Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2539. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C), stran 6554.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2006.
Št. 001-22-78/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-C)
1. člen
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu za besedama »fizične osebe« doda vejica in besedilo »organizacije fizičnih oseb«, beseda »pogodbe« pa se nadomesti z besedama »pravne posle«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(višina vračila)
(1) Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega zakona.
(2) Višina vračila se določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala, odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva iz državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je bil upravičenec oproščen plačila.
(3) Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u, navedenih v pravnem poslu iz 2. člena tega zakona, če je ta vsota različna od 0, ali
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u iz tabele iz 5. člena tega zakona, ki sta v obdobju sklenitve pravnega posla veljala na tem geografskem območju, če je ta vsota različna od 0, ali
– povprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u, izraženih v nemških markah (v nadaljnjem besedilu: DEM), na vseh geografskih območjih in v vseh obdobjih, ki znaša 1.388 DEM.
(4) Količina in vrednost vloženega dela in materiala se ugotavljata na podlagi predloženih računov ali drugih listin. Če vrednost ni razvidna iz predloženih računov ali drugih listin, jo je mogoče ugotavljati na podlagi povprečnih cen, navedenih v tabeli iz 5. člena tega zakona.
(5) Znesek iz drugega odstavka tega člena se vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pravnega posla. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.«.
3. člen
Naslov 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »(komisija)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po ustanovitvi komisije lahko minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje še dodatne člane komisije. Če član komisije odstopi, minister v enem mesecu po njegovem odstopu imenuje novega člana komisije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komisija na podlagi podatkov iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona sestavi predlog tabele, iz katere so razvidni podatki, ki so podlaga za ugotavljanje višine vračila iz prejšnjega člena tega zakona, kot so vrednosti priključnin in prispevkov SIS-u v posameznih časovnih obdobjih in na posameznih geografskih območjih PTT organizacij, srednji tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM ter povprečne cene tipičnih del in materialov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »telekomunikacije« nadomesti z besedama »elektronske komunikacije«.
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Minister s sklepom razpusti komisijo najkasneje eno leto po začetku vračanja zneskov iz naslova izvajanja tega zakona.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vloženega dela in materiala z listinami, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega zakona, z računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če vlagatelj zahtevka ne razpolaga z listinami ali dokumenti iz prejšnjega odstavka, predloži državnemu pravobranilcu notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje. Telekom Slovenije, d.d. je dolžan državnemu pravobranilcu na podlagi pisne zahteve brezplačno in v roku največ 30 dni od prejema zahteve predložiti:
– podatek o datumu vključitve vlagatelja zahtevka kot naročnika v javno telekomunikacijsko omrežje, ter
– izjavo, ali se navedbe vlagatelja zahtevka o vrsti in obsegu njegovega vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje ujemajo s podatki iz dokumentacije Telekoma Slovenije, d.d.. oziroma njegovih pravnih prednikov.
(3) Če se iz podatkov in izjav iz prejšnjega odstavka ne da ugotoviti dejanskega stanja, je Telekom Slovenije, d.d. dolžan državnemu pravobranilcu na podlagi dodatne pisne zahteve brezplačno in v roku, ki ga določi državni pravobranilec, v pisni ali elektronski obliki predložiti opis takrat nastalega in priključenega omrežja.
(4) V primeru nepopolnih podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena državnemu pravobranilcu poda mnenje sodni izvedenec ali po potrebi sodni cenilec, čigar stroški se krijejo iz sklada iz 11. člena tega zakona. Listine in dokumenti iz drugega in tretjega odstavka tega člena ali mnenje izvedenca ali cenilca so podlaga za izračun višine vračila v skladu s 4. členom tega zakona.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlogi za sklenitev pisne poravnave morajo biti pripravljeni do 30. novembra 2006.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »drugem« nadomesti z besedo »petem«.
5. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(reševanje zahtevkov pred sodiščem)
(1) Če državni pravobranilec zavrne zahtevek za vračilo vlaganj, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po zavrnitvi zahtevka vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki ureja nepravdni postopek.
(2) Če državni pravobranilec ne pripravi predloga za sklenitev pisne poravnave v predpisanem roku ali ne odgovori vlagatelju zahtevka, ali je upravičenec po tem zakonu, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po izteku predpisanega roka za pripravo predloga za sklenitev pisne poravnave vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki ureja nepravdni postopek.«.
6. člen
V četrtem odstavku 11. člena se beseda »telekomunikacije« nadomesti z besedama »elektronske komunikacije«.
7. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta drugi stavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Komisija v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona pripravi predlog dopolnitve tabele, tako da ta vsebuje vse podatke iz 3. člena tega zakona.
9. člen
Ne glede na pretečeni rok iz prvega odstavka 7. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) lahko upravičenec vloži zahtevek v 90 dneh od objave novega poziva, ki ga komisija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Postopki vračanja vlaganj, ki do uveljavitve tega zakona še niso bili zaključeni, se dokončajo po določbah tega zakona.
Za zahtevke, vložene pred uveljavitvijo tega zakona, morajo biti predlogi za sklenitev pisne poravnave pripravljeni do 30. septembra 2006.
11. člen
Državno pravobranilstvo preračuna višine vračil v že sklenjenih pisnih poravnavah ob upoštevanju določb tega zakona.
V primerih, ko je preračunana vrednost vračila ugodnejša za vlagatelja zahtevka, državni pravobranilec pripravi predlog aneksa k pisni poravnavi, ki se vroči vlagatelju zahtevka v skladu s petim odstavkom 8. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Predlogi aneksov morajo biti pripravljeni do 30. novembra 2006.
12. člen
Državno pravobranilstvo ponovno pregleda zavrnjene zahtevke in jih obravnava v skladu z določbami tega zakona.
13. člen
V obdobju do ustanovitve sklada iz 11. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) stroške sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca začasno pokriva ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/02-13/14
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 812-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti