Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2574. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F), stran 6643.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter
o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-89/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-F)
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94, 56/98, 75/98 – popravek, 67/98 – odločba US in popravek 73/98, 67/98 – odločba US, 72/98 – odločba US, 75/98, 52/02 in 27/06) se v 2. členu besedilo spremeni tako, da se:
v točki 5. Bled črtajo naselja: »Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze«.
Za točko 36. Gorišnica se doda točka 36.a Gorje, ki se glasi:
»36.a Gorje:
Grabče
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
Sedež občine Gorje je v Zgornjih Gorjah.
Prvi občinski svet šteje 11 članov.«
V točki 72. Lenart se črtajo naselja: »Jurovski Dol, Malna, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Varda, Zgornje Partinje, Zgornji Gasteraj, Žitence«.
Za točko 77. Logatec se doda točka 77.a Log - Dragomer, ki se glasi:
»77.a Log - Dragomer:
Dragomer
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
Sedež občine je v Dragomeru.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.«
V točki 95. Mozirje se črtajo naselja: »Dol - Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, Varpolje, Zgornje Pobrežje«.
Za točko 121. Razkrižje se doda točka 121.a Rečica ob Savinji, ki se glasi:
»121.a Rečica ob Savinji:
Dol - Suha
Grušovlje
Homec
Nizka
Poljane
Rečica ob Savinji
Spodnja Rečica
Spodnje Pobrežje
Šentjanž
Trnovec
Varpolje
Zgornje Pobrežje
Sedež občine je na Rečici ob Savinji.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.«
Dosedanja točka »121.a Renče - Vogrsko« postane točka »121.b Renče - Vogrsko«.
Za točko 139. Sveti Jurij se doda točka 139.a Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki se glasi:
»139.a Sveti Jurij v Slovenskih goricah:
Jurovski Dol
Malna
Spodnji Gasteraj
Srednji Gasteraj
Varda
Zgornje Partinje
Zgornji Gasteraj
Žitence
Sedež občine je v Jurovskem Dolu.
Prvi občinski svet šteje 8 članov.«
Dosedanja točka »139.a Sveti Tomaž« postane točka »139.b Sveti Tomaž«.
Za točko 145. Šentjur se doda točka 145.a Šentrupert, ki se glasi:
»145.a Šentrupert:
Bistrica
Brinje
Dolenje Jesenice
Draga pri Šentrupertu
Gorenje Jesenice
Hom
Hrastno
Kamnje
Kostanjevica
Mali Cirnik pri Šentjanžu
Okrog
Prelesje
Rakovnik pri Šentrupertu
Ravne nad Šentrupertom
Ravnik
Roženberk
Slovenska vas
Straža
Šentrupert
Škrljevo
Trstenik
Vesela Gora
Vrh
Zabukovje
Zaloka
Sedež občine je v Šentrupertu.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.«
V točki 157. Trebnje se črtajo naselja: »Bistrica, Brinje, Dolenje Jesenice, Draga pri Šentrupertu, Gorenje Jesenice, Hom, Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu, Okrog, Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu, Ravne nad Šentrupertom, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža, Šentrupert, Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje, Zaloka«.
V točki 171. Vrhnika se črtajo naselja: »Dragomer, Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/173
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 850-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost