Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2571. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1), stran 6638.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1)
Razglašam Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2006.
Št. 001-22-85/06
Ljubljana, dne 7. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH (ZSZN-1)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje.
(2) Ta zakon ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.
2. člen
(pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova ter naziva strokovne izobrazbe)
(1) Strokovni oziroma znanstveni naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje.
(2) Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje.
(3) Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje.
(4) Naziv strokovne izobrazbe po tem zakonu si pridobi, kdor konča višješolski študijski program.
(5) Strokovni in znanstveni naslov ter naziv strokovne izobrazbe so obvezna sestavina študijskega programa in se določijo za oba spola.
(6) Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo visokošolski zavodi, nazive strokovne izobrazbe pa višje strokovne šole v skladu z zakonom.
3. člen
(podeljevanje in uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe)
(1) Strokovni in znanstveni naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe po tem zakonu se podeljujejo na vseh študijskih področjih. Pri opredelitvi študijskih področij se uporablja mednarodna klasifikacija Isced.
(2) V tehniška, biotehniška in tehnološka področja po tem zakonu se uvrščajo študijska področja (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura in gradbeništvo, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, lahko pa tudi (725) zdravstvene tehnike, (84) transportne storitve, (853) javne sanitarne dejavnosti, (861) varovanje oseb in premoženja, (862) varnost in zdravje pri delu.
(3) Strokovni in znanstveni naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe po tem zakonu se ne prevajajo v tuje jezike.
4. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov po študijskih programih prve stopnje)
(1) Strokovni naslov po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje se tvori tako, da se za besedo diplomirani oziroma diplomirana doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (VS).
(2) Strokovni naslov po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje se tvori tako, da se za besedo diplomirani oziroma diplomirana doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
(3) Če strokovnega naslova po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje ali univerzitetnem študijskem programu prve stopnje ni mogoče smiselno tvoriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se strokovni naslov po visokošolskem oziroma univerzitetnem študijskem programu tvori tako, da se uporabi beseda diplomant oziroma diplomantka študijske usmeritve in kratica (VS) ali (UN).
5. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena tega zakona se strokovni naslov po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se za besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (VS).
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 4. člena tega zakona se strokovni naslov po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se za besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
(3) Poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, se lahko vpiše tudi med besedi diplomirani in inženir oziroma diplomirana in inženirka.
6. člen
(strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na pedagoških področjih)
Ne glede na določbe drugega odstavka 4. člena tega zakona se strokovni naslov po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na pedagoških področjih tvori tako, da se za besedama profesor oziroma profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
7. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov po študijskih programih druge stopnje)
Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje je magister oziroma magistrica stroke. Tvori se tako, da se za besedo magister oziroma magistrica doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
8. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih)
(1) Strokovni naslov po končanem magistrskem študijskem programu druge stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se tvori tako, da se za besedama magister inženir ali magistrica inženirka doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
(2) Poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, se lahko vpiše tudi med besedi magister in inženir oziroma magistrica in inženirka.
9. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na umetniških področjih)
Strokovni naslov po magistrskih študijskih programih druge stopnje na umetniških področjih se tvori tako, da se za besedama magister akademski oziroma magistrica akademska doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
10. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na pedagoških področjih)
Strokovni naslov po magistrskih študijskih programih druge stopnje na pedagoških področjih se tvori tako, da se za besedama magister profesor oziroma magistrica profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
11. člen
(strokovni naslovi po študijskih programih medicine, dentalne medicine, veterinarstva in farmacije)
Ne glede na določbe 7. člena tega zakona se po študijskih programih medicine, dentalne medicine, veterinarstva in farmacije pridobijo tile strokovni naslovi:
– končan študijski program medicine: doktor oziroma doktorica medicine;
– končan študijski program dentalne medicine: doktor oziroma doktorica dentalne medicine;
– končan študijski program veterinarstva: doktor oziroma doktorica veterinarske medicine;
– končan študijski program farmacije: magister oziroma magistra farmacije.
12. člen
(izjeme)
(1) Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individualnem študijskem programu se tvori v skladu s tem zakonom, in sicer na podlagi prevladujočega dela študijskega programa oziroma prevladujočega števila kreditnih točk.
(2) Strokovni naslov po dvopredmetnem študijskem programu se sestavi iz dveh strokovnih naslovov, v skladu s tem zakonom.
13. člen
(način tvorjenja znanstvenih naslovov po študijskih programih tretje stopnje)
(1) Znanstveni naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje je doktor oziroma doktorica znanosti.
(2) V diplomo se lahko vpiše tudi znanstveno področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen, vendar poimenovanje znanstvenega področja ni sestavni del znanstvenega naslova.
14. člen
(okrajšave)
(1) V študijskih programih se poleg polnega strokovnega oziroma znanstvenega naslova določi tudi njegova okrajšava.
(2) Za strokovne naslove po študijskih programih prve stopnje, ki vsebujejo izraz:
– diplomirani … (VS) oziroma diplomirana … (VS), se uporablja okrajšava dipl. … (VS);
– diplomirani … (UN) oziroma diplomirana … (UN), se uporablja okrajšava dipl. … (UN);
– diplomirani inženir … (VS) oziroma diplomirana inženirka … (VS) oziroma diplomirani … inženir (VS) oziroma diplomirana … inženirka (VS), se uporablja okrajšava dipl. inž. … (VS) ali dipl. … inž. (VS);
– diplomirani inženir … (UN) oziroma diplomirana inženirka … (UN) oziroma diplomirani … inženir (UN) oziroma diplomirana … inženirka (UN), se uporablja okrajšava dipl. inž. … (UN) ali dipl. … inž. (UN);
– profesor ... (UN) oziroma profesorica ... (UN), se uporablja okrajšava prof. ... (UN).
(3) Za strokovne naslove po študijskih programih druge stopnje, ki vsebujejo izraz:
– magister oziroma magistrica …, se uporablja okrajšava mag. …;
– magister inženir … oziroma magistrica inženirka … ali magister … inženir oziroma magistrica … inženirka, se uporablja okrajšava mag. inž. … ali mag. … inž.;
– magister akademski … oziroma magistrica akademska …, se uporablja okrajšava mag. akad. …;
– magister profesor … oziroma magistrica profesorica …, se uporablja okrajšava mag. prof. …;
– doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja okrajšava dr. med.;
– doktor oziroma doktorica dentalne medicine, se uporablja okrajšava dr. dent. med.;
– doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se uporablja okrajšava dr. vet. med.;
– magister oziroma magistra farmacije, se uporablja okrajšava mag. farm.
(4) Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se uporablja okrajšava dr.
15. člen
(objavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)
Strokovne in znanstvene naslove ter njihove okrajšave, ki jih po tem zakonu podeljujejo univerze in drugi visokošolski zavodi, objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
16. člen
(pristavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)
(1) Strokovni in znanstveni naslovi se vpišejo v diplomo.
(2) Strokovni naslov se pristavlja za imenom in priimkom.
(3) Znanstveni naslov se pristavlja pred imenom in priimkom.
17. člen
(tvorjenje nazivov strokovne izobrazbe v višjem strokovnem izobraževanju)
(1) Naziv strokovne izobrazbe je poimenovanje, izvedeno iz višješolskega študijskega programa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se naziv strokovne izobrazbe po končanem višješolskem študijskem programu na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se k poimenovanju, izvedenem iz študijskega programa, doda beseda inženir oziroma inženirka ali tehnolog oziroma tehnologinja.
(3) Za nazive strokovne izobrazbe, ki vsebujejo izraz:
– inženir oziroma inženirka, se uporablja okrajšava inž. … ali … inž.;
– tehnolog oziroma tehnologinja, se uporablja okrajšava tehnol. … ali … tehnol.
18. člen
(nazivi, pridobljeni po posebnih predpisih)
Nazivi in njihove okrajšave, ki se pridobijo po posebnih predpisih, se ne smejo sestavljati enako, kot je s tem zakonom določeno za strokovne in znanstvene naslove ter nazive strokovne izobrazbe.
19. člen
(priznavanje v tujini pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe)
(1) V tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov ter naziv strokovne izobrazbe se lahko uporablja, če je diploma, s katero se izkazuje pridobitev naslova oziroma naziva, priznana v Republiki Sloveniji.
(2) Če se v postopku priznavanja odloči, da je v tujini pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe enakovreden s strokovnim oziroma znanstvenim naslovom ali nazivom strokovne izobrazbe po tem zakonu, se lahko uporablja slovenski strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe.
(3) Način in postopek priznavanja iz prvega in drugega odstavka tega člena določa zakon.
(4) Tuji strokovni oziroma znanstveni naslov, pridobljen po skupnem študijskem programu, ki ga izvajajo visokošolski zavodi iz Republike Slovenije in tujine, je enakovreden strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu, ki je glede na stopnjo in študijsko področje določen s tem zakonom.
(5) Tuji naziv strokovne izobrazbe, pridobljen po skupnem študijskem programu, ki ga izvajajo višje strokovne šole iz Republike Slovenije in tujine, je enakovreden nazivu strokovne izobrazbe, ki je glede na študijsko področje določen s tem zakonom.
20. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbami tega zakona (2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 22., 23. in 26. člena).
(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbami tega zakona (2., 3., 17. in 25. člena).
(3) Z globo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če uporablja strokovni oziroma znanstveni naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki si ga ni pridobil (2. člen).
(4) Z globo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
21. člen
(pristojni organ)
(1) Za odločanje o prekrških, povezanih s podeljevanjem in uporabo strokovnih ali znanstvenih naslovov, je pristojno ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Za odločanje o prekrških, povezanih s podeljevanjem in uporabo nazivov strokovne izobrazbe, je pristojna šolska inšpekcija v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Visokošolski zavodi diplomantom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004, še naprej podeljujejo strokovne in znanstvene naslove, ki so bili skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list, RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) določeni s študijskim programom in so objavljeni v Uradnih listih RS, št. 22/99, 33/99, 57/99, 10/00, 12/01, 47/02 in 50/05.
(2) Visokošolski zavodi lahko strokovne in znanstvene naslove iz prejšnjega odstavka podeljujejo najpozneje do izteka študijskega leta 2015/2016.
23. člen
Kdor si pridobi strokovni ali znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo), ga v nespremenjeni obliki uporablja tudi po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Do začetka dela javne agencije za visoko šolstvo, strokovne in znanstvene naslove po tem zakonu objavlja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
25. člen
Kdor si je pridobil naziv strokovne oziroma poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem javno veljavnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo in 65/05), ga lahko v nespremenjeni obliki uporablja tudi po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni na območju drugih republik nekdanje SFRJ do 25. junija 1991, so enakovredni strokovnim in znanstvenim naslovom, pridobljenim v Republiki Sloveniji do tega datuma.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list, RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo).
28. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/91-7/19
Ljubljana, dne 30. maja 2006
EPA 456-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti