Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2560. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek), stran 6590.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2 (v nadaljevanju teksta spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo PIA)
Območje K3 veljavni izvedbeni prostorski akt – Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 91/05) namenja »osebnim storitvam, stanovanjem in trgovini«. Prvotno zasnovo treh trietažnih stavb z vmesnimi zelenimi cezurami je zadnja sprememba in dopolnitev veljavnega izvedbenega akta (Uradni list RS, št. 91/05) spremenila v enovito stanovanjsko-poslovno stavbo s kletnimi garažami, poslovnim pritličjem in petimi stanovanjskimi etažami. V stavbi je predvideno 110 stanovanj, trgovski lokal – market, 163 parkirnih in garažnih mest za stanovalce in 40 parkirnih mest za market. Ker je s predvidenim objektom faktor zazidanosti dokaj visok (0,5), oziroma je faktor izrabe nadpovprečen, je terasa nad pritličjem stavbe urejena kot zelenica z otroškim igriščem za najmlajše. Stavba je v gradnji in interes potencialnih kupcev je pokazal povečano povpraševanje po poslovnih prostorih na tej lokaciji. Zato želi investitor in pobudnik sprememb in dopolnitev ZN v veljavnem izvedbenem aktu pridobiti možnost za spremembo namembnosti posamičnih stanovanj za mirne poslovne dejavnosti in poleg tega izgradnjo stanovanj na strehi stavbe, tako imenovanih »pent-house« stanovanj. Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na posamični objekt, ki programsko ne odstopa od veljavnega prostorskega akta (stanovanja in trgovina) in ker je v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora to objekt, »za katerega ni predpisana presoja vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov« bodo spremembe in dopolnitve ZN pripravljene in sprejete po skrajšanem postopku.
3. člen
(predmet in programska izhodišča
prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt Glazija, območje K3. Na tem območju je predvidena poslovno stanovanjska stavba, ki je v gradnji, s 163 garažnimi in parkirnimi mesti za lastnike stanovanj v kleti, pritličju in medetaži, s trgovino s 40 parkirnimi mesti v pritličju in 110 stanovanji v petih etažah. Klet je oblikovana kot enovit prostor, pritličje je diferencirano po namembnosti, del je pokrito parkirišče trgovine, osnovo pa predstavlja volumen trgovine in del so garažna mesta stanovanj (tudi v medetaži). Pet etažni blok stanovanj nad pritličjem je proti Ljubljanski cesti dvakrat deljen s stopniščem, oblikovanim kot transparentna cezura, na severni strani stavbe pa je na »zeleni« strehi otroško igrišče. Arhitektura nove stavbe bo vzpostavila dialog z obstoječimi stavbami, spoštovala gradbene črte in meje, ki so prisotne v prostoru, in oblikovne prvine Ljubljanske ceste – drevored lip ob severni strani ceste. Kot možnost spremembe namembnosti bo predvidena sprememba stanovanj v poslovne prostore za mirno in s strankami nefrekventno delo. Na strehi bo predvidena gradnja desetih tako imenovanih »pent-house« stanovanj. Za ta stanovanja je treba zagotoviti v skladu z veljavno zakonodajo 1,5 parkirnega mesta na stanovanje.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb ZN)
Območje urejanja obsega zemljišče med Ljubljansko cesto in Potjo na Lavo do javne poti 538420 (uvoz iz Ljubljanske za sosesko Na zelenici).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO, Območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V skrajšanem postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZureP-1 podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v roku 15 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 86/00),
– Zazidalni načrt Glazija – (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 91/05),
– Študija osončenja za poslovno stanovanjski objekt Ljubljanska c. Celje (Arhe d.o.o. avgust 2005) – in dopolnitev le-te z novimi rezultati glede na povišano višino stavbe.
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo pobudnik sprememb in dopolnitev ZN izbranemu načrtovalcu predal geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni obliki.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik.
9. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00009/2006 4200/FP
Celje, dne 25. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost