Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2540. Zakon o spremembah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-A), stran 6556.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o glasbenih šolah (ZGla-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2006.
Št. 001-22-79/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A KO N
O SPREMEMBAH ZAKONA O GLASBENIH ŠOLAH (ZGla-A)
1. člen
V Zakonu o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00) se tretji odstavek 32. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje.«.
2. člen
Prvi odstavek 36. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00).
Št. 613-01/90-1/6
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 817-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost