Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2732. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje, stran 6862.

Na podlagi 23. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 23. seji dne 8. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za gospodarsko cono Dobje, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 5006 julija 2005.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, dinamiko izvajanja posegov, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Tekstualni del:
– odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
– obrazložitev občinskega lokacijskega načrta,
– smernice in mnenja,
 
2. Grafični del:
– izsek iz prostorskega plana občine          M 1:5.000
– katastrski načrt                   M 1:2.880
– katastrski načrt z vrisano mejo območja         M 1:500
– ureditvena situacija                  M 1:500
– prikaz vplivov načrtovanih ureditev           M 1:500
– zasnova prometne ureditve                M 1:500
– zasnova komunalne in energetske ureditve        M 1:500
– elementi za parcelacijo in zakoličbo          M 1:500
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Dobje: 9/3, 9/2, 9/5, 2/3, 248, 12, 247, 246, 13/2, 13/1, 11/1.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
(1) Območje lokacijskega načrta je namenjeno za proizvodne, storitvene, komunalne, trgovske in gostinske dejavnosti ter za šport in rekreacijo pod pogojem, da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov na okolje ter na bivalne in delovne pogoje v območju in izven njega.
(2) Na posamezni gradbeni parceli so dopustne spremembe dejavnosti skladno z osnovno namembnostjo, opredeljeno v lokacijskem načrtu.
(3) Lokacijski načrt določa rušitev proizvodnih in stanovanjskih objektov parc. št. 248, 247 in 246 K.O. Dobje.
(4) Ureditveno območje obsega:
– gradbene parcele za gradnjo objektov ter zunanjih manipulativnih, skladiščnih in parkirnih površin,
– interno cesto s priključkom na državno cesto,
– prestavitev in kabliranje daljnovoda ter komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, objekte in naprave.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo platojev)
(1) Območje občinskega lokacijskega načrta se izvede z izravnavo in nasutjem obstoječega terena v enoten plato, ki bo usklajen z višinskim potekom interne ceste (višinska kota ceste je 390,93 m). Urejen plato mora biti nad koto poplavne vode Poljanske Sore. Zagotoviti je potrebno ustrezno utrditev nasipnih brežin.
(2) Višinske razlike terena se urejajo z blagimi brežinami, urejenimi kot zelenice in zasajene z avtohtonim drevjem in grmičevjem. Oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s plezalkami.
(3) Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, zasajene z avtohtonim drevjem in grmičevjem.
(4) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
(5) Gradbeni odpadki pri rušitvi objektov na parcelah št. 248, 247 in 246 k.o. Dobje se vgradijo v predviden nasip južnega dela območja.
7. člen
(pogoji za razporeditev gradbenih parcel in objektov)
(1) Občinski lokacijski načrt določa 13 gradbenih parcel za gradnjo objektov, ki so orientirane pravokotno na interno cesto, s katere je tudi dostop.
(2) Na vsaki gradbeni parceli je določeno območje stavbišča za postavitev objektov. Minimalni odmik območja od sosednje gradbene parcele je 5,0 m in od roba zelenice ob interni cesti 3,0 m. Predvideni objekti lahko obsegajo do 60% območja stavbišča. Lega in orientacija objekta ter zunanje utrjene površine morajo omogočiti neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo za tovorna in osebna vozila in parkiranje. Dopustno je združevanje ali delitev gradbenih parcel in območij stavbišč pod pogoji, ki veljajo za osnovne gradbene parcele in stavbišča (odmiki stavbišča od prometnih površin in sosednjih parcel, smeri uvozov).
(3) Regulacijske linije (RL) so določene in prikazane v grafični prilogi:
– ob robu cestnega sveta državne ceste,
– ob robu zelenice ob interni cesti (6 m od osi ceste)
– ob peti nasipa in robu pločnika priključne ceste.
(4) Gradbena linija (GL) je ob severni fasadi objektov na gradbenih parcelah št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6, v minimalni oddaljenosti 5,0 m od roba oziroma bankine ob državni cesti.
(5) Gradbena meje (GM) so v oddaljenosti 9,0 m, obojestransko od osi interne ceste.
(6) Vsaj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjene z zelenicami.
(7) Gradbene parcele se lahko ogradijo z žično ograjo višine do 2,5 m, z obojestransko ozelenitvijo.
8. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objektov)
(1) Tlorisni gabariti objektov niso določeni in se prilagodijo potrebam investitorja. Podrobneje se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tlorisna površina objektov lahko obsegajo do 60% območja stavbišča.
(2) Maksimalna etažnost je (K)+P+1, višina kapi ali zgornjega venca objekta je do 10,0 m.
(3) Kota urejenih tal pritličja mora biti prilagojena koti interne ceste in višini izvedenih platojev pred objektom z odstopanjem do +/- 1,0 m.
(4) Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti oblikovani enotno. Objekti z večjim volumnom so lahko izvedeni z manjšim zamikom fasad, usklajeno s funkcionalnimi in tehnološkimi zahtevami in možnostmi. Manjši objekti so v oblikovanju podrejeni oblikovanju večjih objektov. Oblikovanje vhodov naj bo poudarjeno. Dopustna je postavitev rastlinjakov (steklenjakov in plastenjakov).
(5) Fasade so lahko iz tipskih betonskih, toplotno izoliranih fasadnih plošč, fasadne opeke, lesa, stekla ali ometa. Barve fasad naj bodo bele ali v svetlih pastelnih tonih
(6) Strehe objektov so lahko ravne ali simetrične dvokapnice z blagim naklonom. Sleme mora biti orientirano po dolžini objekta, temna kritina. Ločne, žagaste ali druge industrijske strehe so dopustne le na objektih in delih objektov, kjer to zahteva tehnološki proces.
(7) Nad vhodi in uvozi ter nad zunanjimi skladišči so dopustni nadstreški.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
9. člen
(interna cesta in priključek na državno cesto)
(1) Območje občinskega lokacijskega načrta se prometno napaja z državne ceste R1-210, odsek št. 1110 Škofja Loka–Gorenja vas.
(2) Predvidena je razširitev državne ceste proti jugu za ureditev levega zavijalnega pasu in pločnika. Na južni strani državne ceste je predvidena varnostna ograja. Dopustno je fazno izvajanje priključka na državno cesto.
(3) Vse gradbene parcele so dostopne z interne ceste. Vozišče interne cesta širine 6,0 m (2 x 3,0 m) z enostranskim pločnikom in enostransko bankino.
(4) Priključek je orientiran pravokotno na državno cesto, širina priključka je 6,0 m (2 x 3,0 m) z enostranskim pločnikom širine 1,6 m. Priključek mora biti prilagojen niveleti državne ceste. Območje križišča in njegova neposredna okolica morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju priključka in na državni cesti. Priključek mora biti urejen s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo in osvetljen.
(5) Minimalni radij priključne ceste na državno in interno cesto je 12,0, minimalni radij uvoza na gradbene parcele je 7,0 m.
(6) Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
10. člen
(interni promet)
(1) Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti ustrezno površino za neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo vozil ter parkiranje. Dopustne so spremembe dovozov na gradbene parcele, skladno s funkcionalnimi potrebami in možnostmi.
(2) Za mirujoči promet je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest na vsaki gradbeni parceli. Število parkirnih mest mora biti v skladu z normativi za posamezno dejavnost.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
11. člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod, oskrbo z električno energijo in na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
(3) Komunalni vodi, ki potekajo ob državni cesti in jo prečkajo morajo biti v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov ceste. Pokrovi jaškov in naprave komunalnih vodov morajo biti izven vozišča državne ceste.
12. člen
(vodovod)
(1) Oskrba z vodo je predvidena z dvostranskim napajanjem iz obstoječega javnega vodovoda DN 250. Priključna vodovoda potekata po parcelah št. 2/1, 9/1, 11/1 v k.o. Dobje. Zagotovljene morajo biti potrebe po sanitarni, tehnološki in požarni vodi.
(2) Oskrba objektov z vodo je iz vodovoda NL DN 200, ki poteka po interni cesti. Na vodovodu so predvideni nadzemni hidranti na razdalji do 80 m.
(3) Za večje potrebe po tehnološki vodi se morajo uporabljati zaprte sisteme z reciklažo.
(4) Priključki obstoječih objektov na javni vodovod ob državni cesti se ukinejo.
13. člen
(kanalizacija)
(1) Kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu.
(2) Odpadne komunalne vode iz objektov bodo speljane v kanalizacijo, ki poteka po interni cesti in do črpalnega jaška. Dopustna je sprememba lokacije črpališča. Od črpalnega jaška do jaška obstoječe kanalizacije na severni strani državne ceste, poteka tlačni vod po parcelah št. 11/1, 14/3, 14/7, 14/4, 1436/3, 14/6 k.o. Dobje.
(3) Padavinske vode s strešnih površin objektov se bodo odvajale v ponikovalnice, dopustno je odvajanje v meteorno kanalizacijo.
(4) Padavinske vode z interne ceste, priključne ceste in z utrjenih površin gradbenih parcel se bodo odvajale v meteorno kanalizacijo in preko peskolova in lovilca olj v potok. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje peskolova in lovilca olj.
(5) Tehnološke in druge odpadne vode se morajo pred izpustom v kanalizacijo ustrezno očistiti.
14. člen
(elektrika)
(1) Preko jugozahodnega dela območja poteka 20 kV daljnovod, ki se kablira in prestavi. SN električni kabel bo potekal v kabelski kanalizaciji od stebra na južni strani območja OLN proti severu in ob interni cesti do predvidene transformatorske postaje, od tu pa proti vzhodu do droga daljnovoda.
(2) Napajanje predvidenih objektov bo iz nove transformatorske postaje z NN kabelskem razvodom v kabelski kanalizaciji.
(4) Obstoječ nizkonapetostni zračni vod se ukine.
15. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava s tipskimi svetilkami je predvidena ob interni cesti in ob priključku na državno cesto. Napajanje bo s kabli v kabelski kanalizaciji iz prižigališča ob transformatorski postaji.
16. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov bo z malimi plinskimi cisternami ali s kurilnim oljem, ki ga je potrebno hraniti v enoplaščni cisterni v lovilnem bazenu v objektu ali v dvoplaščni, vkopani v teren. Plinske cisterne, cisterne za kurilno olje in kotlovnice morajo biti izvedeni po predpisih, ki urejajo gradnjo teh prostorov in naprav.
17. člen
(telekomunikacije)
(1) Predvideni objekti bodo z zemeljskim kablom priključeni na obstoječe telefonsko omrežje. Priključni telefonski kabel bo potekal po naslednjih parcelah št. 11/1, 14/3, 14/7, 14/4, 1436/3, 14/6 k.o. Dobje.
(2) Razvod TK omrežja in KKS omrežja bo v kabelski kanalizaciji pod bankino interne ceste.
18. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Na vsaki gradbeni parceli mora biti zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke, dostopno za komunalna vozila. Prostor, kjer bodo nameščene posode mora biti utrjen, pokrit in ograjen in urejen tako, da je možno redno čiščenje. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in varno ravnanje s posebnimi odpadki.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
19. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi pri urejanju platoja, dovozne ceste ter gradnji komunalne in energetske infrastrukture se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode na kmetijske površine in v Poljansko Soro. Predvideti je potrebno ločene ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(4) Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo brežin in ureditev zelenic. Deponija se uredi tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina. Deponija mora biti zaščitena pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
20. člen
(vodnogospodarske ureditve in ohranjanje narave)
(1) Minimalni odmik pete nasipa južnega platoja od vrha brežine Poljanske Sore je 25 m.
(2) Na poplavni površini, južno od OLN, sta predvideni dve območji, na katerih se bo znižal teren, skladno s Hidravlično presojo Poljanske Sore na območju dolvodno od mostu v Gorenji vasi in gospodarske cone Dobje – dopolnitev februar 2006 (Inženiring za vode d.o.o., februar 2000). Na poplavnih površinah niso dovoljene dejavnosti in gradnje, ki imajo lahko ob poplavi škodljive vplive na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
(3) Izvir in struga potoka na gradbeni parceli št. 8 se ustrezno zajezi in kanalizira. Izven območja OLN se struga potoka ohrani v naravnem stanju.
(4) Brežina nasipa na južni, vzhodni in zahodni strani območja se mora ustrezno utrditi in zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.
(5) Nasipne brežine južnega platoja ne smejo segati preko meje lokacijskega načrta.
(6) Med pripravljalnimi in gradbenimi deli je treba zagotoviti vse okoljevarstvene ukrepe za morebitno onesnaženje Poljanske Sore.
(7) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednost in ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni s strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za gospodarsko cono Dobje« (ZRSVN, OE Ljubljana, maj 2005).
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta je uvrščeno v IV. območje varstva pred hrupom. V območju lokacijskega načrta niso dopustne dejavnosti, ki presegajo dovoljene nivoje hrupa.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna mehanizacija mora biti opremljeni s certifikati, da ne presegajo zakonsko določenih vrednosti. Hrupna dela se morajo izvajati med 7. in 19. uro.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) V območju lokacijskega načrta niso dopustne dejavnosti in posegi, ki presegajo dovoljene emisije v zrak.
(2) V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se med gradnjo uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine. Ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V objektih je potrebno zagotoviti naprave za odkrivanje in obveščanje o požaru, v skladu s požarno obremenitvijo objektov. Za omejitev širjenja požara so predvideni ustrezni medsebojni odmiki objektov, za učinkovito gašenje je predvideno zunanje in notranje hidrantno omrežje.
(2) V skladu s požarnimi obremenitvami je potrebno zagotoviti požarno ločitev posameznih prostorov v objektih in ustrezen odmik med objekti.
(3) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu.
(4) Priključki na interno cesto morajo omogočiti dostop intervencijskim vozilom in gasilcem. Delovne površine za intervencijska vozila in gasilce so na interni cesti in na manipulativnih površinah pred objekti.
(5) Za gašenje požarov so predvideni nadzemni hidranti na vodovodu. Glede na požarne obremenitve je potrebno predvideti notranje hidrantno omrežje in druge ukrepe za varstvo pred požarom.
IX. NAČRT PARCELACIJE
24. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
(etape izvajanja)
(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
– izgradnja priključka na državno cesto, nasipavanje terena in ureditev platojev, izgradnja interne ceste, ureditev komunalne in energetske infrastrukture, ureditve in ukrepi za ohranjanje narave in varstvo okolja,
– rušitev obstoječih objektov, izgradnja objektov in zunanje ureditve na gradbenih parcelah.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Objekti in ureditve za ohranjanje narave morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi.
(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja namembnost prostora.
26. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča mora upoštevati urejanje platojev in gradnjo objektov, interne ceste in priključka na državno cesto ter trase izvajanja gospodarske javne infrastrukture. Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
27. člen
Investitorji objektov so dolžni, pred vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora k predvidenim projektnim rešitvam objektov, zunanjih površin in priključkov na infrastrukturo.
XII. TOLERANCE
28. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja višine platojev in interne ceste zaradi ustreznejših rešitev. Platoji morajo biti vsaj 0,70 m nad koto poplavne vode.
(3) Odstopanja višinskih gabaritov objektov so lahko do 1,0 m.
(4) Dopustne so spremembe poteka komunalnih in energetskih vodov in naprav ter mesta priključevanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, lastništvu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
30. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Škofja Loka in na Občini Gorenja vas - Poljane.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-3505-08/06
Gorenja vas, dne 8. junija 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.