Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2724. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila, stran 6852.

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga najustreznejše variantne rešitve navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče, ki ga je pod številko projekta 5873 marca 2006 izdelal LUZ, d.d. (v nadaljnjem besedilu: predlog najustreznejše variantne rešitve);
2. okoljskega poročila za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče, ki ga je pod številko projekta 1073-05OP marca 2006 izdelal in aprila 2006 dopolnil Aquarius, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki ga je aprila 2006 izdelala okoljska izvedenka Mojca Hrabar, in
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 26. junija 2006 do 25. julija 2006, in sicer:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
– v prostorih Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
– v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, in
– v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Javne obravnave bodo potekale:
– 29. junija 2006 z začetkom ob 16.30 v prostorih Ljudskega doma Šentvid, Prušnikova 99, Ljubljana,
– 29. junija 2006 z začetkom ob 19.30 v prostorih Osnovne šole Vižmarje – Brod, Na Gaju 2, Ljubljana,
– 10. julija 2006 z začetkom ob 19.30 v sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
III.
Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami iz prejšnje točke imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog najustreznejše variantne rešitve nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu najustreznejše variantne rešitve in okoljskemu poročilu. Pripombe in predlogi se do 25. julija 2006 lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javnih obravnavah ali pa se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Jeprca–Stanežiče«.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr), v časopisu Dnevnik in na krajevno običajen način po Radiu Glas Ljubljane.
Št. 350-08-10/2005-BaB
Ljubljana, dne 16. junija 2006
EVA 2006-2511-0122
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor