Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2423. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmeta in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, stran 6241.

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 3., 7. ter 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dimnikarska območja so določena v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se beseda »petnajstih« nadomesti z besedo »osmih«.
3. člen
Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe je oseba, ki nadzoruje in uporablja malo kurilno napravo, pomožno napravo, dimni vod ali zračnik.
(4) V večstanovanjski stavbi je uporabnik storitev dimnikarske službe za male kurilne naprave, pomožne naprave, dimne vode in zračnike, ki so skupni deli stavbe, upravnik stavbe, če ne dokaže, da je v skladu s prejšnjim odstavkom uporabnik druga oseba.«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Če v skladu s prejšnjima odstavkoma ni mogoče določiti uporabnika storitev dimnikarske službe, je uporabnik storitev dimnikarske službe lastnik nepremičnine ali, pri večstanovanjski stavbi, dela nepremičnine, v ali na kateri je mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimni vod ali zračnik. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev dimnikarske službe.
(6) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za male kurilne naprave, ki so rezervni vir toplote, in za rezervne dimnike.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene storitev dimnikarske službe določi vlada na predlog ministra, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister), pri čemer upošteva obseg dela, materialne stroške in časovno tehnične normative, potrebne za opravljanje storitev dimnikarske službe.«.
5. člen
V 10. členu se črta 4. točka.
V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se za besedo »dajatve« doda besedilo », vključno s koncesijskimi dajatvami«.
Dosedanja 6. točka postane 5. točka.
6. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega člena izpolnjen, če ima koncesionar:
1. za opravljanje storitev javne službe zaposlenih zadostno število oseb, ki imajo javno listino, veljavno na območju Republike Slovenije, s katero jim je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in
2. med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje alinee, določeno odgovorno osebo za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer odgovorne osebe ni treba določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje alinee.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in je usposobljen za obračunavanje opravljenih dimnikarskih storitev in vodenje plačilnega prometa v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu pred piko doda besedilo, »izdelanim skladno z metodologijo, določeno v razpisni dokumentaciji«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izbiri koncesionarja upoštevata naslednji merili:
1. število usposobljenih oseb iz 1. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki so navedeni v vlogi za podelitev koncesije kot osebe, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, ki je predmet razpisa; te osebe ne smejo izvajati dimnikarske službe na drugem dimnikarskem območju, razen če tam niso po kriteriju iz drugega odstavka 18. člena te uredbe v celoti zasedene; in
2. morebitne dodatne usposobljenosti in znanja oseb iz prejšnje točke, ki so pomembne za izvajanje dimnikarske službe (npr. višja stopnja izobrazbe, izpiti za meritve in podobno).«.
8. člen
V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo »pristojen za okolje,«.
V osmem odstavku se besedilo »6 mesecev« nadomesti z besedilom »28 dni«.
9. člen
V četrtem odstavku 17. člena se besedi »tri mesece« v različnih sklonih nadomestita z besedilom »14 dni«.
10. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri določanju števila zaposlenih oseb in njihove strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati, da mora koncesioinar imeti na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki je predmet koncesije, zaposleno po eno osebo, ki je usposobljena skladno z določbo 1. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe.«.
11. člen
19. člen se črta.
12. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za besedilom »na drugo osebo« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
13. člen
V tretjem odstavku 25. člena se besedilo »voditi računovodske in druge evidence« nadomesti z besedilom »zagotavljati vodenje računovodskih in drugih evidenc«.
14. člen
V prvem odstavku 30. člena se v napovednem stavku na koncu besedila črta beseda »je«.
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– je presežena mejna vrednost emisije v zrak ali toplotnih izgub z dimnimi plini,«.
Na koncu druge alinee se beseda »ali« nadomesti z vejico.
Za drugo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– je lahko ogroženo človekovo zdravje zaradi zastrupitve ali zadušitve z dimnimi plini ali«.
V drugem odstavku se v tretji alinei črta beseda »in«.
V četrti alinei se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda beseda »in«.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– do naslednjega predpisanega pregleda, če zaradi nepravilnosti na napravi ni zmanjšana varnost pred požarom in povečana nevarnost zastrupitve s CO, nastalim pri zgorevanju goriv.«.
V tretjem odstavku se beseda »pismeno« nadomesti z besedo »pisno«.
15. člen
V drugem odstavku 35. člena se beseda »pismeno« nadomesti z besedo »pisno«.
16. člen
V prvem odstavku 39. člena se v prvi alinei besedi »tretje alinee« nadomestita z besedilom »četrte alinee prvega odstavka«, v zaključnem besedilu odstavka pa se črta beseda »tudi«.
V drugem odstavku se črta beseda »tudi«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 41. člena uredbe se v koncesijski pogodbi, sklenjeni na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja, izdani na podlagi javnega poziva iz 41. člena uredbe, določi, da mora koncesionar, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za opravljanje storitev dimnikarske službe iz 10. in 11. člena uredbe, pogoje v zvezi s številom zaposlenih oseb glede na število enakovrednih naprav (drugi odstavek 18. člena) in njihove usposobljenosti (1. točka prvega odstavka 11. člena) izpolniti najkasneje v 24 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe.
18. člen
Pri podelitvi koncesij na podlagi javnega razpisa iz 42. člena uredbe lahko koncesijo pridobi tudi oseba, ki se je prijavila na javni razpis, pa ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena uredbe, če se na javni razpis ni prijavila oseba, ki te pogoje izpolnjuje.
Oseba, ki je koncesijo pridobila na način iz prejšnjega odstavka, mora predpisane pogoje iz 1. in 2. točke 10. člena uredbe izpolniti v rokih iz 17. člena te uredbe.
Če koncesionar za posamezno dimnikarsko območje v rokih iz 17. člena te uredbe ne izpolni predpisanih pogojev, vlada izda odločbo, s katero mu odvzame koncesijo za to dimnikarsko območje.
V koncesijski pogodbi se podrobneje določi način izpolnitve pogojev in posledice v primeru, da koncesionar v zahtevanem roku pogojev ne izpolni.
19. člen
Koncesionar, ki je že pridobil koncesijo za določeno dimnikarsko območje, ne more pridobiti koncesije za novo dimnikarsko območje, če v skladu s četrtim odstavkom 41. člena uredbe oziroma 17. členom te uredbe, ali v skladu z 18. členom te uredbe, še ni izpolnil vseh pogojev, predpisanih za opravljanje dimnikarske službe na dimnikarskem območju, za katero je pridobil koncesijo.
20. člen
Pogoje iz 3. točke 10. člena in 2. točke drugega odstavka 11. člena uredbe morajo koncesionarji izpolnjevati od 1. januarja 2007 dalje.
Uporabniki storitev dimnikarske službe in koncesionarji morajo zagotavljati izvajanje določb v zvezi z vpisom male kurilne naprave, ki je namenjena ogrevanju nove ali rekonstruirane stavbe, v evidenco kurilnih naprav (32. do 35. člen uredbe) in evidencami storitev dimnikarske službe (38. člen uredbe) od 1. januarja 2007 dalje.
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-31/2006/14
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2511-0073
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                                   PRILOGA 

  Meje dimnikarskih območij, določenih s to Prilogo, potekajo po mejah
območij občin, kot so določena v Zakonu o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 69/94, 73/94 –
odl. US, 73/95 – odl. US, 56/98, 75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 73/98 –
popr., 73/98 – odl. US, 75/98 in 52/02), in mejah četrtnih skupnosti, kot so
določene v Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98, 24/00 in 6/01).

+----------------------------------------------------------------------------+
|Dimnikarska območja:                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|AJDOVŠČINA                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BELTINCI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BENEDIKT                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BISTRICA OB SOTLI                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BLED                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BLOKE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BOHINJ                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BOROVNICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BOVEC                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BRASLOVČE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BRDA                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BREZOVICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|BREŽICE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|CANKOVA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|CELJE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|CERKLJE NA GORENJSKEM                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|CERKNICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|CERKNO                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|CERKVENJAK                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ČRENŠOVCI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ČRNA NA KOROŠKEM                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ČRNOMELJ                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DESTRNIK                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DIVAČA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOBJE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOBREPOLJE                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOBRNA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOBROVA - POLHOV GRADEC                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOBROVNIK                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOL PRI LJUBLJANI                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOLENJSKE TOPLICE                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DOMŽALE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DORNAVA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRAVOGRAD                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DUPLEK                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GORENJA VAS - POLJANE                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GORIŠNICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GORNJA RADGONA                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GORNJI GRAD                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GORNJI PETROVCI                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GRAD                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GROSUPLJE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|HAJDINA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|HOČE - SLIVNICA                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|HODOŠ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|HORJUL                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|HRASTNIK                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|HRPELJE - KOZINA                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|IDRIJA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|IG                                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ILIRSKA BISTRICA                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|IVANČNA GORICA                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|IZOLA                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|JESENICE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|JEZERSKO                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|JURŠINCI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KAMNIK                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KANAL                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KIDRIČEVO                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOBARID                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOBILJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOČEVJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOMEN                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOMENDA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOPER                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOSTEL                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KOZJE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KRANJ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KRANJSKA GORA                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KRIŽEVCI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KRŠKO                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KUNGOTA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KUZMA                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LAŠKO                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LENART                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LENDAVA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LITIJA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LJUBLJANA – Območje 1: Četrtne skupnosti: Šmarna gora, Šentvid, Posavje,|
|Črnuče, Dravlje, Šiška, Bežigrad, Center                  |
|LJUBLJANA – Območje 2: Četrtne skupnosti: Rožnik, Vič, Trnovo, Rudnik,|
|Golovec, Moste, Jarše, Polje, Sostro                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LJUBNO                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LJUTOMER                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LOGATEC                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LOŠKA DOLINA                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LOŠKI POTOK                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LOVRENC NA POHORJU                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LUČE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LUKOVICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MAJŠPERK                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MARIBOR                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MARKOVCI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MEDVODE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MENGEŠ                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|METLIKA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MEŽICA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MIREN - KOSTANJEVICA                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MIRNA PEČ                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MISLINJA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MORAVČE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MORAVSKE TOPLICE                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MOZIRJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MURSKA SOBOTA                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|MUTA                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAKLO                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAZARJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|NOVA GORICA                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|NOVO MESTO                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ODRANCI                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|OPLOTNICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ORMOŽ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|OSILNICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PESNICA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PIRAN                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PIVKA                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PODČETRTEK                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PODLEHNIK                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PODVELKA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|POLZELA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|POSTOJNA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PREBOLD                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PREDDVOR                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PREVALJE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PTUJ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PUCONCI                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RAČE - FRAM                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RADEČE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RADENCI                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RADLJE OB DRAVI                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RADOVLJICA                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RAVNE NA KOROŠKEM                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RAZKRIŽJE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RIBNICA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RIBNICA NA POHORJU                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ROGAŠKA SLATINA                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ROGAŠOVCI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ROGATEC                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RUŠE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SELNICA OB DRAVI                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SEMIČ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SEVNICA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SEŽANA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SLOVENJ GRADEC                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SLOVENSKA BISTRICA                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SLOVENSKE KONJICE                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SODRAŽICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SOLČAVA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|STARŠE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SVETA ANA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SVETI JURIJ                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠALOVCI                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠEMPETER - VRTOJBA                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠENČUR                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠENTILJ                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠENTJERNEJ                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠENTJUR PRI CELJU                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠKOCJAN                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠKOFJA LOKA                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠKOFLJICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠMARJE PRI JELŠAH                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠMARTNO PRI LITIJI                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠMARTNO OB PAKI                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠOŠTANJ                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠTORE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TABOR                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TIŠINA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TOLMIN                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TRBOVLJE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TREBNJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TRNOVSKA VAS                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TRZIN                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TRŽIČ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|TURNIŠČE                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELENJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKA POLANA                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKE LAŠČE                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VERŽEJ                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VIDEM                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VIPAVA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VITANJE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VODICE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VOJNIK                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VRANSKO                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VRHNIKA                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VUZENICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ZAGORJE OB SAVI                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ZAVRČ                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ZREČE                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŽALEC                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŽELEZNIKI                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŽETALE                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŽIRI                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŽIROVNICA                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŽUŽEMBERK                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost