posreduje podatke v register predpisov, preverja točnost podatkov, vnesenih v register predpisov, za svoje področje in sporoča skrbniku vnesene spremembe, dopolnitve in popravke.
(6) Skrbnik registra predpisov je Služba.
7. člen
(zbirke državnih organov)
Državni organi oblikujejo in vzdržujejo registre in zbirke podatkov s svojega delovnega področja, ki se prek registra predpisov povezujejo v pravno-informacijski sistem.
8. člen
(zbirka prevodov)
(1) Zbirka prevodov vsebuje podatke in besedila prevodov pomembnejših sistemskih predpisov Republike Slovenije v angleški ali drug uradni jezik Evropske unije, ki jih prevede služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za prevajanje ali državni organi, ki jih redno posredujejo v zbirko tako, da so dostopni organom, javnosti pa po opravljeni strokovno terminološki redakciji.
(2) Prevod iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov predpisa v izvirniku in prevodu, enotno identifikacijsko oznako predpisa, nedvoumno navedbo da gre za prevod, podatke o predpisu ali predpisih, ki jih prevod vsebuje (osnovni predpis, novela predpisa, uradno prečiščeno besedilo s številko objave v Uradnem listu RS, neuradno prečiščeno besedilo), obseg prevoda predpisa (celotni ali delni prevod), podatke o postopku prevajanja in opravljeni strokovno terminološki redakciji ter druge podatke.
(3) Zbirka prevodov vsebuje tudi prevode predpisov drugih držav v slovenski jezik, s katerimi razpolagajo državni organi in ki jih redno posredujejo v zbirko tako, da so dostopni organom, javnosti pa po opravljeni strokovno terminološki redakciji. Prevod vsebuje naslov v izvirniku in prevodu ter druge podatke v skladu s smiselno uporabo prejšnjega odstavka.
(4) Skrbnik zbirke prevodov je služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za prevajanje.
9. člen
(register organov in organizacij)
(1) Register organov in organizacij vsebuje državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb.
(2) Skrbnik registra organov in organizacij je ministrstvo, pristojno za upravo.
10. člen
(zbirka neuradnih objav)
(1) Zbirka neuradnih objav vsebuje izdaje Uradnega lista RS v elektronski obliki od 25. junija 1991 do 31. decembra 2005.
(2) Skrbnik zbirke neuradnih objav je javno podjetje.
11. člen
(zbirka uradnih objav)
(1) Zbirka uradnih objav vsebuje elektronske izdaje Uradnega lista RS od 1. januarja 2006.
(2) Skrbnik zbirke uradnih objav je javno podjetje.
12. člen
(register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti)
(1) Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje podatke o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Skrbnik registra predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti je javno podjetje.
13. člen
(neuradna prečiščena besedila)
Zbirka neuradnih prečiščenih besedil vsebuje prečiščena besedila veljavnih predpisov Vlade Republike Slovenije, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, nosilcev javnih pooblastil in vladnih služb, za katere ne obstajajo uradna prečiščena besedila predpisov.
14. člen
(vnos podatkov)
(1) Za vnos podatkov v registre in zbirke iz te uredbe so odgovorni pristojni organi in javno podjetje, ki upoštevajo navodila Službe ter stališča in sklepe Uredniškega odbora pravno-informacijskega sistema.
(2) Za nadzor nad vnosom podatkov in za njihovo vsebino je odgovoren predstojnik organa. Predstojnik organa določi odgovorno osebo, ki je pooblaščena in odgovorna za vnos podatkov.
15. člen
(uredniški odbor)
Uredniški odbor pravno-informacijskega sistema usmerja in nadzira razvoj pravno-informacijskega sistema in v ta namen lahko ustanovi delovno skupino, ki pripravlja predloge rešitev odprtih vprašanj, in razvojno skupino, ki pripravlja načrt razvoja pravno-informacijskega sistema. Svoje delovanje lahko uredi s poslovnikom, ki ga sprejme večina članov.
16. člen
(navodila)
Predstojnik Službe lahko izda izvedbena tehnična navodila za izvajanje te uredbe.
17. člen
(začetek objavljanja)
(1) Pravno-informacijski sistem se začne objavljati 1. januarja 2007.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je zbirka prevodov s 1. januarjem 2007 dostopna le državnim organom, od 1. januarja 2008 pa tudi javnosti.
(3) Predstojnik Službe imenuje Uredniški odbor pravno-informacijskega sistema najpozneje do 31. decembra 2006.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih (Uradni list RS, št. 34/03), uporablja pa se do 31. decembra 2006.
19. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 00701-5/2006/11
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2004-1517-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost