Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki, stran 6866.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 27. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju turistične dejavnosti društev
na območju Občine Železniki
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 40/03, 133/03 in 142/04) se v 2. členu besedilo »turistična društva in Planinsko društvo za Selško dolino Železniki« zamenja z besedilom »turistična in planinska društva«.
2. člen
Drugi in tretji stavek 4. člena se zamenjata s stavkom, ki se glasi: »Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se objavi v 15 dneh po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki v Uradnem listu RS.«
3. člen
Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »Komisija za turizem in gostinstvo opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev ter pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu; župan sprejme sklepe o sofinanciranju aktivnosti in s tem seznani odbor za gospodarske dejavnosti in občinski svet.«
4. člen
V 7. členu se pri točki 3.3.1. za besedo »natečajev« doda besedilo, ki se glasi: »(društvo lahko prijavi do 3 natečaje lokalnega ali širšega obsega)«.
Pri točki 3.4.4. se za besedo »dediščine« doda besedilo, ki se glasi: »(društvo priloži obrazložitev s terminskim in finančnim planom izvedbe akcije)«, besedilo »100 točk« pa se zamenja z besedilom »500 točk«.
Pri točki 4.1. se besedilo »50 točk« zamenja z besedilom »100 točk«.
5. člen
V 9. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sredstva nerealiziranih aktivnosti lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-4498/06
Železniki, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.