Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2556. Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz, stran 6586.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopke naročanja, priprave in izdaje veterinarskih spričeval, ki pri izvozu spremljajo pošiljke živali in živalskih proizvodov.
2. člen
(pogoji)
(1) Veterinarski pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji) so pogoji namembne tretje države za sprejem pošiljke in so določeni s predpisi oziroma z uvoznimi dovoljenji te države ali so dogovorjeni s to tretjo državo in določeni v veterinarskih spričevalih, katerih obrazci so objavljeni na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) http://www.vurs.gov.si.
(2) Izvoznik mora pred izvozom iz dokumentov iz prejšnjega odstavka pridobiti informacije glede morebitnih testov in preiskav, ki jih je treba izvesti zaradi preverjanja jamstev in izjav na spričevalu, in preveriti na spletni strani VURS oziroma na VURS, ali že obstaja obrazec veterinarskega spričevala.
(3) O izvedbi testov in preiskav iz prejšnjega odstavka izvoznik pridobi informacije na območnem uradu VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS).
3. člen
(najava)
(1) Ko so izvedeni morebitni testi in preiskave iz prejšnjega člena in če je obrazec veterinarskega spričevala objavljen na spletni strani VURS, mora izvoznik pošiljko najmanj tri delovne dni pred odpremo najaviti pristojnemu OU VURS.
(2) Najavo se odda na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen tudi na spletni strani VURS. Obrazec se odda elektronsko, lahko pa tudi pisno pristojnemu OU VURS.
4. člen
(priprava veterinarskega spričevala)
(1) Če izvoznik ugotovi, da je obrazec spričevala iz 2. člena tega pravilnika treba spremeniti ali da obrazec spričevala ni objavljen na spletni strani VURS, sam pripravi obrazec veterinarskega spričevala v pravilnem in strokovno ustreznem jeziku po pridobitvi pogojev namembne tretje države. Navodila za pripravo veterinarskih spričeval so objavljena na spletni strani VURS.
(2) Izvoznik najavo odda v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, obrazec spričevala pa pošlje v elektronski obliki na pristojni OU VURS.
5. člen
(izdaja spričevala)
OU VURS v povezavi z glavnim uradom VURS preveri, ali se lahko pogoji, zahtevani v spričevalu iz tega pravilnika, potrdijo. Če se zahtevani pogoji lahko potrdijo, glavni urad VURS natisne originalno spričevalo ter ga dostavi na OU VURS. OU VURS mora stranko obvestiti o pripravljenem obrazcu spričevala.
6. člen
(prehodna določba)
Do vzpostavitve Centralnega informacijskega sistema VURS, ki bo omogočal elektronsko poslovanje, se najava iz tega pravilnika dostavlja pisno pristojnemu OU VURS.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval (Uradni list RS, št. 75/05).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 323-02-828/2005
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2005-2311-0273
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost