Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

2721. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli, stran 6847.

Na podlagi 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/05) se v tretjem odstavku 7. člena za besedilom »zaključno spričevalo« dodata vejica in besedilo »obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Učencu, ki ima pravico opravljati popravni, razredni oziroma predmetni izpit, šola ob koncu pouka izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu, brez ocene splošnega uspeha. Po opravljenem izpitu šola učencu izda spričevalo z ocenami iz vseh predmetov in z oceno splošnega uspeha. Datum izdaje spričevala je datum opravljanja izpita oziroma določitve ocene splošnega uspeha.«.
3. člen
V prilogi v poglavju »5. Dokumentacija o učencih« se v rubriki »Vsebina dokumenta« pod zaporedno številko 5.2. na koncu dodata vejica in besedilo »podatki o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja«.
V rubriki »Čas hranjenja« pod zaporedno številko 5.3. se besedilo spremeni tako, da se glasi »eno leto po zaključku šolanja učencev«.
V poglavju »6. Javne listine« se za zaporedno številko 6.7. doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----+-------------+-------------+-----+---+
|6.8. |obvestilo o |podatki o  | Da | / |
|   |zaključnih  |učencu (ime |   |  |
|   |ocenah ob  |in priimek, |   |  |
|   |koncu pouka v|datum, kraj |   |  |
|   |šolskem letu |in država  |   |  |
|   |       |rojstva,   |   |  |
|   |       |razred in  |   |  |
|   |       |oddelek),  |   |  |
|   |       |šolsko leto, |   |  |
|   |       |zaključne  |   |  |
|   |       |ocene pri  |   |  |
|   |       |posameznih  |   |  |
|   |       |predmetih  |   |  |
+-----+-------------+-------------+-----+---+
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006.
Št. 0070-45/2006
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-3311-0053
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport