Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2550. Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, stran 6569.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo
za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje
ali kaznovanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (UL L št. 200 z dne 30. 7. 2005, str. 1; s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1236/2005/ES) ta uredba določa:
– vsebino zahtevka za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja za blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (v nadaljnjem besedilu: blago),
– postopek izdaje, spremembe ali razveljavitve uvoznega ali izvoznega dovoljenja za blago,
– nadzor in sankcije za kršitve.
II. ZAHTEVEK ZA IZDAJO UVOZNEGA ALI IZVOZNEGA DOVOLJENJA IN POSTOPEK IZDAJE, SPREMEMBE TER RAZVELJAVITVE DOVOLJENJA
2. člen
Zahtevek za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja za blago se vloži pri Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Pred izdajo uvoznega dovoljenja ali izvoznega dovoljenja za blago iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES ministrstvo zaprosi Ministrstvo za kulturo, da posreduje potrdilo ali je uvoz blaga v skladu z drugim odstavkom 4. člena, izvoz blaga pa v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Če Ministrstvo za kulturo v roku 15 dni od prejema zaprosila ne izda potrdila iz prejšnjega odstavka in ministrstva ne zaprosi za podaljšanje tega roka, se šteje, da uvoz blaga ni v skladu z drugim odstavkom 4. člena, izvoz blaga pa, da ni v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1236/2005/ES.
4. člen
(1) Pred odločitvijo o izdaji izvoznega dovoljenja za blago iz Priloge III Uredbe 1236/2005/ES ministrstvo, glede na naravo blaga, pridobi mnenja Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Carinske uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, če je glede na naravo blaga to potrebno pa tudi Ministrstva za zdravje.
(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z merili, ki jih določa 6. člen Uredbe 1236/2005/ES.
(3) Če državni organi iz prvega odstavka tega člena v roku 15 dni od prejema zaprosila ne izdajo svojih mnenj in ministrstva ne zaprosijo za podaljšanje tega roka, se šteje, da so izdala pozitivno mnenje.
(4) Če državni organi iz prvega odstavka tega člena za izdajo svojega mnenja potrebujejo dodatne dokumente, o tem obvestijo ministrstvo, ki te dokumente zahteva od vlagatelja.
5. člen
Ministrstvo izda uvozno ali izvozno dovoljenje v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka, v primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena pa v roku 60 dni od prejema popolnega zahtevka.
6. člen
(1) Uvozno dovoljenje se izda v treh izvodih, od katerih en izvod spremlja blago, drugi je za namene opravljanja carinskih formalnosti, tretji pa za arhiv.
(2) Izvozno dovoljenje se izda v štirih izvodih, od katerih en izvoz spremlja blago, drugi je za namene opravljanja carinskih formalnosti, tretji za vlagatelja, četrti pa za arhiv.
7. člen
(1) Ministrstvo lahko izdano uvozno ali izvozno dovoljenje po uradni dolžnosti spremeni ali razveljavi, če ugotovi, da katerikoli podatek naveden v vlogi za izdajo dovoljenja ni resničen, ali če se je spremenila katera izmed okoliščin, ki vplivajo na odločitev o izdaji dovoljenja.
(2) Uvozno ali izvozno dovoljenje se lahko spremeni ali razveljavi tudi na zahtevo vlagatelja, če se na strani vlagatelja ali končnega uporabnika blaga spremenijo okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo dovoljenja.
III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1236/2005/ES opravlja Carinska uprava Republike Slovenije.
(2) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 1236/2005/ES organ iz prejšnjega odstavka tega člena takoj obvesti ministrstvo.
(3) Carinska uprava Republike Slovenije spremlja uvoz in izvoz po tej uredbi in vsako četrtletje ministrstvu poroča o opravljenih uvozih in izvozih.
(4) Če blaga, za katerega je na podlagi Uredbe 1236/2005/ES potrebno uvozno ali izvozno dovoljenje, ob vnosu na ali iznosu iz carinskega območja Skupnosti ne spremlja ustrezno dovoljenje, carinski organ ne odobri zahtevane carinsko dovoljene rabe ali uporabe ter ravna v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 1236/2005/ES.
(5) Vse stroške, nastale v zvezi z izvajanjem drugega odstavka 10. člena Uredbe 1236/2005/ES, nosi vlagatelj v skladu s točko (i) 2. člena Uredbe 1236/2005/ES. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja stroške v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje s tem blagom.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(1) Z globo od 150 do 1000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja uvozi ali izvozi blago iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 3800 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 100 do 800 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja izvozi blago iz Priloge III Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 3200 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se globe za prekrške določene s to uredbe izrekajo v tolarjih, in sicer:
– za prekršek iz prvega odstavka 10. člena te uredbe se pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 3,000.000 do 25,000.000 tolarjev, posameznik z globo od 50.000 do 250.000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 100.000 do 800.000 tolarjev;
– za prekršek iz prvega odstavka 11. člena te uredbe se pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 2,500.000 do 20,000.000 tolarjev, posameznik z globo od 40.000 do 200.000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 80.000 do 600.000 tolarjev.
12. člen
Ta uredba začne veljati 30. julija 2006.
Šifra: 00713-17/2006/7
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2006-2111-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost