Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2432. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, stran 6261.

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena v povezavi s četrtim odstavkom 177. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
1. člen
V Uredbi o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 67/04) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 3. člena te uredbe lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov tudi upravljavec kurilne naprave, katere nazivna toplotna moč je od vključno 15 MW do 20 MW.
(2) Upravljavec kurilne naprave iz prejšnjega odstavka, ki želi pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, mora najkasneje 30 mesecev pred začetkom obdobja veljavnosti državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov vložiti na ministrstvo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov.
(3) Ministrstvo zaprosi pristojni organ Evropske unije za vključitev naprave iz prejšnjega odstavka v državni načrt razdelitve emisijskih kuponov za posamezno obdobje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov upravljavcu naprave iz drugega odstavka tega člena le v primeru, če Vlada Republike Slovenije od pristojnega organa Evropske unije pridobi pozitivno mnenje o vključitvi teh naprav v državni načrt razdelitve emisijskih kuponov.
(5) Upravljavec kurilne naprave iz prvega odstavka tega člena lahko vloži na ministrstvo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov tudi po izteku roka iz drugega odstavka tega člena, ministrstvo pa mu dovoljenje izda pod pogoji iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, pri čemer se ta upravljavec šteje za upravljavca nove naprave skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(6) V primeru iz četrtega in petega odstavka tega člena velja dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov do konca obdobja veljavnosti posameznega državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov, v katerega je bila vključena naprava iz prvega odstavka tega člena.«.
2. člen
Dodata se nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen
(1) Upravljavec kurilne naprave iz prejšnjega člena, ki želi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov podaljšati za naslednje obdobje veljavnosti državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov, mora najkasneje 30 mesecev pred začetkom obdobja njegove veljavnosti na ministrstvo vložiti vlogo za podaljšanje dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov.
(2) Ministrstvo podaljša dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov skladno z določbo tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Upravljavec naprave iz prejšnjega člena, ki ne želi podaljšati dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, mora svoje obveznosti iz pridobljenega dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, ki se nanašajo na monitoring, poročanje in predajo emisijskih kuponov, izpolniti v rokih, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo okolja.
5.b člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena te uredbe mora upravljavec kurilne naprave iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, ki želi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov podaljšati za obdobje od leta 2008 do 2012, zaprositi ministrstvo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov najkasneje do 15. junija 2006.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-33/2006/6
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2511-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina