Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2555. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov, stran 6582.

Na podlagi sedmega odstavka 43. člena in za izvrševanje drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanja realizacije kadrovskih načrtov:
– organov državne uprave,
– pravosodnih organov in
– oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu: zakon), in sicer javnih agencij, javnih skladov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: organi).
(2) Predmet kadrovskih načrtov so zaposlitve, ki se financirajo iz državnega proračuna, predmet spremljanja realizacije kadrovskih načrtov pa so tudi zaposlitve, ki se financirajo iz drugih virov.
2. člen
(osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov)
(1) Organ pripravi predlog kadrovskega načrta ob pripravi predloga proračuna.
(2) Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let so:
– razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let,
– načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov,
– predvidene spremembe obsega javnih nalog,
– dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.
(3) Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je organ dolžan upoštevati:
– izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) za pripravo proračuna,
– število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
– utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa dela organa.
3. člen
(usklajenost s predlogom proračuna)
(1) Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.
(2) Organ oblikuje predlog kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.
4. člen
(predlogi skupnih in zbirnih kadrovskih načrtov)
(1) Predlog skupnega kadrovskega načrta se pripravi za skupine proračunskih uporabnikov, in sicer za organe državne uprave, za sodišča, za državna tožilstva in za državno pravobranilstvo.
(2) Predlog zbirnega kadrovskega načrta se pripravi za pravosodne organe.
(3) Predlog zbirnega kadrovskega načrta se pripravi tudi za osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena zakona.
5. člen
(mnenje sindikata)
(1) Predlog kadrovskega načrta, predlog skupnega kadrovskega načrta in predlog zbirnega kadrovskega načrta za osebe javnega prava iz 22. člena zakona oziroma predloge njihovih sprememb, ki jih obravnava vlada, predlagatelj posreduje reprezentativnim sindikatom, ki v roku 14 dni posredujejo svoje mnenje.
II. SKUPNI KADROVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE
6. člen
(ravni predlogov kadrovskih načrtov organov državne uprave)
(1) Predlogi kadrovskih načrtov organov državne uprave se pripravijo na naslednjih ravneh:
– predlog kadrovskega načrta neposrednega proračunskega uporabnika,
– predlog enotnega kadrovskega načrta za celotno ministrstvo, vključno z organi v sestavi ministrstva, predlog enotnega kadrovskega načrta upravnih enot, predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so odgovorni generalnemu sekretarju vlade in predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so odgovorni predsedniku vlade,
– predlogi kadrovskih načrtov vladnih služb, ki jih vodijo ministri brez resorja,
– predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave, ki ga sestavljajo:
1. predlogi enotnih kadrovskih načrtov ministrstev,
2. predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so odgovorni generalnemu sekretarju vlade,
3. predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so odgovorni predsedniku vlade,
4. predlog enotnega kadrovskega načrta upravnih enot
ter
5. predlog kadrovskega načrta Policije in
6. predlog kadrovskega načrta Slovenske vojske, ki se izkazujeta ločeno.
7. člen
(predlagatelji enotnih kadrovskih načrtov organov
državne uprave)
(1) Predlog enotnega kadrovskega načrta ministrstva določi minister z usklajevanjem predlogov kadrovskih načrtov ministrstva in organov v sestavi ministrstva.
(2) Predlog enotnega kadrovskega načrta upravnih enot določi minister, pristojen za upravo, z usklajevanjem predlogov kadrovskih načrtov upravnih enot.
(3) Predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so odgovorni generalnemu sekretarju vlade, določi z usklajevanjem predlogov vladnih služb generalni sekretar vlade.
(4) Predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so odgovorni predsedniku vlade, določi predsednik vlade.
(5) Predlog kadrovskega načrta neposrednega proračunskega uporabnika je samostojni del enotnega kadrovskega načrta.
(6) Predloge enotnih kadrovskih načrtov predložijo predlagatelji ministrstvu, pristojnemu za upravo.
8. člen
(vsebina predlogov kadrovskih načrtov)
(1) Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev in se pripravi na predpisanem obrazcu. Obrazec je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.
(3) Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.
(4) Dovoljeno število zaposlenih vključuje:
– število funkcionarjev,
– število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu zakona,
– število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas,
– število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.
(5) V tabelarnem delu predloga skupnega kadrovskega načrta se lahko določi tudi dodatno število dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih vlada dodeljuje posameznim ministrstvom oziroma samostojnim vladnim službam na podlagi utemeljenih predlogov upoštevaje aktualne oziroma nepredvidene naloge.
(6) V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni skupni kadrovski načrt.
9. člen
(vsebina predloga skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave)
(1) Predlog skupnega kadrovskega načrta ima zbirni tabelarni del in obrazložitev, ki sta oblikovana v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.
(2) Predlog skupnega kadrovskega načrta je usklajen povzetek predlogov enotnih kadrovskih načrtov, predlogov kadrovskih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki samostojno nastopajo v skupnem kadrovskem načrtu, ter predloga dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih dodeljuje vlada med proračunskim letom.
10. člen
(postopek priprave predloga skupnega kadrovskega načrta)
(1) Za organe državne uprave pripravi predlog skupnega kadrovskega načrta ministrstvo, pristojno za upravo, in sicer na podlagi predlogov enotnih kadrovskih načrtov predstojnikov, pripravljenih na podlagi:
– izhodišč, usmeritev in okvirjev proračunske porabe, ki jih določi vlada za pripravo proračuna,
– ocene realizacije kadrovskega načrta za tekoče leto,
– podlag iz 2. člena tega pravilnika in
– operativnih navodil ministrstva, pristojnega za finance, za pripravo predloga proračuna.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, izdela tudi povzetek predlogov enotnih kadrovskih načrtov ministrstev ter oblikuje predlog skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave z obrazložitvijo.
(3) Predlog skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave kot sestavni del predloga proračuna vlada predloži državnemu zboru.
11. člen
(uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom)
(1) Uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom se izvede v 60 dneh po uveljavitvi proračuna ali njegovih sprememb.
12. člen
(postopek dokončne uskladitve)
(1) Po sprejetju proračuna za organe državne uprave ministrstvo, pristojno za upravo, na osnovi usmeritev vlade:
– pripravi predlog sprememb obstoječega skupnega kadrovskega načrta in ga posreduje predlagateljem kadrovskih načrtov v obravnavo in uskladitev,
– na osnovi usklajenih predlogov predlagateljev oblikuje predlog skupnega kadrovskega načrta,
– predlog skupnega načrta iz prejšnje alinee posreduje v sprejem vladi.
13. člen
(sprejeti skupni kadrovski načrt)
(1) Sprejeti skupni kadrovski načrt iz prejšnjega člena je podlaga za sprejem enotnega kadrovskega načrta posameznega ministrstva oziroma vladnih služb in upravnih enot.
(2) Ministri določijo kadrovske načrte organov v sestavi ministrstev v okviru določenega enotnega kadrovskega načrta ministrstva, kot izhaja iz skupnega kadrovskega načrta.
(3) Predsednik vlade oziroma generalni sekretar vlade določita kadrovske načrte posameznih vladnih služb iz svoje pristojnosti.
14. člen
(sprememba kadrovskega načrta)
(1) Med proračunskim obdobjem lahko vlada spremeni skupni kadrovski načrt organov državne uprave ali sprejme druge ukrepe, ki se nanašajo na uresničevanje sprejetih kadrovskih načrtov.
(2) Minister, generalni sekretar vlade ali predstojnik samostojne vladne službe posreduje predlog za spremembo kadrovskega načrta ministru, pristojnemu za upravo, ki predlog preuči, ga po potrebi uskladi s predlagateljem in ga nato posreduje v obravnavo vladi.
(3) Predstojnik, pristojen za sprejem enotnega kadrovskega načrta, lahko spremeni kadrovski načrt posameznega organa, ki je vključen v enotni kadrovski načrt, če se s tem ne spremeni zbirnik v enotnem kadrovskem načrtu.
(4) Predstojniki, pristojni za sprejem enotnih kadrovskih načrtov in kadrovskih načrtov, ki niso vključeni v enotni kadrovski načrt, se lahko dogovorijo o spremembi enotnih kadrovskih načrtov in kadrovskih načrtov, ki niso vključeni v enotni kadrovski načrt, če se ne spremeni skupno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu.
(5) Spremembe iz prejšnjega odstavka je potrebno uskladiti z ministrstvom, pristojnim za upravo, ki usklajeno spremembo posreduje v potrditev Komisiji za kadrovske in administrativne zadeve.
15. člen
(spremljanje realizacije kadrovskih načrtov)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, spremlja realizacijo skupnega kadrovskega načrta po številu in strukturi zaposlenih in vodi evidenco njegovih sprememb.
(2) Realizacija kadrovskih načrtov se spremlja po številu zaposlenih javnih uslužbencev in po številu, preračunanem na polni delovni čas, po naslednjih sklopih:
– število vseh zaposlenih,
– število zaposlenih za nedoločen čas in v tem okviru ločeno:
1. število invalidov,
2. število javnih uslužbencev na starševskem dopustu,
3. število javnih uslužbencev, odsotnih zaradi porodniške ali bolezni nad 30 dni,
– število zaposlenih, preračunano na polni delovni čas
– število zaposlenih za določen čas in v tem okviru ločeno:
1. število funkcionarjev,
2. število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu zakona,
3. število pripravnikov,
4. število pripravnikov – štipendistov vlade,
5. število javnih uslužbencev, zaposlenih zaradi povečanega obsega dela,
6. število javnih uslužbencev, zaposlenih za delo na projektih,
7. število javnih uslužbencev, zaposlenih iz drugih razlogov, kot na primer: vršilci dolžnosti, športniki, uradniki na položaju za določen čas,
8. število javnih uslužbencev, ki nadomeščajo odsotne javne uslužbence.
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi tudi evidenco o številu zaposlenih javnih uslužbencev, katerih plače se ne financirajo iz državnega proračuna in niso predmet skupnega kadrovskega načrta.
(4) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi mesečni pregled uresničevanja skupnega kadrovskega načrta ter o tem pripravi polletno in letno poročilo. S poročilom seznani vlado in ji v primeru odstopanj predlaga ustrezne ukrepe.
(5) Ministrstvo, pristojno za upravo, poročila o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta posreduje tudi reprezentativnim sindikatom.
III. SKUPNI KADROVSKI NAČRTI PRAVOSODNIH ORGANOV
16. člen
(skupni kadrovski načrti pravosodnih organov)
(1) Predlogi kadrovskih načrtov pravosodnih organov se za sodišča pripravijo na naslednjih ravneh:
– predlog kadrovskega načrta neposrednega proračunskega uporabnika,
– predlog skupnega kadrovskega načrta za sodišča, ki ga pripravi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(2) Predlogi kadrovskih načrtov se za državno tožilstvo pripravijo na naslednjih ravneh:
– predlog kadrovskega načrta državnega tožilstva kot neposrednega proračunskega uporabnika,
– predlog skupnega kadrovskega načrta Vrhovnega državnega tožilstva RS, vključno z okrožnimi državnimi tožilstvi, ki ga pripravi Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.
(3) Predlog skupnega kadrovskega načrta za državno pravobranilstvo pripravi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije enotno za celoten organ.
17. člen
(vsebina predlogov skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov)
(1) Predlogi skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov so sestavljeni iz zbirnega tabelarnega dela in obrazložitve v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(2) Zbirni predlog kadrovskih načrtov pravosodnih organov pripravi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in ga posreduje vladi ob pripravi proračuna.
(3) Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov vlada predloži v obravnavo državnemu zboru kot sestavni del predloga proračuna.
18. člen
(spremembe kadrovskih načrtov)
(1) Med proračunskim obdobjem lahko pripravljavec skupnega kadrovskega načrta na predlog predstojnika posameznega organa spremeni skupni kadrovski načrt ali sprejme druge ukrepe, ki se nanašajo na uresničevanje kadrovskih načrtov.
(2) Predstojniki neposrednih proračunskih uporabnikov se lahko dogovorijo o spremembi svojih kadrovskih načrtov, če se ne spremeni skupna kvota dovoljenih zaposlitev v skupnem kadrovskem načrtu.
(3) Spremembe iz prejšnjega odstavka je potrebno sporočiti predlagatelju skupnega kadrovskega načrta.
19. člen
(smiselna uporaba določb)
(1) Glede vprašanj, ki niso posebej urejena v tem poglavju, se za pravosodne organe smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za organe državne uprave.
IV. KADROVSKI NAČRTI OSEB JAVNEGA PRAVA IZ 22. ČLENA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH
20. člen
(kadrovski načrti oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena zakona)
(1) Ministrstva, pristojna za javne agencije, javne sklade in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pridobijo podatke iz 8. člena tega pravilnika in jih, zbrane v tabeli, ki je priloga tega pravilnika, skupaj z obrazložitvijo posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, uskladi predloge kadrovskih načrtov s pristojnimi ministrstvi, pripravi predlog zbirnega kadrovskega načrta za osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena zakona in ga posreduje vladi v sprejem.
(4) Zbirni kadrovski načrt iz prejšnjega odstavka tega člena je podlaga za določitev kadrovskega načrta posamezne osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena zakona.
21. člen
(spremljanje realizacije kadrovskih načrtov)
(1) Pristojna ministrstva enkrat letno zberejo za osebe javnega prava, ki sodijo v njihovo pristojnost, poročila o realizaciji kadrovskih načrtov v skladu s 15. členom tega pravilnika ter skupno poročilo posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, izdela skupno poročilo za vse osebe javnega prava iz 22. člena zakona ter ga posreduje vladi. V primeru odstopanj predlaga vladi ustrezne ukrepe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodna določba)
Kadrovske načrte oziroma njihove spremembe za leto 2007 je za osebe javnega prava iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika treba na podlagi postopkov in vsebine, določene v tem pravilniku, pripraviti najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika z upoštevanjem planov kadrov, sprejetih za leto 2006.
23. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št. 63/03, 75/05 in 78/05 – popravek).
24. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2006/13
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2006-3111-0011
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
  PRILOGA: Obrazec za pripravo tabelarnega dela kadrovskega načrta
  Predlagatelj skupnega / enotnega / zbirnega kadrovskega načrta:

----------------------------------------------------------------------------

+-------------+------------+------------+-----------------+----------------+
| Organi oz. |  Število | Dovoljeno |   Predlog   |  Predlog   |
|  skupine  | zaposlenih |  število |  dovoljenega  | dovoljenega  |
| organov, za | na dan 31. | zaposlenih |   števila   |  števila   |
| katere velja| december | na dan 31. | zaposlenih na | zaposlenih na |
|  predlog  | preteklega | december |dan 31. december |dan 31. december|
| kadrovskega |  leta  |   iz   |   prvega   |  drugega   |
|  načrta  |      | kadrovskega|  naslednjega  | naslednjega  |
|       |      | načrta za | proračunskega | proračunskega |
|       |      | tekoče leto|   leta    |   leta   |
|       |      |      |         |        |
+-------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|       |      |      |         |        |
+-------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|       |      |      |         |        |
+-------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|       |      |      |         |        |
+-------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|Skupaj    |      |      |         |        |
|       |      |      |         |        |
+-------------+------------+------------+-----------------+----------------+
    
   Število zaposlenih na dan 31. decembra v posameznem letu vključuje
število zaposlenih po četrtem odstavku 8. člena pravilnika.

AAA Zlata odličnost