Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2006 z dne 9. 6. 2006

Kazalo

2538. Zakon o spremembah Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-B), stran 6553.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2006.
Št. 001-22-77/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH VEZIJ (ZVTPPV-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 21/95 in 96/02) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem zakonom se v skladu z Direktivo Sveta št. 87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografije polprevodniških izdelkov (UL L št. 24, z dne 27. 1. 1987, str. 36) in Direktivo 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 195, z dne 2. 6. 2004, str. 16) ureja pridobitev in varstvo topografije polprevodniških vezij.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »po zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem besedilu ZIL-1).« nadomesti z besedilom »po zakonu, ki ureja pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine.«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine, o posredovanju informacij o prijavah in podeljenih ali registriranih pravicah, tajnosti in vpogledu v prijave, upravnem sporu, postopku v zvezi s tožbami, prenosu in licenci pravic, vpisu sprememb v register, postopku za vpis sprememb v register, legitimaciji, tožbi zaradi kršitve pravic, povrnitvi škode, predložitvi dokazov, začasnih odredbah, zavarovanju dokazov, dolžnosti obveščanja, zastopanju pred uradom, zastopanju tujih oseb ter preklicu in odpovedi pooblastila.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/93-6/8
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 745-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost